Search result for

fein

(78 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fein-, *fein*
Possible hiragana form: ふぇいん
English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feint[N] การโจมตีแบบกลลวง, See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี, Syn. pretense
feint[N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง, Syn. pretense
feint[VI] โจมตีแบบกลลวง
feint[VT] โจมตีแบบกลลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก

English-Thai: Nontri Dictionary
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Andrew, Bill Feingold, family lawyer.นี่บิล ไฟน์โกลด์ ทนายของเรา Bicentennial Man (1999)
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย Bicentennial Man (1999)
And feint. Magpie, magpie, magpie. Flap and flap and flap.ขุนทอง ขุนทอง ขุนทอง กระพือ กระพือ กระพือปีก เจื้อยแจ้ว A Cinderella Story (2004)
Now you may have to watch for the feint, so keep your feet moving and only stay in range long enough to land your blow.2 3 4... ลองฝึกการโจมตีเป็นแถวๆไป The Moment of Truth (2008)
I'm hiding in my bedroom, blaring a Richard Feinman lecture while my mom is shouting that Jesus would forgive her if she put ground glass in my dad's meatloaf.ผมซ่อนอยู่ในห้องนอน ท่องเลคเชอร์ของริชาร์ด เฟยน์แมน ขณะที่แม่ตะโกนว่า พระเจ้าจะทรงอภัยให้ท่าน The Guitarist Amplification (2009)
That was Dr. Feiner from Lenox Hill.นั่นเป็นสายจากคุณหมอ Feiner จาก Lenox Hill Double Identity (2010)
Feint left, thrust right -- my signature.หลอกซ้าย แล้วโจมตีไปด้านขวา คือสัญลักษณ์ของฉัน On Guard (2011)
Attaque composée -- feint left, thrust right.แผนจู่โจม หลอกซ้าย จู่โจมขวา On Guard (2011)
Isolating yourself, feing weak, that's what caused this.ก็ทำร้ายคุณ ความรู้สึกออ่อนแอ ทำให้เกิดสิ่งนี้ Lockdown (2011)
Don't give me any grief about the Feinberg suit.อย่าสร้างปัญหาให้ผม เรื่องคดีเฟอร์เทนเบิร์กอีกล่ะ Meet the New Boss (2012)
Robbie Feinberg, the pinhead, took five years to finish high school.ร็อบบี้ไฟน์เบิร์กที่เข็มหมุด เอาห้าปีที่จบการศึกษาสูง The Wolf of Wall Street (2013)
- Robbie Feinberg. - Chester Ming.ร็อบบี้ไฟน์เบิร์ก เชสเตอร์หมิง The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเสแสร้ง[N] pretence, See also: feint, sham, simulation, affectation, deception, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, การแกล้งทำ, Example: การเสแสร้งของหล่อนทำให้เขาตายใจ, Thai definition: การแกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาเฟอีน[n.] (kāfēīn) EN: caffeine ; caffein   FR: caféine [f]
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้งทำ[adj.] (klaēng tham) EN: fake   FR: feindre ; dissimuler
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign   FR: feindre
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect   FR: feindre ; simuler ; affecter
แสร้ง[v.] (saērong) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)   FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
สายเบรค = สายเบรก[n. exp.] (sāi brēk) EN: brake cable   FR: câble de fein [m]
เสแสร้ง[v.] (sēsaēng) EN: pretend ; fake ; simulate   FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
FEIN    F AY1 N
FEIN    F EY1 N
FEINT    F EY1 N T
FEIN'S    F EY1 N Z
FEIN'S    F AY1 N Z
FEINER    F AY1 N ER0
FEINMAN    F AY1 N M AH0 N
FEINAUER    F AY1 N AW0 ER0
FEINGOLD    F AY1 NG G OW0 L D
FEINBERG    F AY1 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feint    (v) (f ei1 n t)
feints    (v) (f ei1 n t s)
feinted    (v) (f ei1 n t i d)
feinting    (v) (f ei1 n t i ng)
Feinstein    (n) (f ei1 n s t ai n)

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Feinbäckerei {f} | Feinbäckereien {pl}confectionery | confectioneries [Add to Longdo]
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feind {m} | Feinde {pl}enemy | enemies [Add to Longdo]
Feind {m} | Feinde {pl}foe | foes [Add to Longdo]
Feind...; Feindes...hostile [Add to Longdo]
Feindlichkeit {f}animosity; hostility [Add to Longdo]
Feindschaft {f} | Feindschaften {pl}enmity | enmities [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}animosity [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}animus [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}hostility [Add to Longdo]
Feineinstellung {f}fine tuning [Add to Longdo]
Feineinstellung {f}vernier [Add to Longdo]
Feinfahren {n}creep travel [Add to Longdo]
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェイン[, kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
シンフェイン党[シンフェインとう, shinfein tou] (n) Sinn Fein [Add to Longdo]
フェイント[, feinto] (n) feint; (P) [Add to Longdo]
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen [Add to Longdo]
陽動[ようどう, youdou] (n) (See 陽動作戦) diversion (action meant to attract attention away from the real objective); feint [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]
[かたき, kataki] Feind, Gegner, Konkurrent [Add to Longdo]
敵塁[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
敵意[てきい, tekii] feindliche_Gesinnung, Feindschaft [Add to Longdo]
敵軍[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]
早耳[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
清酒[せいしゅ, seishu] feiner_Sake, raffinierter_Sake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fein [fain]
     fine; finely; nice; pretty; subtle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top