Search result for

firstly

(26 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firstly-, *firstly*, first
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firstly[ADV] เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firstlyadv. อันแรก,แรก,เริ่มแรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Firstly, Miss Elizabeth died in her sleep and secondly, they're not animals like you, Morgan.อย่างแรก มิสอลิซาเบธนอนหลับเป็นตาย และอย่างที่สอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I write now, firstly, to thank you for coming all this way to apologise, but, more importantly, to tell you..."ผมเขียนมาเพื่อบอกคุณว่า ผมขอบคุณมากที่คุณมาเพื่อขอโทษผม แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ที่ผมอยากบอกคุณ... .." Hope Springs (2003)
Firstly, this is nothing. It's a sub-line for the breaker above.ข้อแรก วางตรงนี้ไม่มีผลอะไร เพราะมันเป็นสายย่อยของเบรคเกอร์ข้างบน The Bourne Supremacy (2004)
Firstly, that it is the duty of a clergyman to set the example of matrimony in his parish.อย่างแรก เพราะมันเป็นภาระของบาทหลวง ที่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกวัดของเขา Pride & Prejudice (2005)
Firstly, you!ก่อนอื่น, คุณ! Sweet Spy (2005)
Firstly, the kimchi must be tasty.อย่างแรก, กิมจิต้องอร่อย Sweet Spy (2005)
Firstly, the small. Henry is back from Oxford with his degree,อันดับแรก เริ่มที่เรื่องเล็กก่อน เฮนรี่เพิ่งคว้าปริญญามาจากออกซ์ฟอร์ด Becoming Jane (2007)
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ The Dark Knight (2008)
Firstly...ข้อที่ 1... Episode #1.8 (2008)
Your fiancée, firstly escaped from the Pescadero Mental Hospital.คู่หมั้นคุณ แรกเลยหลบหนีจาก โรงพยาบาลประสาท เพสคาเดโร Pilot (2008)
Firstly, I have to prove to Robbie that I'm sophisticated and grown up.อย่างแรก ฉันจะแสดงให้ร็อบบี้เห็นว่า ฉันมีความคิดและฉันก็โตแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firstlyFirstly, it is a matter of justice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริ่มแรก[ADV] (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
ชั้นแรก[ADV] firstly, See also: at first, at the beginning, initially, Syn. ขั้นแรก, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ชั้นแรก ผู้เข้าแข่งขันรถยนต์ต้องตรวจสภาพของรถให้พร้อม
ก่อนอื่น[ADV] firstly, See also: first and foremost, first of all, Example: การที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆ ก่อนอื่นเราจะต้องลงมือทำความรู้จักมันเป็นอย่างดี
ก่อนเพื่อน[ADV] firstly, See also: before other things, before anyone else, foremost, in the first place, Ant. หลัง, Example: สิ่งหนึ่งที่พอจะมองเห็นถึงความรับผิดชอบของเขาได้ ก็คือการส่งบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ก่อนเพื่อนเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all   FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place   FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
ตอนแรก[adv.] (tønraēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly   FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRSTLY    F ER1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firstly    (a) (f @@1 s t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firstly \First"ly\, adv.
   In the first place; before anything else; -- sometimes
   improperly used for first.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firstly
   adv 1: before anything else; "first we must consider the garter
       snake" [syn: {first}, {firstly}, {foremost}, {first of
       all}, {first off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top