Search result for

flake

(64 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flake-, *flake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flake[N] ชิ้นย่อยที่แตกออกมา, See also: ชิ้นเล็กๆ, สะเก็ด, เกล็ด, Syn. fragment, scale
flake[VT] ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ, Syn. chip
flake[VI] หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ, Syn. blister, peel off
flake[N] คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง), See also: คนที่ดูผิดปกติ, Syn. eccentric person, screwball
flake[N] แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
flake[VI] งีบหลับ (แสลง), See also: ม่อยหลับ, งีบ, Syn. take a nap
flake off[PHRV] แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
flake out[PHRV] หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
flake away[PHRV] แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,

English-Thai: Nontri Dictionary
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
snowflake(n) เกล็ดหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flake graphiteแกรไฟต์แผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flake micasไมกาเกล็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flake white; white leadสีจาดตะกั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll start you off with some corn flakes. Most important meal-พ่อจะทำคอร์นเฟลกให้นะ มื้อที่สำคัญที่สุด.. Marley & Me (2008)
The ad he's watching is for Flakey Fresh Double Crust.จู่ๆ ก็โดนขโมยไอเดียไปโดย เฟลคกี้ เฟรช Duplicity (2009)
Well, it's not the first first time 'cause those weasels at Flakey Fresh stole the idea from Butter Mills, and then, you'll love this, we find out that the Vice President of Marketing has this 22-year-old assistantที่จริง ก็ไม่ใช่แรกสุดซะทีเดียว เพราะพวกชั่วที่เฟลคกี้ เฟรช ไปขโมยไอเดียมาจากบัตเตอร์ มิลส์อีกที ที่เด็ดกว่านั้นคือ Duplicity (2009)
Hey, you've got these weird green flakes on your pants.เฮ้ คุณมีเศษเขียว ๆ แปลก ๆ อยู่บนกางเกง Dude, Where's My Groom? (2009)
You see this? The green flake?คุณเห็นตรงนี้มั๊ย Dude, Where's My Groom? (2009)
Hey, Walter, I got some more green flakes for you.เฮ้ วอลเทอร์ผมนำ Dude, Where's My Groom? (2009)
I'm good on green flakes.เศษสีเขียวมาให้คุณ Dude, Where's My Groom? (2009)
One side of the flake is clearly cheap green paint that you could get at any art store.โอเค ก็ได้ ข้างหนึ่งของเศษนี้ เห็นชัดว่าเป็นสีราคาถูก ที่คุณหาซื้อจากร้านศิลปะที่ไหนก็ได้ Dude, Where's My Groom? (2009)
Anyway, my guess is, is that this flake came from an older painting.ยังไงก็แล้วแต่ ผมคิดว่า เศษนี้มาจากศิลปะเก่าแก่ Dude, Where's My Groom? (2009)
This could be the source of our green flakes.นี่อาจเป็นที่มาของเศษสีเขียวของเรา Dude, Where's My Groom? (2009)
I identified flakes of natron.ผมวิเคราะห์ เศษเกลือเนตรอน A Night at the Bones Museum (2009)
There are some metal flakes at the injury site.มีวัตถุเป็นโลหะทิ่มลงไป ในจุดที่บาดเจ็บ A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flakeLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
flakeSnow fell in large flakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล็ด[N] (snow) flake, See also: flake of snow, Example: คนเอสกิโมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกล็ดน้ำแข็ง ได้เร็วกว่าคนอเมริกา, Thai definition: เกล็ดน้ำแข็ง, เกล็ดหิมะ
กะเทาะ[V] peel off, See also: flake off, come off, Syn. ลอก, ล่อน, Example: ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม, Thai definition: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat   FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake ; flake of snow   FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake   FR: flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAKE    F L EY1 K
FLAKES    F L EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flake    (v) (f l ei1 k)
flaked    (v) (f l ei1 k t)
flakes    (v) (f l ei1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flocke {f} | Flocken {pl}flake | flakes [Add to Longdo]
Flockenfutter {n}; Trockenfutter {n}flake food [Add to Longdo]
Spinner {m}flake [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake [Add to Longdo]
フレーク[, fure-ku] (n) flake [Add to Longdo]
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei [Add to Longdo]
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake [Add to Longdo]
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes [Add to Longdo]
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes [Add to Longdo]
削り[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] (n) flaked bonito; (P) [Add to Longdo]
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flake \Flake\ (fl[=a]k), n. [Cf. Icel. flaki, fleki, Dan. flage,
   D. vlaak.]
   1. A paling; a hurdle. [prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A platform of hurdles, or small sticks made fast or
    interwoven, supported by stanchions, for drying codfish
    and other things.
    [1913 Webster]
 
       You shall also, after they be ripe, neither suffer
       them to have straw nor fern under them, but lay them
       either upon some smooth table, boards, or flakes of
       wands, and they will last the longer. --English
                          Husbandman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A small stage hung over a vessel's side, for
    workmen to stand on in calking, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flake \Flake\, n. [Etym. uncertain; cf. 1st {Fake}.]
   A flat layer, or fake, of a coiled cable.
 
      Flake after flake ran out of the tubs, until we were
      compelled to hand the end of our line to the second
      mate.                  --F. T.
                          Bullen.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flake \Flake\ (fl[=a]k), n. [Cf. Icel. flakna to flake off,
   split, flagna to flake off, Sw. flaga flaw, flake, flake
   plate, Dan. flage snowflake. Cf. {Flag} a flat stone.]
   1. A loose filmy mass or a thin chiplike layer of anything; a
    film; flock; lamina; layer; scale; as, a flake of snow,
    tallow, or fish. "Lottle flakes of scurf." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Great flakes of ice encompassing our boat. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. A little particle of lighted or incandescent matter,
    darted from a fire; a flash.
    [1913 Webster]
 
       With flakes of ruddy fire.      --Somerville.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A sort of carnation with only two colors in the
    flower, the petals having large stripes.
    [1913 Webster]
 
   4. a person who behaves strangely; a flaky[2] person.
    [Colloq.]
    [PJC]
 
   {Flake knife} (Arch[ae]ol.), a cutting instrument used by
    savage tribes, made of a flake or chip of hard stone.
    --Tylor.
 
   {Flake stand}, the cooling tub or vessel of a still worm.
    --Knight.
 
   {Flake white}. (Paint.)
    (a) The purest white lead, in the form of flakes or
      scales.
    (b) The trisnitrate of bismuth. --Ure.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flake \Flake\, v. t. [imp. & p. p. {Flaked}; p. pr. & vb. n.
   {Flaking}.]
   To form into flakes. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flake \Flake\, v. i.
   To separate in flakes; to peel or scale off.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flake
   n 1: a crystal of snow [syn: {snowflake}, {flake}]
   2: a person with an unusual or odd personality [syn:
     {eccentric}, {eccentric person}, {flake}, {oddball}, {geek}]
   3: a small fragment of something broken off from the whole; "a
     bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
     {flake}, {fleck}, {scrap}]
   v 1: form into flakes; "The substances started to flake"
   2: cover with flakes or as if with flakes
   3: come off in flakes or thin small pieces; "The paint in my
     house is peeling off" [syn: {peel off}, {peel}, {flake off},
     {flake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top