Search result for

finding

(58 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finding-, *finding*, find
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finding[N] ผลของการสืบค้น, See also: ผลของการค้นหา
finding[N] คำตัดสินของศาล, Syn. verdict, decision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict

English-Thai: Nontri Dictionary
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Finding, Operativeพบเห็นในขณะผ่าตัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
finding (n ) ข้อค้นพบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา The Old Man and the Sea (1958)
-Thank us by finding Taylor.ตอบเเทนเราโดยการตามหาเทย์เลอรื Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'm talking about finding a great white.- ผมพูดถึงการล่าฉลามขาว Jaws (1975)
They've figured out so many ways to talk to each other, they're finding nobody can.พวกคุณหาวิธีคุยกันมากมาย แต่ในที่สุดก็ไม่มีใครทำได้ Oh, God! (1977)
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น Airplane! (1980)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I sure had a hard time finding this place!ผมแน่ใจว่ามีช่วงเวลาที่ยากหาสถานที่แห่งนี้! First Blood (1982)
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้ Clue (1985)
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
findingDid you have any difficulty in finding my house?
findingFather spoke about how important school will be for finding a job when I am older.
findingFinding an apartment can be difficult.
findingFinding a solution that worked was a process of trial and error.
findingFinding it hard to make ends meet on his income, she started to work.
findingFinding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.
findingFinding Philip, he said to him...
findingHe didn't have so much trouble finding a job as he thought he would.
findingHe had difficulty in finding his way to the hotel.
findingHe had no difficulty in finding the place.
findingHe had no luck in finding work.
findingHe is above finding fault with others.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   
ผลการตรวจ[n. exp.] (phon kān trūat) EN: findings   
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[n. exp.] (phon kān winitchai khøthetjing) EN: finding   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINDING    F AY1 N D IH0 NG
FINDINGS    F AY1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finding    (v) (f ai1 n d i ng)
findings    (n) (f ai1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsfindung {f}finding of justice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit [Add to Longdo]
レーウィン[, re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding) [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
研究結果[けんきゅうけっか, kenkyuukekka] (n) results of a scientific investigation; findings; (P) [Add to Longdo]
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding [Add to Longdo]
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious [Add to Longdo]
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]
事実調査[じじつちょうさ, jijitsuchousa] (n) fact-finding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ˋ, / ] finding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\ (f[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Found} (found); p.
   pr. & vb. n. {Finding}.] [AS. findan; akin to D. vinden, OS.
   & OHG. findan, G. finden, Dan. finde, icel. & Sw. finna,
   Goth. fin[thorn]an; and perh. to L. petere to seek, Gr.
   pi`ptein to fall, Skr. pat to fall, fly, E. petition.]
   1. To meet with, or light upon, accidentally; to gain the
    first sight or knowledge of, as of something new, or
    unknown; hence, to fall in with, as a person.
    [1913 Webster]
 
       Searching the window for a flint, I found
       This paper, thus sealed up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In woods and forests thou art found. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To learn by experience or trial; to perceive; to
    experience; to discover by the intellect or the feelings;
    to detect; to feel. "I find you passing gentle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The torrid zone is now found habitable. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. To come upon by seeking; as, to find something lost.
    (a) To discover by sounding; as, to find bottom.
    (b) To discover by study or experiment direct to an object
      or end; as, water is found to be a compound substance.
    (c) To gain, as the object of desire or effort; as, to
      find leisure; to find means.
    (d) To attain to; to arrive at; to acquire.
      [1913 Webster]
 
         Seek, and ye shall find.     --Matt. vii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
         Every mountain now hath found a tongue. --Byron.
      [1913 Webster]
 
   4. To provide for; to supply; to furnish; as, to find food
    for workemen; he finds his nephew in money.
    [1913 Webster]
 
       Wages [pounds]14 and all found.    --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
       Nothing a day and find yourself.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to
    establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of
    indictment) against an accused person.
    [1913 Webster]
 
       To find his title with some shows of truth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To find out}, to detect (a thief); to discover (a secret) --
    to solve or unriddle (a parable or enigma); to understand.
    "Canst thou by searching find out God?" --Job. xi. 7. "We
    do hope to find out all your tricks." --Milton.
 
   {To find fault with}, to blame; to censure.
 
   {To find one's self}, to be; to fare; -- often used in
    speaking of health; as, how do you find yourself this
    morning?
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finding \Find"ing\, n.
   1. That which is found, come upon, or provided; esp. (pl.),
    that which a journeyman artisan finds or provides for
    himself; as tools, trimmings, etc.
    [1913 Webster]
 
       When a man hath been laboring . . . in the deep
       mines of knowledge, hath furnished out his findings
       in all their equipage.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Support; maintenance; that which is provided for one;
    expence; provision.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The result of a judicial examination or inquiry,
    especially into some matter of fact; a verdict; as, the
    finding of a jury. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
       After his friends finding and his rent. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finding
   n 1: the act of determining the properties of something, usually
      by research or calculation; "the determination of molecular
      structures" [syn: {determination}, {finding}]
   2: the decision of a court on issues of fact or law
   3: something that is found; "the findings in the
     gastrointestinal tract indicate that he died several hours
     after dinner"; "an area rich in archaeological findings"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top