Search result for

futures

(35 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -futures-, *futures*, future
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
futures contract; futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures; futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futures marketตลาดซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Butterfly investments, futures. That sort of thing.การลงทุนบัตเตอร์ฟลาย อนาคตการลงทุนทำนองนั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
He trades energy futures.คุณมีหนึ่งข้อความใหม่ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Yes, and each brownout coincides with a futures trade made by...ใช่ และการดับไฟแต่ละครั้ง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่จะมีการซื้อขายโดย.. Look What He Dug Up This Time (2009)
Now, apparently, garrety devises formulas for speculating on energy futures.เรารู้แล้วว่า,กาเรตตี้เป็นคนคิดสูตร ในการเก็งอนาคตหุ้นด้านพลังงาน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
She cares about their futures. Have a good weekend.- ครูคาร์ใส่ใจกับอนาคตของเด็กๆ สุขสันต์วันหยุดนะจ๊ะ You've Got Yale! (2009)
I'm not gonna let you ruin your futuresฉันจะไม่ปล่อยให้นาย ทำลายอนาคตของตัวเอง Gokusen: The Movie (2009)
You've just destroyed your futuresพ่อแม่เพิ่งจะทำลายอนาคตของตัวเอง Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The people I know, the ones who say they saw their futures...คนที่ฉันรู้จัก พวกที่บอกว่าเห็น ภาพอนาคต White to Play (2009)
Need some advice on your corn futures?ต้องการคำแนะนำ สำหรับพันธุ์ข้าวโพดของคุณเหรอ Bad Seed (2009)
Talk about that and your futures together,พูดเกี่ยวกับมันและอนาคตของแม่ทั้งคู่ Rufus Getting Married (2009)
Look, I know you said if we get this guy, we might be able to change our futures.ฟังนะ ผมรู้ว่านายเคยพูด ถ้าเราได้ตัวชายคนนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลง อนาคตของเราได้ Playing Cards with Coyote (2009)
There is nothing on this Earth that can know all possible futures.ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต The Witch's Quickening (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
ระบบการซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (rabop kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures exchange ; derivatives exchange   
ระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ [n. exp.] (rabop kān seūkhāi trāsān anuphan) EN: futures exchange ; derivatives exchange   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTURES    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTURES'    F Y UW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futures    (n) (f y uu1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
株価指数先物[かぶかしすうさきもの, kabukashisuusakimono] (n) stock index futures [Add to Longdo]
株価指数先物取引[かぶかしすうさきものとりひき, kabukashisuusakimonotorihiki] (n) stock price index futures trading; stock-index futures trading; trading of stock index futures [Add to Longdo]
株式先物取引[かぶしきさきものとりひき, kabushikisakimonotorihiki] (n) stock futures trading; stock futures transaction [Add to Longdo]
期近[きぢか, kidika] (adj-no,n) near maturity (esp. futures contract) [Add to Longdo]
期近物[きぢかもの, kidikamono] (n) (1) current delivery; near delivery; new delivery; (2) nearby futures contract [Add to Longdo]
限月[げんげつ;きりげつ, gengetsu ; kirigetsu] (n) contract month; delivery month (of a futures contract) [Add to Longdo]
国債先物[こくさいさきもの, kokusaisakimono] (n) government bond futures [Add to Longdo]
商品先物取引[しょうひんさきものとりひき, shouhinsakimonotorihiki] (n) commodity futures [Add to Longdo]
新甫[しんぽ, shinpo] (n) new futures on the first trading session of the month [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top