Search result for

fluffy

(47 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluffy-, *fluffy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluffy[ADJ] ที่มีขนปุกปุย, See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม, Syn. feathery, fleecy
fluffy[ADJ] ที่นุ่มและเบา, Syn. soft, downy, fuzzy, Ant. hard, stiff
fluffy[ADJ] ฟู (อาหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, you fluffy cat. Angus? Angus?มานี้เจ้าแมวขนฟู แองกัส แองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus? Come on, you fluffy cat.แองกัส มานี่เร็วเจ้าแมวขนฟู Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's "Where's Fluffy. "เขาเรียก "ฟลัฟฟี้ที่ไหน?" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And for all of you Where's Fluffy fans out there for the first time since the last time, looks like Fluffy's to be found somewhere in the five boroughs tonight.และสำหรับพวกคุณ แฟนๆของฟลัฟฟี้ทั้งหลาย. นี่คือครั้งแรก จากครั้งกลังสุด, ดูเหมือนฟลัฟฟี้จะถูกเจอ ซักทีแถว 5 เบอร์โรล์ คืนนี้. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy. You can't say no to Fluffy.ฟลัฟฟี้ นายปฏิเสธฟลัฟฟี้ไม่ได้หรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I just got a text from Carrie saying Where's Fluffy is doing a surprise show tonight.ฉันเพิ่งได้ข้อความจากแคร์รีสบอกว่าฟลัฟฟี้ -จะแสดงเซอร์ไพร์โชว์ คืนนี้\ โอพระเจ้า! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Did you hear? Who's Fluffy is playing in the city tonight. I love that band.ได้ข่าวไหม? "ฟลัฟฟี้คือใคร" จะเล่นโชว์ ในเมืองคืนนี้ ฉันรักวงนั่นจริงๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy.ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Fluffy. Fluffy.-ฟลัฟฟี้ ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Fluffy. Fluffy.-ฟลัฟฟี้ ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And he's gonna help us find Fluffy.เขาจะช่วยเราตามหาฟลััฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You kids go find Fluffy, text us when you do and we'll meet you there.นายไปตามหาฟลัฟฟี้ ข้อความมา แล้วเราจะไปหานาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluffyThe bread was baked light and fluffy.
fluffyThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
fluffy"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
ฟุฟะ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม, Thai definition: ที่มีเนื้อไม่แน่น
ปุกปุย[ADJ] fluffy, See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby, Syn. ฟู, Example: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin malaēng lang fū) EN: Fluffy-backed Tit Babbler   FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นุ่มฟ่าม[adj.] (num fām) EN: fluffy   
ผีเสื้อหางพลิ้ว[n. exp.] (phīseūa hāng phliū) EN: Fluffy Tit   
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUFFY    F L AH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluffy    (j) (f l uh1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flaumig; flockig {adj} | flaumiger; flockiger | am flaumigsten; am flockigstenfluffy | fluffier | fluffiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[, mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[, fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]
毛羽立つ[けばだつ, kebadatsu] (v5t) to become fluffy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬松[péng sōng, ㄆㄥˊ ㄙㄨㄥ, / ] fluffy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluffy \Fluff"y\, a. [Compar. {Fluffier}; superl. {Fluffiest}.]
   Pertaining to, or resembling, fluff or nap; soft and downy.
   "The carpets were fluffy." --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The present Barnacle . . . had a youthful aspect, and
      the fluffiest little whisker, perhaps, that ever was
      seen.                  --Dickens.
   -- {Fluff"i*ness}, n.
   [1913 Webster] Flugel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluffy
   adj 1: like down or as soft as down [syn: {downy}, {downlike},
       {flossy}, {fluffy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top