Search result for

february

(57 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -february-, *february*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
February[N] กุมภาพันธ์, See also: เดือนกุมภาพันธ์, Syn. month of leap year, second month

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
february(เฟบ'รัวรี) n. กุมภาพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
February(n) เดือนกุมภาพันธ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it were February, yes.ได้ถ้าเป็นเดือน กุมภาพันธ์ Superhero Movie (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
Eh, no, I'm doing my bar exams in February.ไม่ใช่ ฉันจะสอบเนติฯ เดือนกุมภาพันธ์นี้ Pathology (2008)
In the middle of February, you went out for a pack of cigarettes at 10:00 and never came back.กลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณออกมา ซื้อบุหรี่ ตอนสิบโมง และไม่ได้กลับไปอีกเลย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
February,1961กุมภาพันธ์ 1961 Chapter Ten '1961' (2009)
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.ขณะนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า.. คุณเนลสัน แมนเดล่า จะได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจำ วิคเตอร์ แวสแตร์.. Invictus (2009)
How do you like Wisconsin in February?คุณอยากไปที่วิสคอนซินตอนเดือนภุมภาไหม Up in the Air (2009)
FEBRUARY 15--KAYLA JAMES.กุมภา15... . เคลล่า เจมส์ อยู่คนเดียว... Zoe's Reprise (2009)
FEBRUARY 8--MURDER...กุมภา8... ฆาตกรรม... Zoe's Reprise (2009)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
The 15th and 16th of November and the 21st and 22nd of February?วันที่ 15 กับ 16 พฤศจิกายน และ 21 กับ 22 กุมภาพันธ์ใช่ไหม A Shade of Gray (2009)
Missouri in February... a dream vacation, only 40 degrees colder.มิสซูรี่ในเดือนกุมภาพันธ์ น่าเที่ยวมากก ถ้าร้อนขึ้นอีก20องศานะ Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
februaryCan we meet February 28, around 3:00 pm?
februaryCould we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?
februaryDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
februaryHe has not written to us since last February.
februaryI am free all afternoon on February 27.
februaryI am very sorry that I must cancel our appointment for February 27.
februaryI have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.
februaryIn February it snows at least every three days.
februaryI regret that I will be unable to meet you on February 27 owing to an unexpected matter.
februaryI regret to inform you that I will unable to keep our appointment for February 27.
februaryIt is very cold here in February.
februaryIt's raining again. I wonder if we will be able to have the February snow festival?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.พ.[N] February, See also: Feb., Syn. กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์[N] February, Syn. เดือนกุมภาพันธ์, Example: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้รับศิลาจารึกของสุโขทัยอีกหลังหนึ่ง จากเอกชน, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 2 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 28 หรือ 29 วัน., Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกุมภาพันธ์[n. exp.] (deūoen kumphāphan) EN: February   FR: mois de février [m] ; février [m]
กุมภาพ[n.] (kumphā) EN: February   FR: février [m]
กุมภาพันธ์[n.] (kumphāphan) EN: February   FR: février [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEBRUARY    F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B R UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B AH0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B Y UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY'S    F EH1 B UW0 W EH2 R IY0 Z
FEBRUARY'S    F EH1 B R UW0 W EH2 R IY0 Z
FEBRUARY'S    F EH1 B AH0 W EH2 R IY0 Z
FEBRUARY'S    F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0 Z
FEBRUARY'S    F EH1 B Y UW0 W EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
February    (n) (f e1 b y u@ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
フェブラリー[, feburari-] (n) February [Add to Longdo]
[う;ぼう, u ; bou] (n) fourth sign of Chinese zodiac (The Hare, 5am-7am, east, February) [Add to Longdo]
紀元節[きげんせつ, kigensetsu] (n) (See 建国記念の日) Empire Day (February 11th; national holiday held from 1872 to 1948) [Add to Longdo]
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917) [Add to Longdo]
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar) [Add to Longdo]
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875) [Add to Longdo]
二月(P);2月(P)[にがつ, nigatsu] (n-adv) February; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二月[èr yuè, ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] February; second month [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 February \Feb"ru*a*ry\, n. [L. Februarius, orig., the month of
   expiation, because on the fifteenth of this month the great
   feast of expiation and purification was held, fr. februa,
   pl., the Roman festival or purification; akin to februare to
   purify, expiate.]
   The second month in the year, said to have been introduced
   into the Roman calendar by Numa. In common years this month
   contains twenty-eight days; in the bissextile, or leap year,
   it has twenty-nine days.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 February
   n 1: the month following January and preceding March [syn:
      {February}, {Feb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top