Search result for

evaluation

(67 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaluation-, *evaluation*
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluation, projectการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluationประเมินผล,ประเมินผลโครงการ,ประเมินผลงานที่ทำ,การทดลองประเมินผล,การประเมินผล,การประเมินคุณค่า,การประเมิน,การประเมินค่า,ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation of Immunological Factorsการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา [การแพทย์]
Evaluation of Performanceการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]
Evaluation Researchการวิจัยในรูปของการประเมินผล [การแพทย์]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Evaluation Screening Roleบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ [การแพทย์]
Evaluation Stageระยะใคร่ครวญทางได้ทางเสีย [การแพทย์]
Evaluation Studiesการประเมินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
When I first met you, you were a 20 year old girl who'd just been dumped by the Wheeling Police Academy for failing her psych evaluation.ตอนเจอเธอทีแรก เธอเป็นแค่เด็กสาว 20 ที่ถูกทิ้งจากโรงเรียนตำรวจ เพราะไม่ผ่านการประเมินสุขภาพจิต Greatness Achieved (2008)
And every time I walked into an evaluation...ทุกๆ ครั้ง ที่ผมเดินข้าไปในห้าง Duplicity (2009)
Two years later, he's in med school. He's 18, he's doing research with some heavy hitters, he's getting good evaluations, he's rolling along.สองปีต่อมา เข้าเป็นนักเรียนแพทย์ Duplicity (2009)
You know, if we don't pass evaluations, we could get de-certified.หากเราไม่ผ่านการขับผ่านสิ่งกีดขว้าง เราคงไม่ได้ใบรับรอง Emotional Rescue (2009)
How did you manage that anyway? We were like a block away from evaluation.นายไปจัดการอยู่นั่นได้ยังไง เรายังอยู่ตรงที่ประเมิณผลกันอยู่เลย Emotional Rescue (2009)
So I'll see you later at the driving evaluations.แล้วเจอกันใหม่ที่ลาน ประเมิณการขับน่ะครับ Emotional Rescue (2009)
Great, so, it's an evaluation. It's not a truck show.เยี่ยม การประเมิณครั้งนี้ ไม่ใช่งานแสดงรถบรรทุก Emotional Rescue (2009)
Actually, I think our next move is to schedule a psychiatric evaluation.อันที่จริง ฉันคิดว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปของเรา ต้องมีการประเมินผลทางจิตเวชควบคู่ไปด้วย Bit by a Dead Bee (2009)
An evaluation?การประเมินผลหรือจ๊ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Because I wanted you to give me a good evaluation.เพราะว่าฉันอยากให้คุณเขียนใบประเมินให้ฉันดีไงล่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Well, I was planning on giving you a good evaluation anyway, so... everything's fine.อืม ฉันกำลังวางแผนจะให้ การประเมินผลดี ๆ กับคุณ งั้นทุกอย่างก็ไปได้ดี The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaluationHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā ngoen) EN: devaluation ; depreciation;   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā ngoen bāt) EN: baht devaluation   FR: dévaluation du baht [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā ngoentrā) EN: devaluation   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินผล[n.] (kān pramoēnphon) EN: evaluation   FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
การตีราคา[n. exp.] (kān tī rākhā) EN: appraisal   FR: évaluation [f]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVALUATION    IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N
EVALUATION    IY0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N
EVALUATIONS    IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N Z
EVALUATIONS    IY0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaluation    (n) (i1 v a2 l y u ei1 sh @ n)
evaluations    (n) (i1 v a2 l y u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data [Add to Longdo]
Bewertungskriterium {n}evaluation criterion [Add to Longdo]
Evaluation {f}; Evaluierung {f}; fachgerechte Bewertung {f}evaluation [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Abschätzung {f} | nach meiner Schätzung | neue Abschätzungevaluation | in my evaluation | reevaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エバリュエーション[, ebaryue-shon] (n) evaluation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
デバリュエーション[, debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
リバリュエーション[, ribaryue-shon] (n) revaluation [Add to Longdo]
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]
考課[こうか, kouka] (n) evaluation; rating [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] evaluation; to investigate and evaluate [Add to Longdo]
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] evaluation committee; review board [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evaluation \E*val`u*a"tion\, n. [Cf. F. ['e]valuation, LL.
   evaluatio.]
   Valuation; appraisement. --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evaluation
   n 1: act of ascertaining or fixing the value or worth of [syn:
      {evaluation}, {rating}]
   2: an appraisal of the value of something; "he set a high
     valuation on friendship" [syn: {evaluation}, {valuation},
     {rating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top