Search result for

finite

(83 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finite-, *finite*
Possible hiragana form: ふぃにて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finite[ADJ] มีขอบเขต, See also: มีเขตจำกัด, มีที่สิ้นสุด, Syn. limited, bounded, Ant. boundless
finite[N] สิ่งที่มีขอบเขต, Syn. limit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finite(ไฟ'ไนทฺ) adj. มีขอบเขต,มีเขตจำกัด,ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้,ไม่ใช่ศูนย์. n. สิ่งที่มีขอบเขต., See also: finitely adv. finiteness n., Syn. limited,fixed ###A. infinite,eternal
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
difinitelyadv. อย่างแน่นอน,เด็ดขาด. interj. แน่นอน,เด็ดขาด, Syn. surely
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
infinitestimal(อินฟินนิเทส'ทะเมิล) adj.,n. (จำนวน) เล็กน้อยเหลือเกิน,เล็กน้อยจนวัดไม่ได้,เล็กน้อยสุดประมาณ., Syn. tiny,minute

English-Thai: Nontri Dictionary
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finiteอันตะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ, จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite algebraอันตพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite differenceผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference equationสมการเชิงผลต่างอันตะ [มีความหมายเหมือนกับ difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference operatorตัวดำเนินการผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite element methodวิธีสมาชิกจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite fieldฟีลด์จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite geometryอันตเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite groupกรุปจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]
Finite element methodไฟไนต์เอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Finite element methodวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
finite sequenceลำดับจำกัด, ลำดับจำกัด ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite seriesอนุกรมจำกัด, อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite setเซตจำกัด, เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Finite volume methodไฟไนต์วอลุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hodges was going into Witness Protection, there was a finite window of opportunity.ฮอตเจส กำลังจะเข้าสู่โปรแกรมปกป้องพยาน และมันมีโอกาสสำหรับเขามากมาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Finite.เครื่องจับอุณหภูมิ. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I have to factor a univariate polynomial over a finite field.หลายสัตว์ทั้งหลายถูกใช้งานในจู่โจม โจมตี G-Force (2009)
It's desolate because having no finite state, it stays infinite.ไม่มีที่สิ้นสุดจากตัวของมันเอง Insidious (2010)
The murders will never stop, but this find has real, finite value.ฆาตกรไม่เคยหยุดหรอก แต่การค้นพบนี้คือของจริง มีคุณค่าสูงส่งมาก The Beginning in the End (2010)
It doesn't have a finite form in the universe.มันเหมือนกับว่าอิเล็กตรอน ไม่ได้จุด แต่กระจายออกไป Is There a Creator? (2010)
Everything is made of individual pixels, which means the universe has a finite number of components, which means it has a finite number of states, which means it's computable.พันล้านครั้งมีขนาด เล็กกว่าอะตอม ทฤษฎีที่อธิบายทั้งหมด นี้กลศาสตร์ควอนตัม Is There a Creator? (2010)
And we also, I think are bound to recognize that we finite beings will never totally understand Godสำหรับคนอื่น ๆ การขยายตัว ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะไม่กรอกข้อมูลลง ในรอยแตกทั้งหมด Is There a Creator? (2010)
Finite Incantatem, okay. And if that doesn't work?ไฟไนท์ อินคันทาเท็ม โอเค Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
We've long imagined the Universe to be infinite in size, but many cosmologists now think the Universe... is finite.เราได้คิดนานจักรวาลที่จะไม่มีที่ สิ้นสุดในขนาด แต่รอบรู้ในเรื่องจักรวาลมากตอนนี้ คิดว่าจักรวาล ... มี จำกัด Is There an Edge to the Universe? (2011)
And that rule makes this world in which you're playing the game, this space in which you're playing the game, a finite space.และกฎที่ทำให้โลกนี้ ที่คุณกำลังเล่นเกม อวกาศนี้ในการที่คุณกำลังเล่นเกม Is There an Edge to the Universe? (2011)
If our Universe is finite, scientists believe its edges must also be linked, that the entire cosmos must act like a giant game of "Asteroids."ถ้าจักรวาลของเรามี จำกัด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าขอบยังจะต้อง มีการเชื่อมโยง ที่จักรวาลทั้งหมด Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finiteDeath ends man's finite existence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[n. exp.] (khā ilektrøn aēffinitī) EN: electron affinity   FR: affinité électronique [f]
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
กริยาแท้[n. exp.] (kriyā thaē) EN: finite verb   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINITE    F AY1 N AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finite    (j) (f ai1 n ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finite Elemente [math.]finite elements [Add to Longdo]
Finite Elemente Methode [math.]finite element method [Add to Longdo]
endliche Teilüberdeckung {f} [math.]finite subcover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
アフィニティ[, afinitei] (n) {comp} affinity [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
インフィニティ;インフィニティー[, infinitei ; infinitei-] (n) infinity [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
[しか, shika] (adj-t,adv-to) (See 確たる証拠) certain; definite [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限元[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, ] finite element method [Add to Longdo]
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, ] finite group (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]
有限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
有限[ゆうげん, yuugen] finite [Add to Longdo]
無限[むげん, mugen] infinite [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finite \Fi"nite\, a. [L. finitus, p. p. of finire. See {Finish},
   and cf. {Fine}, a.]
   Having a limit; limited in quantity, degree, or capacity;
   bounded; -- opposed to infinite; as, finite number; finite
   existence; a finite being; a finite mind; finite duration.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finite
   adj 1: bounded or limited in magnitude or spatial or temporal
       extent [ant: {infinite}]
   2: of verbs; relating to forms of the verb that are limited in
     time by a tense and (usually) show agreement with number and
     person [ant: {infinite}, {non-finite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top