Search result for

finance ministers

(11 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finance ministers-, *finance ministers*, finance minister
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finance ministers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finance ministers*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finance ministersรัฐมนตรีคลัง [TU Subject Heading]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
Council of Economic and Finance Ministersคณะมนตรียุโรปด้านเศรษฐกิจและการคลัง " เป็นองค์กรในสหภาพยุโรปประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ การคลังจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The finance minister's anxiously awaiting your arrival.รัฐมนตรีคลังรอการไปถึงของคุณอย่างตื่นเต้น Safe and Sound (2008)
Who's the finance minister of the e.U.?ใครเป็นผู้ดูแลการเงินของ EU The San Lorenzo Job (2010)
He's a Chinese businessman with close ties to the finance minister and members of the ruling party.เขาเป็นนักธุรกิจชาาวจีน ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ รัฐมนตรีคลัง และสมาชิกพรรคฝ่ายการปกครอง Linchpin (2012)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
Finance Minister.รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finance ministerIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top