Search result for

enthusiasmus

(52 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiasmus-, *enthusiasmus*, enthusiasmu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enthusiasmus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enthusiasmus*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So guys, let's show a little enthusiasm, right?Feuert ihn an, wenn er rauskommt. Etwas Enthusiasmus. Okay? Spetters (1980)
And in this line of work, enthusiasm can get you killed.Und in diesem Geschäft kann Enthusiasmus tödlich sein. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Antonieta and a group of us supported him enthusiastically.Antonieta, eine Gruppe von Freunden und ich arbeiteten mit Enthusiasmus mit. Antonieta (1982)
Dunn hit back brutally.Desideris Enthusiasmus greift auf das Publikum über! Bomber (1982)
Mr. Neville, enough. Your enthusiasm for complaint knows no limit.Der Enthusiasmus, mit dem Ihr Euch beklagt, kennt keine Grenzen. The Draughtsman's Contract (1982)
I'd say it was just an expression of pure enthusiasm.Ich würde sagen, das war ein Ausdruck reinsten Enthusiasmus'. Steel (1983)
"I told Father he could say what he pleases... and I tell you again... my love for you is boundless.Höhepunkt auf Höhepunkt. Clara versetzte die Leute in einen Enthusiasmus: Unbeschreiblich! Spring Symphony (1983)
We have a woman who's into her 90s she only sleeps about two or three hours a night and believe me, she has far more energy and enthusiasm than any of us.Eine Frau bei uns ist weit über 90, sie schläft nur etwa 2 oder 3 Stunden pro Nacht aber glauben Sie mir, sie hat mehr Energie und Enthusiasmus als wir alle. The Hunger (1983)
Ah!Dein Enthusiasmus und meine Offenheit bringen uns in ein dubioses Licht. Part 3 (1984)
Such enthusiasm is to be commended, Miss Fairbush.So viel Enthusiasmus ist bemerkenswert. Steele Eligible (1984)
Do I detect a lack of enthusiasm for my work program, huh?Spüre ich da mangelnden Enthusiasmus für mein Arbeitsprogramm? Lost and Found (1984)
My enthusiasm begins to fizzle around 10:30.Mein Enthusiasmus fing um 22:30 Uhr an zu bröckeln. Lost and Found (1984)
Don't let your enthusiasm temper your judgment.Aber Ihr Enthusiasmus darf Ihr Urteilsvermögen nicht beeinträchtigen. Waiting for Godorsky (1984)
A little less enthusiasm, I beg you.Etwas weniger Enthusiasmus. Amadeus (1984)
WHO'S THE REAL MICHEL?- Ich bin beeindruckend, was? Fantasie fehlt mir, Enthusiasmus nicht. The Little Drummer Girl (1984)
You'll be less use to humanity if, in a burst of boyish enthusiasm, you accidentally shoot off a toe.Sie nützen der Menschheit weniger, wenn Sie sich vor lauter Enthusiasmus selbst einen Zeh wegschießen. The Holcroft Covenant (1985)
I'm sorry to dampen your enthusiasm... but that was Sandra Rusk on the telephone just now.Leider ich muss Ihren Enthusiasmus dämpfen. Das war Sandra Rusk, die gerade angerufen hat. Hills of Fire (1986)
Where's your enthusiasm?Wo bleibt dein Enthusiasmus? Peggy Sue Got Married (1986)
I like your enthusiasm.Mir gefällt Ihr Enthusiasmus. A Mother and a Daughter (1987)
Youthful enthusiasm.Jugendlicher Enthusiasmus. All the Colors of the Heart (1987)
...in the meanwhile, the Turks occupied the Afion Karajisad it was in August of 1922 when the Germans left, in the autumn of 1944 the fall of the front began soon the British took charge many of our soldiers died it was the first in Europe... The demonstrations were enthusiastic... because people believed in...... währenddessen besetzten die Türken den Afion Karajisad es war im August '22 als die Deutschen abzogen, im Herbst '44 begann die Front zu bröckeln nach kurzer Zeit übernahmen die Engländer viele unserer Soldaten starben es war die erste in Europa auf den Demonstrationen herrschte Enthusiasmus... Landscape in the Mist (1988)
They caught me at the end of '47. ...when the Germans left, in the autumn of 1944 soon the British took charge The first union government was made... The demonstrations were enthusiastic... because people believed in...Mich erwischten sie Ende '47, als die Deutschen abzogen, im Herbst '44, nach kurzer Zeit übernahmen die Engländer, wir hatten die erste Einheitsregierung, auf den Demonstrationen herrschte Enthusiasmus, denn die Leute glaubten an... Landscape in the Mist (1988)
Alf, she's not in detox. She went to a real estate seminar. That's your story.ALF, tut mir leid, deinen Enthusiasmus zügeln zu müssen, aber ich glaube, wir können uns deine Hilfe nicht mehr leisten. Torn Between Two Lovers (1989)
Sit down. I want precision.Disziplin ist nicht das Gegenteil von Enthusiasmus! Lean on Me (1989)
Capturing a lot of enthusiasm. Letting people know there are some new and surprising things in the Flint area.weckt Enthusiasmus für die Neuheiten in Flint. Roger & Me (1989)
And I am not gonna dampen his enthusiasm with little details.Da will ich ihm seinen Enthusiasmus nicht mit kleinen Details verleiden. And Baby Makes Money (1990)
The enthusiasm is wonderful, just not quite so many teeth.Dein Enthusiasmus ist toll, aber bitte weniger Zähne. He Said, She Said (1991)
I admire your verve.Marc Aurel. Ich bewundere ihre Enthusiasmus. Episode #2.22 (1991)
Your enthusiasm brings a salty tear to the eye.Ihr Enthusiasmus rührt mich zu Tränen. Episode #2.16 (1991)
I once broke a lady's fan in my enthusiasm to find a rime. Enthusiasm can be dangerous.Wißt Ihr, ich zerbrach einmal den Fächer einer Dame in meinem Enthusiasmus, einen Reim zu finden. Orlando (1992)
As a youth I was often mocked for my love of poetry and solitude.Enthusiasmus kann gefährlich sein. Als junger Mann wurde ich oft ob meiner Liebe zur Poesie und Einsamkeit geneckt. Orlando (1992)
When I first came out of the academy, energetic and gung ho,Als ich frisch von der Akademie kam, war ich voller Enthusiasmus. Crime Story (1993)
You must convince them of your willingness your enthusiasm for combat.Du musst sie von deiner Bereitschaft überzeugen, von deinem Enthusiasmus für den Kampf. Shaman (1993)
I love it.- Enthusiasmus, ja? Neverending Battle (1993)
You do not seem to appreciate Ensign Tyler's enthusiasm.Sie sind nicht begeistert von Fähnrich Tylers Enthusiasmus. Phantasms (1993)
Yeah, she's enthusiastic, alright. About me.Ihr Enthusiasmus bezieht sich mehr auf mich. Phantasms (1993)
I sense a distressing lack of enthusiasm on your parts.Ich denke, Sie sollten mehr Enthusiasmus beweisen. Ship in a Bottle (1993)
I must admit I've lost my enthusiasm for those proceedings.Mein Enthusiasmus für solche Verhandlungen ist begrenzt. The Chase (1993)
Well, I thought it was a very lovely story, and you tell it so well, with such enthusiasm.Also, ich dachte, das war eine nette Geschichte, und Sie erzählen so gut, mit solchem Enthusiasmus. Forrest Gump (1994)
I admit perhaps my enthusiasm for a personal meeting was excessive.Ich gebe zu, mein Enthusiasmus für ein persönliches Treffen war übertrieben. The Geometry of Shadows (1994)
Because I had never seen a kid with so much enthusiasm before.Weil ich nie zuvor soviel Enthusiasmus gesehen hatte. Ye Olde Shoppe Teacher (1994)
So you don't share my enthusiasm.Auch wenn Sie meinen Enthusiasmus nicht teilen, müssen Sie nicht gleich einschlafen. Fly Hard (1994)
Enthusiasm, Lieutenant, enthusiasm.- Enthusiasmus, Lieutenant. Such Great Patience (1994)
Well, it's more than enough, I just wondered if it was all the reason you were so exuberant.Ich frage mich nur, ob es Ihren Enthusiasmus erklärt. Vapors (1994)
Wow! Look at that enthusiasm!Wow, seht euch diesen Enthusiasmus an. Homer Loves Flanders (1994)
Are you a genius or just given to bouts of enthusiasm?Sind Sie ein Genie, oder kommt das von Ihrem Enthusiasmus? Citizen X (1995)
In the beginning, they seem willing to do anything and are full of enthusiasm, But when problems arise, they get tired.Am Anfang scheinen sie zu allem bereit und sind voller Enthusiasmus, aber wenn Probleme auftauchen, machen sie sich davon. La seconda volta (1995)
Sell it, man, sell it.Gut, mit Enthusiasmus! Verkauf es, Mann! Chicago Hope (1995)
All I can say is that enthusiasm, sincerity genuine compassion and humor can carry you through any lack of prior experience with high numerical value.Ich kann nur sagen, dass Enthusiasmus, Aufrichtigkeit, echtes gefühl und Humor Sie durch den mangel bringen kann an vorheriger Erfahrung mit hohen numerischen Werten. Sic Transit Vir (1996)
Mr. Jonas, your enthusiasm is appreciated, but I would prefer to know more about it before I bring it to Maje Culluh's attention.Mr Jonas, lhr Enthusiasmus ist lobenswert. Aber ich will mehr darüber erfahren, bevor ich Maje Culluh berichte. Dreadnought (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begeisterung {f}; Enthusiasmus {m}; Begeisterungsfähigkeit {f}; Verve {f}enthusiasm; verve [Add to Longdo]
(Enthusiasmus) dämpfen; schwächen; abschwächen; drosseln; ersticken | dämpfend; schwächend; abschwächend; drosselnd; erstickend | gedämpft; geschwächt; abgeschwächt; gedrosselt; ersticktto damp; to dampen (enthusiasm) | damping; dampening | damped [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top