Search result for

finks

(135 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finks-, *finks*, fink
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fink[N] สายของตำรวจ (คำสแลง), See also: ผู้ให้ข้อมูลลับ, Syn. stool pigeon, informer
fink[VI] ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายกับตำรวจ (คำสแลง), See also: แจ้งความลับกับตำรวจ, Syn. squeal
fink[N] คนที่ยังทำงานในขณะที่คนอื่นผละงานประท้วง (คำสแลง), See also: คนงานที่ไม่ยอมหยุดงานขณะมีการประท้วงหยุดงาน, Syn. strikebreaker, scab
fink[N] สายลับของกรรมกร (คำสแลง)
fink[N] คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), Syn. unpleasant person

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giants Cells, Warthin Finkeldeyเซลล์ยักษ์วาร์ธิน-ฟินเกลดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A finch.Ein BuchfinkMamma Roma (1962)
Do you really think these ratfinks that are dumping bodies in the middle of nowhere would leave a paper trail?คุุณคิดเหรอว่าเจ้าหนูสกปรก ที่เอาศพมาทิ้ง ที่ใหนก็ไม่รู้ จะทิ้งหลักฐานให้ตามได้ Supply and Demand (2011)
Can you explain to me why she told Nikki Finke that you had the option?ช่วยบอกผมที่ว่า ทำไมเธอไปบอก นิกกิ ฟิงค ว่าคุณได้ลิขสิทธิ์ของผมไป The Fasting and the Furious (2011)
This whole town's full of finks on the 30th floor writing pure chintz.ทั้งเมืองเต็มไปด้วยไอ้โง่ บนหอคอยงาช้าง เขียนอะไรที่โคตรกากบริสุทธิ์ Kill Your Darlings (2013)
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More,เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10 Chuck Versus the Sensei (2008)
Your face on a wall next to Moses Finkelstein?หน้านายไปแปะกำแพง ข้างโมเสส ฟิงเกลสไตน์เนี่ยนะ Chuck Versus the Sensei (2008)
She had impersonated a nightingale for 27 nights in a play called The Little Green Finches, and she played a budgerigar with clipped wings in a film called The Reluctant Singer.Sie hatte 27 Abende lang eine Nachtigall dargestellt, in dem Stück Die kleinen grünen Finken, und sie spielte einen Papagei mit gestutzten Flügeln in dem Film Der Zögernde Sänger. The Falls (1980)
Sydney Finklestein's hostility has escaped.Sydney Finklesteins Feindseligkeit ist ausgerissen. Stardust Memories (1980)
Finklestein, a short man with glasses, told police that he has been fighting to hold his anger in for years, and is very embarrassed that it broke loose while he napped.Finklestein, ein kleiner Mann mit Brille, sagte der Polizei, er kämpfe seit Jahren, seinen Zorn in Schach zu halten, und schäme sich, dass der während eines Schläfchens ausriss. Stardust Memories (1980)
Do you know who G.B. is?Wisst ihr, wer der Schmierfink ist? G. B? - Keine Ahnung. Ace of Aces (1982)
We want to catch the dealers, the vandals, the thieves, yes.Keine Frage, dass wir die Dealer fangen wollen! Und die Schmierfinken, und die Diebe. Class of 1984 (1982)
Next time you'll listen to me.Hören Sie nächstes Mal auf Morris FinkSophie's Choice (1982)
The other snoop's still there.Dieser Schmierfink ist immer noch da. The ComDads (1983)
What's your name, dirtbag?Wie heißen Sie, MistfinkPolice Academy (1984)
- Dirtbag?- MistfinkPolice Academy (1984)
Uh, Miss Fink.Mrs. FinkThe Toxic Avenger (1984)
And the notes on the line are E, G, B, D and F, with your right hand.Die Noten auf den Linien sind E, G, B, D und F, mit der rechten Hand. Ein großer Bussard droht Finken. D.A.R.Y.L. (1985)
~ No, I'm a finch, can't you see, Oskar?Wir sind Buchfinken. The Children of Noisy Village (1986)
~ Kollifink, kollifink.Kolifink, kolifink. Ja. The Children of Noisy Village (1986)
Kollifink, kollifink!Kolifink, kolifinkThe Children of Noisy Village (1986)
Kollifink means a downpour, look!Kolifink bedeutet wohl, dass es regnet. The Children of Noisy Village (1986)
You dirty sod!Du SchmutzfinkHighlander (1986)
You really want to go to Canada with that bastard?- Willst du echt mit diesem Schmierfink nach Kanada fahren? City on Fire (1987)
What happens if Caitlin Davies doesn't go out on tour?- Ich hätte den Schmierfink weggepustet. A Rock and a Hard Place (1988)
"I will speak to this House of scoundrels and cowards.""Ich werde vor dieser Versammlung von Schmutzfinken und Memmen sprechen." Camille Claudel (1988)
What is that, a finch?Was ist das, ein FinkFunny Farm (1988)
David GurfinkelDavid Gurfinkel The Summer of Aviya (1988)
Finch, wren, scrub-bird, lorikeet, freckled duck, galah, kookaburra, parrot, cockatoo, alba...Fink, Zaunkönig, kleiner Lori, Papagei, Kakadu, Albatros... The Rescuers Down Under (1990)
Longneck Finch, Speckled Grouse, Baltimore Oriole Great Egret, Hammerhead Woodpecker, Brown Thrush.Fink, Waldhuhn, Goldamsel, Silberreiher, Specht, Drossel. It (1990)
Your table is ready, Monsieur Fink.Ihr Tisch ist gedeckt, Monsieur FinkBarton Fink (1991)
"The playwright finds nobility "in the most squalid corners and poetry in the most callous speech."Fink findet Größe in sumpfigen Ecken und Poesie in niederer Sprache. Barton Fink (1991)
"and the owner of that voice is named Barton Fink.""und diese Stimme gehört Barton Fink." Barton Fink (1991)
I'm checking in, Barton Fink.Ich hatte reserviert - Barton FinkBarton Fink (1991)
- Fink, Barton.Fink, Barton. Barton Fink (1991)
Welcome to Los Angeles, Mr. Fink.Willkommen in Los Angeles, Mr FinkBarton Fink (1991)
Is that Barton Fink?Ist das Barton FinkBarton Fink (1991)
Mr. Fink hasn't given a preference, Mr. Lipnick.Mr Fink nannte noch keine Vorlieben. Barton Fink (1991)
We don't gotta tackle the world the first time out. The important thing is we all want it to have that Barton Fink feeling.Das Wichtigste ist, dass der Film dieses Barton-Fink-Gefühl hat. Barton Fink (1991)
I guess, we all have that Barton Fink feeling but since you're Barton Fink, I'm assuming you have it in spades.Wir alle haben dieses Barton-Fink-Gefühl. Aber da Sie Barton Fink sind, haben Sie's im Überfluss. Barton Fink (1991)
- This is Barton Fink in room 621.- Hier ist Barton Fink, Zimmer 621. Barton Fink (1991)
Barton Fink.Barton FinkBarton Fink (1991)
- Barton Fink, Mr. Geisler.- Barton Fink, Mr Geisler. Barton Fink (1991)
The reason I'm calling, I got a writer here.FinkBarton Fink (1991)
Okay, Fink, let's chow.Okay, Fink, gehen wir futtern. Barton Fink (1991)
Do me a favor, Fink?Tun Sie mir einen Gefallen, FinkBarton Fink (1991)
Barton Fink.Barton FinkBarton Fink (1991)
- My name is Fink. - Where's my honey?Mein Name ist FinkBarton Fink (1991)
- Are you a writer, Mr. Fink?- Sind Sie Autor, Mr Fink? - Ja. Barton Fink (1991)
- Perhaps the three of us, Mr. Fink.- Vielleicht wir drei, Mr FinkBarton Fink (1991)
Please, don't judge us, Mr. Fink.Bitte verurteilen Sie uns nicht, Mr FinkBarton Fink (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINK    F IH1 NG K
FINKS    F IH1 NG K S
FINKE    F IH1 NG K
FINKLE    F IH1 NG K AH0 L
FINKEL    F IH1 NG K AH0 L
FINK'S    F IH1 NG K S
FINKEN    F IH1 NG K AH0 N
FINKLEY    F IH1 NG K L IY0
FINKLER    F IH1 NG K L ER0
FINKLEA    F IH1 NG K L IY0 AH0
GARFINKEL    G AA1 R F IH2 NG K AH0 L
GARFINKLE    G AA1 R F IH2 NG K AH0 L
FINKELSON    F IH1 NG K AH0 L S AH0 N
FINKBINER    F IH1 NG K B AY2 N ER0
FINKELMAN    F IH1 NG K AH0 L M AH0 N
FINKBEINER    F IH1 NG K B AY2 N ER0
FINKELSTEIN    F IH1 NG K AH0 L S T AY2 N
FINKELSTEIN    F IH1 NG K AH0 L S T IY2 N
FINKIELSTAIN    F IH2 NG K IY1 L S T AH0 N
FINKENBINDER    F IH1 NG K AH0 N B AY0 N D ER0
FINKELSTEIN'S    F IH1 NG K AH0 L S T IY2 N Z
FINKELSTEIN'S    F IH1 NG K AH0 L S T AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finkelstein    (n) (f i1 n k @ l s t ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distelfink {m} [ornith.]goldfinch [Add to Longdo]
Fink {m} [ornith.] | Finken {pl}finch | finches [Add to Longdo]
Liederjan {m}; Schlamper {m}; Schmutzfink {m}sloven [Add to Longdo]
Schmierfink {m}dirty fellow [Add to Longdo]
Schmutzfink {m} [ugs.]dirty pig; dirty brat [coll.] [Add to Longdo]
Bergfink {m} [ornith.]Brambling (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]
Buchfink {m} [ornith.] | Buchfinken {pl}Chaffinch (Fringilla coelebs) | chaffinches [Add to Longdo]
Grünfink {m} [ornith.]European Greenfinch (Carduelis chloris) [Add to Longdo]
Schneefink {m} [ornith.]White-winged Snow Finch; Snow Finch [Add to Longdo]
Sibirischer Grünfink {m} [ornith.]Sibirian Greenfinch [Add to Longdo]
Finkenfälkchen {n} [ornith.]Black thighed Falconet [Add to Longdo]
Goffinkakadu {m} [ornith.]Goffin's Cockatoo [Add to Longdo]
Finkentyrann {m} [ornith.]Fuscous Flycatcher [Add to Longdo]
Finkenlerche {f} [ornith.]Botha's Lark [Add to Longdo]
Finkenbülbül {m} [ornith.]Crested Finchbill [Add to Longdo]
Dickschnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Vegetarian Tree Finch [Add to Longdo]
Mangrovedarwinfink {m} [ornith.]Mangrove Finch [Add to Longdo]
Spechtfink {m} [ornith.]Woodpecker Finch [Add to Longdo]
Zweigdarwinfink {m} [ornith.]Small Insectivorous Tree Finch [Add to Longdo]
Kleinschnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Charles Insectivorous Tree Finch [Add to Longdo]
Papageischnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Large Insectivorous Tree Finch [Add to Longdo]
Waldsängerfink {m} [ornith.]Warbler Finch [Add to Longdo]
Finkenbuschtangare {f} [ornith.]Common Bush Tanager [Add to Longdo]
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch [Add to Longdo]
Garleppammerfink {m} [ornith.]Cochabamba Mountain Finch [Add to Longdo]
Haubenfink {m} [ornith.]Red-crested Finch [Add to Longdo]
Grauer Kronfink {m} [ornith.]Pileated Finch [Add to Longdo]
Riedammerfink {m} [ornith.]Long-tailed Reed Finch [Add to Longdo]
Tigerfink {m} [ornith.]Red Munia [Add to Longdo]
Opuntiengrundfink {m} [ornith.]Large Cactus Ground Finch [Add to Longdo]
Spitzschnabel-Grungfink {m} [ornith.]Sharp-beaked Ground Finch [Add to Longdo]
Mittelgrundfink {m} [ornith.]Medium Ground Finch [Add to Longdo]
Kleingrundfink {m} [ornith.]Small Ground Finch [Add to Longdo]
Großgrundfink {m} [ornith.]Large Ground Finch [Add to Longdo]
Kaktusgrundfink {m} [ornith.]Cactus Ground Finch [Add to Longdo]
Bartgimpelfink {m} [ornith.]Lesser Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Rotkopf-Gimpelfink {m} [ornith.]Ruerto Rican Bullfinch [Add to Longdo]
Rotsteiß-Gimpelfink {m} [ornith.]Greater Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Goldbug-Gimpelfink {m} [ornith.]Yellow-shouldered Grassquit [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Ammerfink {m} [ornith.]Black-throated Finch [Add to Longdo]
Zügelammerfink {m} [ornith.]Yellow-bridled Finch [Add to Longdo]
Blaßfuß-Gimpelfink {m} [ornith.]St Lucia Black Finch [Add to Longdo]
Schwarzgimpelfink {m} [ornith.]Cuban Bullfinch [Add to Longdo]
Tristanammerfink {m} [ornith.]Nightingal Finch [Add to Longdo]
Wilkinsammerfink {m} [ornith.]Wilkin's Finch [Add to Longdo]
Lazulifink {m} [ornith.]Lazuli Bunting [Add to Longdo]
Papstfink {m} [ornith.]Painted Bunting [Add to Longdo]
Indigofink {m} [ornith.]Indigo Bunting [Add to Longdo]
Orangeblaufink {m} [ornith.]Orange-breasted Bunting [Add to Longdo]
Rosenbauchfink {m} [ornith.]Rose-bellied Bunting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis [Add to Longdo]
ドルフィンキック[, dorufinkikku] (n) dolphin kick; (P) [Add to Longdo]
ブラックフィンコーラルフィッシュ[, burakkufinko-rarufisshu] (n) blackfin coralfish (Chelmon muelleri); Muller's coralfish; Müller's coralfish [Add to Longdo]
獅子女[すふぃんくす(gikun);スフィンクス(P), sufinkusu (gikun); sufinkusu (P)] (n) (uk) Sphinx; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top