Search result for

everlasting

(51 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everlasting-, *everlasting*, everlast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everlasting[N] ความไม่สิ้นสุด, Syn. eternity, infinity
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Captain Teach, the pirate, swore he'd put his enemies to an everlasting fire.กัปตันทิส, โจรสลัด,คำสาบานที่เขาให้ไว้ว่าจะ ส่งศัตรูของเขาสู่ไฟมรณะที่ไม่มีวันมอด Nights in Rodanthe (2008)
d This is all we know d d Ember is forever d d When the light comes on d d I will be with you d d When the light comes on d d Hope is everlasting dอย่างที่พวกเรารุ้กันอยู่ แอมเบอร์เป็นนิรันดร์ เมื่อแสงสาดส่องมา City of Ember (2008)
d Hope is everlasting dd# ความหวังจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ## City of Ember (2008)
"O here will I set up my everlasting restณ ที่นี้ข้าจะยึดเป็นที่พักกายชั่วนิรันดร์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
While our friends are toasting to our everlasting happiness, we can yell, "surprise!ขณะที่เพื่อนเรากำลังดื่มอวยพรให้แก่ความสุขนิรันดร์ของเรา Marry Me a Little (2009)
My everlasting respect, Master Mundi.น่านับถือยิ่งนัก อาจารย์มันดิ Landing at Point Rain (2009)
Blood of the Jabberwocky. You have our everlasting gratitude.เลือดของแจ็บเบอร์วอคกี้ เป็นการแสดงความขอบคุณอันไม่สิ้นสุดของเรา Alice in Wonderland (2010)
A single momentary rash act will become for him... an everlasting nightmare.การกระทำที่ไม่ได้ไตร่ตรองเพียงช่วงขณะ... มันจะเป็นเหมือนฝันร้ายตลอดกาล Episode #1.13 (2010)
If you let me go, God will give you life everlasting, and whatever you want.ถ้าปล่อยฉัน พระเจ้าจะให้แกมีชีวิตอยู่ตลอดไป และอะไรก็ตามที่นายต้องการ Those Kinds of Things (2011)
You made a deal with a demon in exchange for your everlasting.คุณทำสัญญากับปีศาจ ในการแลกเปลี่ยนสำหรับสิ่งที่เป็นจะเป็นไปตลอดกาล Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
I wish you and Arthur everlasting happiness, Gwen.ข้าขอให้เจ้าและอาเธอร์มีความสุขตลอดไป เกว็น Lancelot du Lac (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everlastingGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
everlastingI'm tired of your everlasting grumbles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน
ตลอดกาล[ADV] forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
เจ็ดชั่วโคตร[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERLASTING    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG
EVERLASTINGS    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everlasting    (j) (e2 v @ l aa1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
常夏[とこなつ, tokonatsu] (n) everlasting summer [Add to Longdo]
常夏の国[とこなつのくに, tokonatsunokuni] (n) land of everlasting summer [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent [Add to Longdo]
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, ] everlasting; to endure forever [Add to Longdo]
无极[wú jí, ˊ ㄐㄧˊ, / ] everlasting; unbounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everlasting \Ever*last"ing\a.
   1. Lasting or enduring forever; exsisting or continuing
    without end; immortal; eternal. "The Everlasting God."
    --Gen. xx1. 33.
    [1913 Webster]
 
   2. Continuing indefinitely, or during a long period;
    perpetual; sometimes used, colloquially, as a strong
    intensive; as, this everlasting nonsence.
    [1913 Webster]
 
       I will give to thee, and to thy seed after thee . .
       . the land of Canaan, for an everlasting possession.
                          --Gen xvii. 8.
    [1913 Webster]
 
       And heard thy everlasting yawn confess
       The pains and penalties of idleness. --Pope.
 
   Syn: Eternal; immortal, interminable; endless; never-ending;
     infinite; unceasing; uninterrupted; continual;
     unintermitted; incessant.
 
   Usage: -- {Everlasting}, {Eternal}. Eternal denotes (when
      taken strictly) without beginning or end of duration;
      everlasting is sometimes used in our version of the
      Scriptures in the sense of eternal, but in modern
      usage is confined to the future, and implies no
      intermission as well as no end.
      [1913 Webster]
 
         Whether we shall meet again I know not;
         Therefore our everlasting farewell take;
         Forever, and forever farewell, Cassius. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {Everlasting flower}. Sane as {Everlasting}, n., 3.
 
   {Everlasting pea}, an ornamental plant ({Lathyrus
    latifolius}) related to the pea; -- so called because it
    is perennial.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everlasting \Ev`er*last"ing\, n.
   1. Eternal duration, past or future; eternity.
    [1913 Webster]
 
       From everlasting to everlasting, thou art God. --Ps.
                          xc. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. (With the definite article) The Eternal Being; God.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A plant whose flowers may be dried without losing
    their form or color, as, the pearly everlasting
    ({Anaphalis margaritacea}), the {immortelle} ({Xeranthemum
    anuum}) of the French, the cudweeds, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A cloth fabric for shoes, etc. See {Lasting}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everlasting
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   n 1: any of various plants of various genera of the family
      Compositae having flowers that can be dried without loss of
      form or color [syn: {everlasting}, {everlasting flower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top