Search result for

eventual

(65 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventual-, *eventual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventually[ADV] ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
eventuality[N] สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
but eventually, if you don't let us in, we're gonna have to leave.และจริงๆแล้ว ถ้าคุณไม่ให้เราเข้าไป เราก็จะกลับแล้ว The Itch (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
Eventually, we'll find your parents... if only to deliver the body.ในที่สุดเราก็ต้องหา พ่อแม่คุณจนพบ แม้จะเพื่อให้มารับศพคุณไป Emancipation (2008)
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As bad as these people are they will eventually lose.คนเลวแคไหน สุดทายเขากแพได Rambo (2008)
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ Body of Lies (2008)
Which should tell you that eventually you will tell us about the people you work with.ไม่ว่ายังไงคุณต้อง บอกเราอยู่ดีว่าคุณทำงานให้กับใคร Quantum of Solace (2008)
It got so bad that, she stayed here at the apartment for weeks and didn't leave until eventually she starved to death.หล่อนได้เจอกับเรื่องเลวร้ายอย่างมาก หล่อนได้พักที่อพร์ทเม้นท์นี้เป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้ว และจะไม่จากไปไหนจนแห้งตาย The Echo (2008)
"the eventual result of which was our nation's collapse,และ ในท้ายที่สุดแล้ว ประเทศของเราก็จะล่มสลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
But eventually...แต่ในที่สุดก็ ... Revolutionary Road (2008)
Eventually it leads up to Revolutionary Road, which is much nicer.ในที่สุดมันก็นำไปสู่​​การปฏิวัติถนนซึ่งเป็นที่ดีกว่ามาก Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventualAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventualEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
eventualEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
eventualEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
eventualEventually the cruel man was sentenced to jail.
eventualEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
eventualEverything eventually gets easier with practice.
eventualHe carried on at his work eventually.
eventualHe eventually got into the bad habit of smoking.
eventualHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
eventualHe will eventually ruin himself.
eventualHe worked so hard that eventually he made himself ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī thī) EN: in case of ; in the even that ; if   FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ไป ๆ มา ๆ[adv.] (pai-pai mā-mā) EN: eventually ; in the end   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTUAL    AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUAL    IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALLY    IY0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY    IY0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALITY    AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0
EVENTUALITY    IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventual    (j) (i1 v e1 n ch u@ l)
eventually    (a) (i1 v e1 n ch u@ l ii)
eventuality    (n) (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)
eventualities    (n) (i1 v e2 n ch u a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
結局[けっきょく, kekkyoku] (n-adv,n) after all; eventually; in the end; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die [Add to Longdo]
早晩[そうばん, souban] (n-adv,n) sooner or later; eventually [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventual \E*ven"tu*al\, a. [Cf. F. ['e]ventiel. See {Event}.]
   1. Coming or happening as a consequence or result;
    consequential. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Final; ultimate. "Eventual success." --Cooper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Dependent on events; contingent. --Marshall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventual
   adj 1: expected to follow in the indefinite future from causes
       already operating; "hope of eventual (or ultimate)
       rescue"; "if this trend continues it is not reasonable to
       expect the eventual collapse of the stock market"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 eventual
   contingent; eventual
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top