Search result for

festering

(18 entries)
(1.6993 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festering-, *festering*, fester
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
And so the Lord God smote poor Job with festering boils all over his body.และพระผู้เป็นเจ้าฟาดสั่งสอนจ๊อปผู้หน้าสงสาร ทำให้เกิดแผลเน่าหนองไปทั่วทั้งตัว Death Has a Shadow (1999)
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So if you believe in Father Christmas, children, like your Uncle Billy does, buy my festering turd of a record.ดังนั้นถ้าหนูๆเชื่อในคริสต์มาส แบบที่ลุงบิลเชื่อล่ะก็นะ ช่วยซื้อเทปเน่าๆของลุงที Love Actually (2003)
I still have this splinter that's been festering for three months from an old piece of wood.ฉันยังมีแผลเสี้ยนตำ เป็นหนองมา3เดือนจากไอ้ไม้ผุๆนั่นอยู่เลย. National Treasure (2004)
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน เราควรแยกหลบทางกันไป ในช่วงอีสเตอร์นี้ Frost/Nixon (2008)
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ Under the Mountain (2009)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
You think I don't know all your festering secrets? Your nickel-and-dime sins?คิดรหรือว่าข้าไม่รู้เรื่องเน่าๆของเจ้า \ ความลับน่ะเหรอ เรื่องบาปทุเรศๆนั่น The Rite (2011)
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ The Engagement Reaction (2011)
If the wound is deep enough, there might be no way to keep it from festering, even if you have all the time in the world.ถ้าบาดแผลลึกมากพอ คงไม่มีทางที่จะกันไม่ให้ติดเชื้อ แม้ว่าคุณจะมีเวลามากมายก็ตาม Don't Fear the Scott (2012)
And now beloved Seppius has fallen to this festering disease of rebellion.และตอนนี้ที่รัก Seppius ได้ลดลงไปหนองนี้ โรคของการก่อจลาจล Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTERING    F EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fester \Fes"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Festered}; p. pr. & vb.
   n. {Festering}.] [OE. festern, fr. fester, n.; or fr. OF.
   festrir, fr. festre, n. See {Fester}, n.]
   1. To generate pus; to become imflamed and suppurate; as, a
    sore or a wound festers.
    [1913 Webster]
 
       Wounds immedicable
       Rankle, and fester, and gangrene.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unkindness may give a wound that shall bleed and
       smart, but it is treachery that makes it fester.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       Hatred . . . festered in the hearts of the children
       of the soil.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be inflamed; to grow virulent, or malignant; to grow in
    intensity; to rankle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 festering
   n 1: (medicine) the formation of morbific matter in an abscess
      or a vesicle and the discharge of pus [syn: {festering},
      {suppuration}, {maturation}]
   2: a fluid product of inflammation [syn: {pus}, {purulence},
     {suppuration}, {ichor}, {sanies}, {festering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top