Search result for

finite differences

(6 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finite differences-, *finite differences*, finite difference
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finite differences มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finite differences*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculus of finite differenceแคลคูลัสของผลต่างสืบเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
finite differenceผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference equationสมการเชิงผลต่างอันตะ [มีความหมายเหมือนกับ difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference operatorตัวดำเนินการผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top