Search result for

enthusiasmus

(52 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiasmus-, *enthusiasmus*, enthusiasmu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enthusiasmus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enthusiasmus*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Batasuke, alcohol killed your enthusiasm.Batasuke, der Alkohol hat deinen Enthusiasmus gekillt. The Sun's Burial (1960)
I work with enormous enthusiasm.Ich arbeite mit enormem Enthusiasmus. Cheryomushki (1963)
But what is this transmitter you speak of?Ich schätze Enthusiasmus bei meinen Mitarbeitern. Sie sprachen von einem Übertragungsgerät? Tintin et les oranges bleues (1964)
And without consulting one another..Und ich deine Reinheit und deinen Enthusiasmus. The Black Tulip (1964)
Well, Munster, I was wondering if you'd like to match your kid's enthusiasm... with a little side bet.Aber Munster, ich frage mich ob Sie nicht dem Enthusiasmus Ihres Jungen... - ... mit einer Wette entsprechen würden. Hot Rod Herman (1965)
I love your enthusiasm too.Und auch Ihr Enthusiasmus. Judy and the Gunrunners (1966)
Oh, could you get me a directive about Dutton?- ... als Enthusiasmus werten. - Oh, danke. Ich bräuchte Unterstützung bei Dutton. Checkmate (1967)
You were carried away by enthusiasm.Ich will glauben, dass Ihr Enthusiasmus mit Ihnen durch ging. The Schizoid Man (1967)
Some come here with a fresh face, with an enthusiasm that cannot be denied.Es gibt solche, die mit frischem Wind hier herkommen. Mit Enthusiasmus, das kann man nicht leugnen. The Schizoid Man (1967)
I don't think you'll be so enthusiastic, Colonel Hogan, when they get through with you at Gestapo Headquarters.Ihr Enthusiasmus wird sicher nachlassen, Colonel Hogan, wenn man im Gestapo-Hauptquartier mit Ihnen durch ist. To the Gestapo with Love (1968)
I'm sorry Captain, but it's my experience that makes me a bit controversial.Wenn ich Ihren Enthusiasmus dämpfe, halten Sie es meiner Erfahrung mit diesen Leuten zugute. Sie haben keinen Sohn auf der Universität. Mafia (1968)
An artist who for so many years has devoted his life to bringing us laughter and joy, ...who has made us laugh till we cried, ...with the enthusiasm of a truly great artist.Ein Künstler, der so viele Jahre seines Lebens dem Sinn gewidmet hat, uns zum Lachen und Freude zu bringen, der uns zum Lachen brachte, bis wir weinten, mit dem Enthusiasmus eines wirklich großen Künstlers. Spirits of the Dead (1968)
You have to show more enthusiasm, more initiative.Du musst mehr Enthusiasmus zeigen, mehr Initiative. Top Sensation (1969)
She loves them, but if she shows any enthusiasm, she thinks you'll raise the price.Sie liebt sie, aber wenn sie Enthusiasmus zeigen würde, denkt sie, Sie erhöhen den Preis. Klink's Masterpiece (1970)
Son, faith and enthusiasm alone won't be enough for this.Söhnchen, Glaube und Enthusiasmus allein reichen hier nicht aus. They Call Him Cemetery (1971)
I commend your enthusiasm. But it's all right.Ich lobe ihren Enthusiasmus aber es ist alles in Ordnung. Female Prisoner #701: Scorpion (1972)
You are uncertain, sad, with no enthusiasm.Sie sind traurig, ohne Enthusiasmus. Ludwig (1973)
This marvelous enthusiasm makes us young but so old at the same time.Dieser wunderbare Enthusiasmus macht und jung aber gleichzeitig auch so reif ! Amarcord (1973)
Well, I don't know about religiously, John-Boy, but Dr. Willard certainly has the enthusiasm we need.Ich weiß nicht, was das inbrünstig angeht, aber Dr. Willard bringt auf jeden Fall den nötigen Enthusiasmus mit. The Wedding: Part 1 (1976)
But you know how I am... My enthusiasm fades.Aber so bin ich nun mal, mein Enthusiasmus verfliegt schnell. The Psychic (1977)
He accepted it without enthusiasm.""Er nahm sie ohne Enthusiasmus entgegen." Autumn Sonata (1978)
So guys, let's show a little enthusiasm, right?Feuert ihn an, wenn er rauskommt. Etwas Enthusiasmus. Okay? Spetters (1980)
And in this line of work, enthusiasm can get you killed.Und in diesem Geschäft kann Enthusiasmus tödlich sein. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Antonieta and a group of us supported him enthusiastically.Antonieta, eine Gruppe von Freunden und ich arbeiteten mit Enthusiasmus mit. Antonieta (1982)
Dunn hit back brutally.Desideris Enthusiasmus greift auf das Publikum über! Bomber (1982)
Mr. Neville, enough. Your enthusiasm for complaint knows no limit.Der Enthusiasmus, mit dem Ihr Euch beklagt, kennt keine Grenzen. The Draughtsman's Contract (1982)
I'd say it was just an expression of pure enthusiasm.Ich würde sagen, das war ein Ausdruck reinsten Enthusiasmus'. Steel (1983)
"I told Father he could say what he pleases... and I tell you again... my love for you is boundless.Höhepunkt auf Höhepunkt. Clara versetzte die Leute in einen Enthusiasmus: Unbeschreiblich! Spring Symphony (1983)
We have a woman who's into her 90s she only sleeps about two or three hours a night and believe me, she has far more energy and enthusiasm than any of us.Eine Frau bei uns ist weit über 90, sie schläft nur etwa 2 oder 3 Stunden pro Nacht aber glauben Sie mir, sie hat mehr Energie und Enthusiasmus als wir alle. The Hunger (1983)
Ah!Dein Enthusiasmus und meine Offenheit bringen uns in ein dubioses Licht. Part 3 (1984)
Such enthusiasm is to be commended, Miss Fairbush.So viel Enthusiasmus ist bemerkenswert. Steele Eligible (1984)
Do I detect a lack of enthusiasm for my work program, huh?Spüre ich da mangelnden Enthusiasmus für mein Arbeitsprogramm? Lost and Found (1984)
My enthusiasm begins to fizzle around 10:30.Mein Enthusiasmus fing um 22:30 Uhr an zu bröckeln. Lost and Found (1984)
Don't let your enthusiasm temper your judgment.Aber Ihr Enthusiasmus darf Ihr Urteilsvermögen nicht beeinträchtigen. Waiting for Godorsky (1984)
A little less enthusiasm, I beg you.Etwas weniger Enthusiasmus. Amadeus (1984)
WHO'S THE REAL MICHEL?- Ich bin beeindruckend, was? Fantasie fehlt mir, Enthusiasmus nicht. The Little Drummer Girl (1984)
You'll be less use to humanity if, in a burst of boyish enthusiasm, you accidentally shoot off a toe.Sie nützen der Menschheit weniger, wenn Sie sich vor lauter Enthusiasmus selbst einen Zeh wegschießen. The Holcroft Covenant (1985)
I'm sorry to dampen your enthusiasm... but that was Sandra Rusk on the telephone just now.Leider ich muss Ihren Enthusiasmus dämpfen. Das war Sandra Rusk, die gerade angerufen hat. Hills of Fire (1986)
Where's your enthusiasm?Wo bleibt dein Enthusiasmus? Peggy Sue Got Married (1986)
I like your enthusiasm.Mir gefällt Ihr Enthusiasmus. A Mother and a Daughter (1987)
Youthful enthusiasm.Jugendlicher Enthusiasmus. All the Colors of the Heart (1987)
...in the meanwhile, the Turks occupied the Afion Karajisad it was in August of 1922 when the Germans left, in the autumn of 1944 the fall of the front began soon the British took charge many of our soldiers died it was the first in Europe... The demonstrations were enthusiastic... because people believed in...... währenddessen besetzten die Türken den Afion Karajisad es war im August '22 als die Deutschen abzogen, im Herbst '44 begann die Front zu bröckeln nach kurzer Zeit übernahmen die Engländer viele unserer Soldaten starben es war die erste in Europa auf den Demonstrationen herrschte Enthusiasmus... Landscape in the Mist (1988)
They caught me at the end of '47. ...when the Germans left, in the autumn of 1944 soon the British took charge The first union government was made... The demonstrations were enthusiastic... because people believed in...Mich erwischten sie Ende '47, als die Deutschen abzogen, im Herbst '44, nach kurzer Zeit übernahmen die Engländer, wir hatten die erste Einheitsregierung, auf den Demonstrationen herrschte Enthusiasmus, denn die Leute glaubten an... Landscape in the Mist (1988)
Alf, she's not in detox. She went to a real estate seminar. That's your story.ALF, tut mir leid, deinen Enthusiasmus zügeln zu müssen, aber ich glaube, wir können uns deine Hilfe nicht mehr leisten. Torn Between Two Lovers (1989)
Sit down. I want precision.Disziplin ist nicht das Gegenteil von Enthusiasmus! Lean on Me (1989)
Capturing a lot of enthusiasm. Letting people know there are some new and surprising things in the Flint area.weckt Enthusiasmus für die Neuheiten in Flint. Roger & Me (1989)
And I am not gonna dampen his enthusiasm with little details.Da will ich ihm seinen Enthusiasmus nicht mit kleinen Details verleiden. And Baby Makes Money (1990)
The enthusiasm is wonderful, just not quite so many teeth.Dein Enthusiasmus ist toll, aber bitte weniger Zähne. He Said, She Said (1991)
I admire your verve.Marc Aurel. Ich bewundere ihre Enthusiasmus. Episode #2.22 (1991)
Your enthusiasm brings a salty tear to the eye.Ihr Enthusiasmus rührt mich zu Tränen. Episode #2.16 (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begeisterung {f}; Enthusiasmus {m}; Begeisterungsfähigkeit {f}; Verve {f}enthusiasm; verve [Add to Longdo]
(Enthusiasmus) dämpfen; schwächen; abschwächen; drosseln; ersticken | dämpfend; schwächend; abschwächend; drosselnd; erstickend | gedämpft; geschwächt; abgeschwächt; gedrosselt; ersticktto damp; to dampen (enthusiasm) | damping; dampening | damped [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top