Search result for

erzieherin

(54 entries)
(0.0682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erzieherin-, *erzieherin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erzieherin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erzieherin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You grossly violated my request to be more distant.Erzieherinnen mussen Distanz halten. Diese Vorschrift haben Sie verletzt! Mädchen in Uniform (1958)
You could have been a school teacher, a professor...Du könntest Erzieherin sein, Lehrerin. Les tricheurs (1958)
There is a family near Salzburg that needs a governess until September.Eine Familie nahe Salzburg braucht bis Ende September eine ErzieherinThe Sound of Music (1965)
I understand he has had a difficult time keeping a governess there.Ich hörte, es war schwierig für ihn, eine Erzieherin längere Zeit zu halten. The Sound of Music (1965)
I'm the new governess, captain.Die neue Erzieherin, Herr Baron. The Sound of Music (1965)
You are the twelfth governess... ... tolookaftermychildren since their mother died.Sie sind die zwölfte Erzieherin... für meine Kinder, seit ihre Mutter tot ist. The Sound of Music (1965)
Nothing is wrong with the children, only the governesses.Die Kinder sind völlig in Ordnung, nur die Erzieherinnen nicht. The Sound of Music (1965)
Now... ... thisisyournew governess, Fr Æulein Maria.Also... das ist eure neue Erzieherin, Fräulein Maria. The Sound of Music (1965)
I'm 1 6 years old, and I don't need a governess.Ich bin 16 und brauche keine Erzieherin mehr. The Sound of Music (1965)
Four governesses ago.Die viertletzte ErzieherinThe Sound of Music (1965)
I've never been a governess.Ich war noch nie ErzieherinThe Sound of Music (1965)
It's how we always got in to play tricks on the governess.Das sind wir immer, wenn wir der Erzieherin einen Streich spielen wollten. The Sound of Music (1965)
I told you today I didn't need a governess.Ich habe heute gesagt, ich brauche keine ErzieherinThe Sound of Music (1965)
Father, who is our new governess going to be?Vati, bekommen wir jetzt eine neue ErzieherinThe Sound of Music (1965)
Well... ... you'renotgoingtohave a governess anymore.Nun ja... eine neue Erzieherin werdet ihr wohl nicht mehr bekommen. The Sound of Music (1965)
-She's our governess.- Sie ist unsere ErzieherinThe Sound of Music (1965)
Only until arrangements can be made for another governess.Nur, bis Sie eine neue Erzieherin gefunden haben. The Sound of Music (1965)
I am governess to his children.Ich bin die Erzieherin seiner Kinder. The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975)
Well. For this time you might be forgiven Because I value you as a good educator.Für dieses Mal sei dir vergeben, denn ich schätze dich als gute ErzieherinSister Emanuelle (1977)
My mother was an educator, you know.Meine Mutter war ErzieherinThe Valediction (1980)
The governness Tatyana Sanftleben, of the same age who had planned to take her life with them was seized with fear at the last moment and ran away while her friend Vera lay lifeless on the floor.Die gleichaltrige Erzieherin Tatjana Sanftleben, die sich dem Plan, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, angeschlossen hatte, bekam im letzten Augenblick Angst vor ihrem Entschluss und lief fort, als ihre Freundin schon leblos zu boden lag. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Has she ever touched you like she's touching that little boy over there?Elizabeth, ist Miss Mason deine ErzieherinHell Hath No Fury (1988)
Reporting live, WXT, Joanna Sauerville. Another media feeding frenzy. You think Trudy's heard the news?Beaks' Versuch, sich öffentlich bei Miss Mason zu entschuldigen, wurde von der Erzieherin zurückgewiesen. Hell Hath No Fury (1988)
They ran away from an orphanage. There was a malevolent nurse who was always hunting them down but they always managed to outsmart her.Sie sind aus dem Waisenhaus davongelaufen, und eine böse Erzieherin ist ihnen auf den Fersen. An Open Book (2001)
- What's her music taste? Big Bruce Springsteen fan, seen him 20 times.Vater hatte ein Schuhgeschäft, Mutter war ErzieherinIt Should've Been Lorelai (2002)
No, she's worse than a demon, she's a room mom.Sie ist schlimmer als ein Dämon, sie ist eine ErzieherinDesperate Housewitches (2005)
Yeah, she's Wyatt's room mom, or so she said she was.Ja, sie ist Wyatts Erzieherin, das sagte sie jedenfalls. Desperate Housewitches (2005)
She's in Newport Beach with her family.Nun, du musst weitermachen. Robin wird eine großartige Mutter. Sie ist die geborene ErzieherinLap Dance (2005)
Hallo? Hello. Galina Rogova?-Hallo, hier ist Galina Rogova, die Erzieherin von Yegor. Day Watch (2006)
I was rather astonished to find her so ladylike, as I believe she was your governess.Ich war recht erstaunt, dass sie eine richtige Dame ist, wo sie nur Erzieherin war. Episode #1.3 (2009)
In that time I have been both wet and dry nurse to this child.Ich bin sowohl Amme als auch Erzieherin dieses Kindes gewesen. Episode #1.3 (2011)
And then I became a governess for a Mr. Rochester...Und dann wurde ich ein Erzieherin für einen Mr. Rochester ... Can't See the Fae-Rest (2011)
Wasn't there a governess none of you liked?Gab es nicht eine Erzieherin, die keine von euch mochte? Episode #2.6 (2011)
I remember how we played, and your pony, and your birthday, and how we hid in the garden from the nasty governess."Ich erinnere mich, wie wir spielten, an dein Pony, deinen Geburtstag "und wie wir uns im Garten vor der widerlichen Erzieherin versteckten." Episode #2.6 (2011)
The women who work here told me.Die Erzieherinnen haben es gesagt. Declaration of War (2011)
Even the teachers in the kindergarten. They gossip about me.Auch die Erzieherinnen im Kindergarten tuscheln. I skydd av skuggorna (2011)
Watch out, there's the deputy.Pass auf, die ErzieherinBig Sisters Gang (2012)
She looks just like the deputy head. I swear to God!Krass, die sieht aus wie die Erzieherin, oder? Big Sisters Gang (2012)
- Her sister, more like.- Die Schwester der ErzieherinBig Sisters Gang (2012)
Sophie, one of five youth workers here.Sophie, eine der 5 Erzieherinnen im Heim. Catimini (2012)
The gate is locked so unless you're with a youth worker you can't go out that way.Da dürfen nur die Erzieherinnen raus, sonst ist es verboten. Catimini (2012)
That's what you want. We'd have visitation with my mum once a month, but we lived with my dad and there were couple of caregivers.Wir durften Mama einmal im Monat besuchen, aber wir lebten bei meinem Vater und es gab mehrere Erzieherinnen. Stories We Tell (2012)
I hit him and the teacher told me off.Ich hab ihn gehauen, die Erzieherin hat geschimpft. In a Rush (2012)
She was the headmistress.Erzieherin prangert Akademieentscheidung an Sie war die Schulleiterin. Oldboy (2013)
It's wholly unnecessary in a governess, an educatress.Völlig unnötig für eine Gouvernante und ErzieherinSaving Mr. Banks (2013)
That way I can start by being an assistant teacher.Auf diese Weise kann ich schon als Erzieherin assistieren. Blue Is the Warmest Color (2013)
- Bea, the new teacher.Die neue Erzieherin. Ach so! Sie sind schon da. Den orolige mannen (2013)
If my Danish governess were here, she would hit me with her wooden spoon.Wenn meine dänische Erzieherin hier wäre, würde sie mich mit ihrem Holzlöffel schlagen. And the Bear Truth (2013)
I know my father isn't going to help me just because I'm a single mother.Mein Vater wird mir nicht helfen, nur weil ich Alleinerzieherin bin. First Comes Love (2013)
Oh, yeah. I know it's cliché, but so is she. a friend than a mother, more of a nudist than a nurturer.Ich weiß, das ist zwar ein Klischee, aber so ist sie, wissen Sie, sie trinkt viel zu viel, sie ist mehr eine Freundin als eine Mutter, sie hat mehr was von einer Nudistin als von einer ErzieherinMind Over Molly (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzieher {m}; Erzieherin {f}educator; teacher [Add to Longdo]
Gouvernante {f}; Erzieherin {f} | Gouvernanten {pl}governess | governesses [Add to Longdo]
Steuerhinterzieher {m}; Steuerhinterzieherin {f} | Steuerhinterzieher {pl}tax dodger | tax dodgers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Erzieherin [ɛrtsiːərin] (n) , s.(f )
     governess
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top