Search result for

felony

(28 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felony-, *felony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)

English-Thai: Nontri Dictionary
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a RICO case, if you can charge one of them with a felony...ถ้าเราฟ้องคนใดคนนึงได้ The Dark Knight (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
That is a felony. That's for starters.มันผิดกฎหมาย นี่แค่เริ่มต้นนะ Burn After Reading (2008)
Pick a felony.เลือกมาสักคดีสิ Blow Out (2008)
That's a class e felony.นั่นเป็นความผิดอาญา New York Sucks (2009)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
Manufacture of a Schedule lI controlled substance is a second degree felony.ความผิดทางอาญาร้ายแรง 2 กระทง ภายใต้การยึดทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดในบ้าน Down (2009)
And a felony quantity.และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)
And if I did, it would be a felony.หรือถึงบอกไป มันก็จะเป็นความผิดน่ะ Bound (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)
NOT SUPPOSED TO ACCUSE SOMEONE OF A FELONYฉันเหมือนติดอยู่ในนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉัน... House on Fire (2009)
Escaped custody on a felony murder charge.หลบหนีการจับกุมข้อหาฆาตกรรม Adam Raised a Cain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELONY    F EH1 L AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felony    (n) (f e1 l @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverbrechen {n}; Verbrechen {n} | Kapitalverbrechen {pl}; Verbrechen {pl}felony | felonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felony \Fel"o*ny\, n.; pl. {Felonies}. [OE. felonie cruelty, OF.
   felonie, F. f['e]lonie treachery, malice. See {Felon}, n.]
   1. (Feudal Law) An act on the part of the vassal which cost
    him his fee by forfeiture. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. (O.Eng.Law) An offense which occasions a total forfeiture
    either lands or goods, or both, at the common law, and to
    which capital or other punishment may be added, according
    to the degree of guilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A heinous crime; especially, a crime punishable by death
    or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
   Note: Forfeiture for crime having been generally abolished in
      the United States, the term felony, in American law,
      has lost this point of distinction; and its meaning,
      where not fixed by statute, is somewhat vague and
      undefined; generally, however, it is used to denote an
      offense of a high grade, punishable either capitally or
      by a term of imprisonment. In Massachusetts, by
      statute, any crime punishable by death or imprisonment
      in the state prison, and no other, is a felony; so in
      New York. the tendency now is to obliterate the
      distinction between felonies and misdemeanors; and this
      has been done partially in England, and completely in
      some of the States of the Union. The distinction is
      purely arbitrary, and its entire abolition is only a
      question of time.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is no lawyer who would undertake to tell what a
      felony is, otherwise than by enumerating the various
      kinds of offenses which are so called. originally, the
      word felony had a meaning: it denoted all offenses the
      penalty of which included forfeiture of goods; but
      subsequent acts of Parliament have declared various
      offenses to be felonies, without enjoining that
      penalty, and have taken away the penalty from others,
      which continue, nevertheless, to be called felonies,
      insomuch that the acts so called have now no property
      whatever in common, save that of being unlawful and
      purnishable. --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}. See under {Compound}, v. t.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felony
   n 1: a serious crime (such as murder or arson)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top