Search result for

france

(72 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -france-, *france*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
France[N] ประเทศฝรั่งเศส, See also: ฝรั่งเศส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
france(ฟรานซฺ) n. ประเทศฝรั่งเศส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franceฝรั่งเศส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
There are these caves in France Lascaux, I think where they found these from the Stone Age all done in charcoal.มีถ้ำพวกนี้ในฝรั่งเศส ...ลาส์คอซ์ ฉันว่านะ... ...เป็นที่พวกเขาพบภาพวาดยุคหิน... The Lazarus Project (2008)
You will be sent to France and stay there until you have learned your lesson.เจ้าจะถูกส่งไปฝรั่งเศส และอยู่ที่นั่น.. ...จนกว่าเจ้าจะได้รับบทเรียน The Other Boleyn Girl (2008)
Now go to France. The queen of France is sophisticated.ไปฝรั่งเศส พระราชินีแห่งฝรั่งเศสทรงทันสมัย The Other Boleyn Girl (2008)
What makes you think a couple months in France have made any difference?ทำไมถึงคิดว่า 2 เดือน... .... ในฝรั่งเศส จะทำให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไป? The Other Boleyn Girl (2008)
Another talent picked up in France?เป็นสิ่งที่เจ้าเรียนมาจากฝรั่งเศสรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
You know, in France no woman would allow herself to get in such a state.รู้ไหมที่ฝรั่งเศส... ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะปล่อยตัว ให้โทรมอย่างงี้นะ The Other Boleyn Girl (2008)
I heard about this case in France where...พ่อได้ยินเรื่องหมอนขนนกของฝรั่งเศษ Day of the Dead (2008)
He went to France. Paris.เขาไปอยู่ฝรั่งเศส ปารีส The Ramen Girl (2008)
The postmark will be yesterday, as if it could get here from France in one day.ตราประทับบนไปรษณีย์จะต้องเป็นเมื่อวานแน่ อย่างกับว่ามันจะมาถึงที่นี่จาก ฝรั่งเศสได้ภายในวันเดียวงั้นแหละ New York, I Love You (2008)
Air France 001 leaves today at 2. First class.สายการบินแอร์ฟรานซ์ 001 เครื่องจะออกเวลา 2 นาฬิกาวันนี้ ชั้นหนึ่ง Taken (2008)
For a peasant. /I see London, I see Franceข้าเห็นลอนดอน ข้าเห็นฝรั่งเศส เห็นกางเกงในสีทองของตัวเอง! Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franceAfter the revolution, France became a republic.
franceAkiko has some friends in France.
franceAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
franceArtists are highly respected in France.
franceBelgium is not so large as France.
franceDo you know who is the Japanese ambassador to France?
franceEnter into an alliance with France.
franceFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
franceFrance borders on Italy.
franceFrance can't be matched for good wine.
franceFrance is adjacent to Spain.
franceFrance is in western Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝรั่งเศส[N] France, Syn. ประเทศฝรั่งเศส, Example: สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่งเศส[n. prop.] (Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatrāo) EN: ache ; pain , sore   FR: souffrance [f]
ความทรมาน[n.] (khwām thøramān) EN: agony   FR: souffrance [f] ; tourment [m]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering   FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
ประเทศฝรั่งเศส[n. prop.] (Prathēt Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Farangsēt phaendin yai) EN: metropolitan France   FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCE    F R AE1 N S
FRANCEK    F R AE1 N CH EH2 K
FRANCES    F R AE1 N S AH0 S
FRANCESE    F R AA0 N CH EY1 Z IY0
FRANCE'S    F R AE1 N S AH0 Z
FRANCESCA    F R AE0 N CH EH1 S K AH0
FRANCESCO    F R AE0 N CH EH1 S K OW0
FRANCESCHI    F R AA0 N CH EH1 S K IY0
FRANCESMARY    F R AE2 N S AH0 S M EH1 R IY0
FRANCESCO'S    F R AE0 N CH EH1 S K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
France    (n) (f r aa1 n s)
Frances    (n) (f r aa1 n s i s)
Francesco    (n) (f r a n ch e1 s k ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frankreich [geogr.]France (fr) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アンシャンレジーム[, anshanreji-mu] (n) Ancien Regime (in France) (fre [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France [Add to Longdo]
ツール(P);トゥール[, tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) {comp} tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P) [Add to Longdo]
ツールド[, tsu-rudo] (exp) Tour de ... (e.g. Tour de France) [Add to Longdo]
ツールドフランス[, tsu-rudofuransu] (n) Tour de France (fre [Add to Longdo]
フランシスカ;フランキスカ[, furanshisuka ; furankisuka] (n) francisca; francesca; type of throwing axe [Add to Longdo]
フランステレコム[, furansuterekomu] (n) {comp} France Telecom [Add to Longdo]
フランス産[フランスさん, furansu san] (n,adj-no) French (produced); made-in-France [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French [Add to Longdo]
法兰斯[Fǎ lán sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ, / ] France (phonetic transliteration) [Add to Longdo]
法兰西[Fǎ lán xī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ, 西 / 西] France [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フランステレコム[ふらんすてれこむ, furansuterekomu] France Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 France
   n 1: a republic in western Europe; the largest country wholly in
      Europe [syn: {France}, {French Republic}]
   2: French writer of sophisticated novels and short stories
     (1844-1924) [syn: {France}, {Anatole France}, {Jacques
     Anatole Francois Thibault}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 France [frãs]
   France
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) February, Fellow, France, Friday, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) Father, France, Frau, French, Friar, Friday.
 
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 France
 France	(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top