Search result for

epoche

(57 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epoche-, *epoche*
Possible hiragana form: えぽちぇ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา epoche มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *epoche*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My head is like some kind of archive of past deeds, figures, epochs, religions.Mein Kopf ist wie ein Archiv. Er ist voller verschiedener toter Akten, Ziffern, Epochen, Religionen. Oblomov (1980)
The Renaissance.Die Epoche der Renaissance. Welch unausstehlicher Nussstrauch. Oblomov (1980)
Go on, it's very interesting. The Renaissance era in Italy is divided into three periods:Man unterscheidet drei Epochen der Renaissance in Italien: Oblomov (1980)
"The first revolution, and the counter-revolutionary period which followed it (1907-1914) laid bare the true nature of the czarist monarchy, pushed it to its limits, and exposed the rottenness, the corruption, the cynicism and the debauchery among the Czar's followers, with the monstrous Rasputin leading the pack...""Die erste Revolution und die Konterrevolutionsepoche (1907-1914) danach entblößten das Wesen der Monarchie, führten sie an die "Kluft", entblößten die Faulheit und die Gemeinheit, den Zynismus und die Unzucht der Zarenbande mit dem ungeheuerlichen Rasputin an der Spitze..." Rasputin (1981)
We live in bloodless times.Wir leben in einer blutleeren EpocheGodard's Passion (1982)
He said we lived in bloodless times.Er meinte, wir würden in einer blutleeren Epoche leben. Godard's Passion (1982)
His scientific discoveries did not just influence his own time, but to a great extent, ours as well. It's forbidden to touch the exhibits!Die Arbeiten Adam Bernaus beeinflussten nicht nur seine Zeit, sondern haben auch unserer Epoche ihren Stempel aufgedrückt. Zeme roku 2484 (1983)
An entire era.Gardel war eine EpocheTangos, the Exile of Gardel (1985)
I was accustomed to the open expanse of the country, and now I was in the heart of London, at the height of the Victorian era.Ich war die offenen Weiten des Landes gewohnt, und jetzt war ich mitten in London, zur Blüte der Viktorianischen EpocheYoung Sherlock Holmes (1985)
We must take care of this quietly. As you know, I have no doubt, that when this peace treaty is signed, it will start a new era in the relationship between both sides.Das ist wirklich sehr wichtig, denn, wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es keinen Zweifel, dass das Waffenstillstandsabkommen diesmal eine neue Epoche zwischen Ihnen... und uns einläuten wird. Wicked City (1987)
- Time period?- Zeitepoche? - 1941. The Big Goodbye (1988)
I am totally versed in the genre of the period.Ich bin über diese Zeitepoche gut informiert. The Big Goodbye (1988)
I think, of all the paintings Klimt did in that period, this is the most positive.Von allen Klimt-Gemälden dieser Epoche ist es das positivste. Another Woman (1988)
During that period of time there was initiated what is known as the Pony Express.Während dieser Epoche... wurde der sogenannte Pony-Express ins Leben gerufen. Rain Man (1988)
Klingons of that era were raised to despise humans.Die Klingonen dieser Epoche verachten Menschen. The Emissary (1989)
Excuse me. - What is it ?Im Gegensatz zu allen anderen Epochen. 300 Miles to Heaven (1989)
You didn't pay atention...Sie sagten vorher, dass gerade alle anderen Epochen Frieden und Sicherheit garantierten 300 Miles to Heaven (1989)
Magnificent era!Großartige EpocheBunker Palace Hôtel (1989)
Imagine a new era of surgery without incision.Eine neue Epoche der Chirurgie bricht heran, ohne Skalpell. The Fly II (1989)
Spain is on the verge of a new era, and we've got carnivals.Spanien vor einer neunen Epoche... und man denkt an Karneval. Belle Epoque (1992)
It was another world another thought, another time.Es ist eine andere Welt... eine andere Denkweise, eine andere EpocheDream of Light (1992)
Throughout the ages, from Keats to Jorkemo, poets have composed odes to individuals who have had a profound effect upon their lives.In allen Epochen, von Keats bis Jorkemo, verfassten Dichter für Individuen Oden, die tiefgreifenden Einfluss auf ihr Leben hatten. Schisms (1992)
Early Lapeongical period, isn't it?Frühe lapeongische EpocheThe Perfect Mate (1992)
However, all these cross too many centuries... too many cultures.Irgendwie stammen sie alle aus zu vielen Epochen, zu vielen Kulturen. Treasure of the Mind (1993)
Each deals with one era, one civilization.Bei jeder geht es um eine Epoche, eine Kultur. Treasure of the Mind (1993)
I understood the strange communion of destiny that linked me to my ancestors.Ich musste auch Probleme lösen oder weiterverfolgen, die in vorangegangenen Epochen ohne Lösung geblieben waren." The Jodorowsky Constellation (1994)
I told you that you were a relic from an earlier time and that a new era of peace was at hand.Ich nannte dich ein Relikt einer vergangenen Epoche und erwartete eine neue Ära des Friedens. Firstborn (1994)
This is from the third or fourth century, whereas the Phaistos Disc is from 1500 BC, i.e. The Minoan Age.Dies stammt aus dem 3. oder 4. Jh. Und der "Diskos von Phaistos" stammt von 1500 vor unserer Zeit, aus der minoischen EpocheGesualdo: Death for Five Voices (1995)
They might as well have occurred in another country, in another century.Sie hätten auch in einem anderen Land, in einer anderen Epoche geschehen können. Sleepers (1996)
Suddenly, a child from another time appears.Plötzlich erscheint das Kind. Ein Kind aus einer anderen EpocheThree Lives and Only One Death (1996)
...but to a single B-29 over the Japanese city of Hiroshima, it was the beginning of a new era for civilization....aber durch eine einzige B-29 über der japanischen Stadt Hiroshima... begann eine neue Epoche der Zivilisation. Kundun (1997)
A thousand years of peace will follow the bloodshed, a peace the world has never known!Nach grosen Streiten und Blutbädern beginnt tausend Jahre Ruhe. Epoche des Friedens, die die Welt noch nie kennen gelernt hat. An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
We fashioned this city on stolen memories... different eras, different pasts all rolled into one.Wir formten diese Stadt aus gestohlenen Erinnerungen verschiedenen Epochen, verschiedenen Vergangenheiten, alles in einem. Dark City (1998)
It is said that in every age, there is one singular event... that forever changes the world around us.Es heißt, in jeder Epoche gäbe es ein Ereignis, das die Welt um uns herum für immer verändert. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Every great century that produces art is, so far, an artificial century... and the work that seems the most natural and simple of its time... is always the result of the most self-conscious effort.Jedes große Jahrhundert, in dem Kunst entstanden ist, war zweifellos ein artifizielles Jahrhundert. Das Werk, das später am schlichtesten und am natürlichsten seiner ganzen Epoche wirkt, ist immer das Resultat ausgesprochen gezielter und selbstbewußter Bemühungen. Velvet Goldmine (1998)
We're entering a new chapter in history.Eine neue Epoche steht bevor. Train of Life (1998)
One of your most difficult eras.- Eine Ihrer schwierigsten Epochen. The Killing Game: Part II (1998)
Do you like the period?Gefällt Ihnen diese EpocheEyes Wide Shut (1999)
Everyone was overjoyed that the war was over... and yet Ignatz felt that a great time had passed... because the liberal empire that had given him so much had collapsed.Alle waren überglücklich. Und doch, für Ignatz war eine große Epoche vorüber, da das liberale Kaiserreich zusammengebrochen war. Sunshine (1999)
Early Sorrow by Thomas Mann, the author of Buddenbrooks... an author who evoked remote realities: : : Which Visconti was to deal with 39 years later in Death in Venice.Andererseits dachte er an "Unordnung und frühes Leid" von Thomas Mann, den Autor von "Buddenbrooks", der eine vergangene Epoche beschwor, der sich Visconti 30 Jahre später mit "Tod in Venedig" zuwenden sollte. Luchino Visconti (1999)
There were a whole series of different historical periods represented, in each of which she dies.Eine ganze Reihe verschiedener Epochen wurde porträtiert, und jedes Mal kommt sie zu Tode. Mummy Dearest: A Horror Tradition Unearthed (1999)
We have art and artefacts from every period and movement in history, from Egyptian mummies to Jasper Johns.Wir haben Kunstschätze aus jeder Epoche der Geschichte. Von ägyptischen Mumien bis hin zu Jasper Johns. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
You can't mix your dream team from different eras.Du mixt dein Dreamteam aus verschiedenen Epochen. Return to Me (2000)
In a day and age where everyone seems to have public relations handlers it's hard to imagine a corporate brain trust that is more direct and less image conscious than the group here at Sunset Farms.In einer Epoche der Public Relations gibt es kaum eine direktere und weniger Image-bewusste Firma als "Sunset Farms". Small Time Crooks (2000)
That wasn't a period. That was an exclamation point.das warfastschoneineEpocheHappy Campers (2001)
There are ships here from every era.- Schiffe aus allen Epochen. Atlantis: The Lost Empire (2001)
To scan the line properly... we must take advantage of the contemporary flexibility... in "i-o-n" endings, as in "expansion."Um diesen Vers zu analysieren, müssen wir die Flexibilität jener Epoche bei Wortendungen bedenken. Wit (2001)
Well, there's not usually much to translate, they're more pictorial, although that varies from age to age.Es gibt normalerweise nicht viel zu übersetzen. Sie sind eher bebildert. Obwohl das von Epoche zu Epoche unterschiedlich ist. Murder in Mesopotamia (2001)
Every epoch dreams its successor.Jede Epoche träumt von einer besseren Welt. Metropolis (2001)
And different times, different generations. Your father...Es gibt auch unterschiedliche Epochen, unterschiedliche Generationen... 8 Women (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epoche {f} | Epochen {pl}epoch | epochs [Add to Longdo]
Epoche {f}; Ära {f} | Epochen {pl}era | eras [Add to Longdo]
bahnbrechend; epochemachend {adj}epoch-making [Add to Longdo]
geschichtlich bedeutend; historisch wichtig; epochemachend {adj}historic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Epoche [eːpɔxə] (n) , s.(f )
     epoch; era
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top