Search result for

event

(142 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -event-, *event*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
event[N] การแข่งขันกีฬา, Syn. competition, contest
event[N] ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
event[N] เหตุการณ์สำคัญ, Syn. happening, incident, occurrence
eventful[ADJ] ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน), See also: ซึ่งมีความสำคัญ (ต่อชีวิตของบางคน), Syn. important, meaningful
eventful[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น, Syn. important, remarkable
eventide[N] ตอนเย็น (ทางวรรณคดี), See also: ตอนใกล้ค่ำ, Syn. dusk, evening, nightfull
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
eventually[ADV] ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
eventuality[N] สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น,ยามราตรี,ยามสายัณห์
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
event loopวงวนเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
event-driven simulationการจำลองเชิงเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
event-originเหตุการณ์ต้นกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Eventsเหตุการณ์ [การแพทย์]
Events, Compoundเหตุการณ์เชิงประกอบ [การแพทย์]
Events, Interfaceเหตุการณ์ตรงจุดประสาน [การแพทย์]
Events, Keyเหตุการณ์สำคัญ [การแพทย์]
Events, Milestoneเหตุการณ์หลัก [การแพทย์]
Events, Personal, Importantเหตุการณ์ส่วนตัวที่สำคัญ [การแพทย์]
Events, Precipitatingเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
For disrupting the event, but honestly,สำหรับข้อตกลงกรณีนี้ แต่พูดตามจริงนะ There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
but eventually, if you don't let us in, we're gonna have to leave.และจริงๆแล้ว ถ้าคุณไม่ให้เราเข้าไป เราก็จะกลับแล้ว The Itch (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
Eventually, we'll find your parents... if only to deliver the body.ในที่สุดเราก็ต้องหา พ่อแม่คุณจนพบ แม้จะเพื่อให้มารับศพคุณไป Emancipation (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)
In the light of recent events, you may find that hard to believe.แต่จากเหตุการณ์ในช่วงนี้ เจ้าอาจคิดว่ายากที่จะเชื่อ To Kill the King (2008)
It's a mind-boggling event.มันเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันท่วมท้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And an guarantee of 500,000 won, in the event that something like last time happens.ค่าการันตีว่าจะไมมีเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้ว ห้าแสนวอน Beethoven Virus (2008)
As an opening event, we're giving away a bottle of liquor for free.เปิดให้บริการแล้วครับ เราแถมเบียร์ให้ฟรีครับ, ฟรี! Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventA chain of events led to the outbreak of the war.
eventAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventAll the events described in this story are imaginary.
eventAn apparently small event may lead to a great result.
eventAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)
eventAn unforgettable event occurred.
eventAs is the case with him, he reported the event.
eventAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
eventAt all events we have done our best.
eventAt any event, the party will have to be cancelled.
eventBig events will come to pass.
eventCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
อุบัติการณ์[N] incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง
การณ์[N] event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
ภาวะการณ์[N] situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event   
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai adit) EN: past event ; past occurrence   FR: vieille affaire [f]
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wisai) EN: force majeure ; inevitable event   
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENT    IH0 V EH1 N T
EVENT    IY0 V EH1 N T
EVENTS    IH0 V EH1 N T S
EVENTS    IY0 V EH1 N T S
EVENT'S    IH0 V EH1 N T S
EVENT'S    IY0 V EH1 N T S
EVENTUAL    IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUAL    AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTFUL    IY0 V EH1 N T F AH0 L
EVENTFUL    IH0 V EH1 N T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
event    (n) (i1 v e1 n t)
events    (n) (i1 v e1 n t s)
eventful    (j) (i1 v e1 n t f @ l)
eventide    (n) (ii1 v n t ai d)
eventual    (j) (i1 v e1 n ch u@ l)
eventually    (a) (i1 v e1 n ch u@ l ii)
eventuality    (n) (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)
eventualities    (n) (i1 v e2 n ch u a1 l i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ereignis {n} | Ereignisse {pl} | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]
Veranstaltung {f}; Ereignis {n}; Event {n} | Veranstaltung {f} vomevent | event from [Add to Longdo]
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich {adj}contingent [Add to Longdo]
eventuell; möglicherweise {adv}contingently [Add to Longdo]
eventuellmaybe [Add to Longdo]
eventuell; möglich {adj}possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
できこと[, dekikoto] (n) event [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] event-related potential [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Event \E*vent"\, n. [L. eventus, fr. evenire to happen, come
   out; e out + venire to come. See {Come}.]
   1. That which comes, arrives, or happens; that which falls
    out; any incident, good or bad. "The events of his early
    years." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       To watch quietly the course of events. --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
       There is one event to the righteous, and to the
       wicked.                --Eccl. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. An affair in hand; business; enterprise. [Obs.] "Leave we
    him to his events." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The consequence of anything; the issue; conclusion;
    result; that in which an action, operation, or series of
    operations, terminates.
    [1913 Webster]
 
       Dark doubts between the promise and event. --Young.
 
   Syn: Incident; occurrence; adventure; issue; result;
     termination; consequence; conclusion.
 
   Usage: {Event}, {Occurrence}, {Incident}, {Circumstance}. An
      event denotes that which arises from a preceding state
      of things. Hence we speak or watching the event; of
      tracing the progress of events. An occurrence has no
      reference to any antecedents, but simply marks that
      which meets us in our progress through life, as if by
      chance, or in the course of divine providence. The
      things which thus meet us, if important, are usually
      connected with antecedents; and hence event is the
      leading term. In the "Declaration of Independence" it
      is said, "When, in the cource of human events, it
      becomes necessary." etc. Here, occurrences would be
      out of place. An incident is that which falls into a
      state of things to which is does not primarily belong;
      as, the incidents of a journey. The term is usually
      applied to things of secondary importance. A
      circumstance is one of the things surrounding us in
      our path of life. These may differ greatly in
      importance; but they are always outsiders, which
      operate upon us from without, exerting greater or less
      influence according to their intrinsic importance. A
      person giving an account of a campaign might dwell on
      the leading events which it produced; might mention
      some of its striking occurrences; might allude to some
      remarkable incidents which attended it; and might give
      the details of the favorable or adverse circumstances
      which marked its progress.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Event \E*vent"\, v. t. [F. ['e]venter to fan, divulge, LL.
   eventare to fan, fr., L. e out + ventus wind.]
   To break forth. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 event
   n 1: something that happens at a given place and time
   2: a special set of circumstances; "in that event, the first
     possibility is excluded"; "it may rain in which case the
     picnic will be canceled" [syn: {event}, {case}]
   3: a phenomenon located at a single point in space-time; the
     fundamental observational entity in relativity theory
   4: a phenomenon that follows and is caused by some previous
     phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was
     lengthwise"; "his decision had depressing consequences for
     business"; "he acted very wise after the event" [syn:
     {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
     {issue}, {upshot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top