Search result for

errors

(44 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errors-, *errors*, error
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
errors and omissions insuranceการประกันภัยความผิดตกละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Errorsความคลาดเคลื่อน,ความคลาดเคลื่อน,ข้อผิดพลาด,ค่าผิดพลาด,ความผิดพลาด [การแพทย์]
Errors of Chanceความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้บางโอกาส [การแพทย์]
Errors of Development, Multipleความผิดปกติมาแต่กำเนิดหลายๆอย่างผสมกัน [การแพทย์]
Errors of Techniquesข้อผิดพลาดเนื่องจากเทคนิคการใช้ [การแพทย์]
Errors of usageการใช้ภาษาผิด [TU Subject Heading]
Errors, Acceptableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางคลินิค [การแพทย์]
Errors, Allowableข้อผิดพลาดที่ยอมได้ [การแพทย์]
Errors, Analyticalความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดขณะตรวจวัด [การแพทย์]
Errors, Analytical, Estimatingความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ [การแพทย์]
Errors, Analytical, Medically Allowableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So another one of your errors in judgment bites you have and you think you can lay the blame on me.แล้วยังไง, อาจจะเป็นใครสักคน ที่ย้อนกลับมาทำลายคุณ และคุณคิดว่าคุณจะใส่ร้ายฉันได้เหรอ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So another one of your errors in judgment bites you on the ass.คนของคุณคงเอาข่าวไปปล่อยลับหลังคุณแล้วล่ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
When I confronted him with some errors in the story, he began to cry and ...หลังจากผมได้คุ้ยความจริงหลังจากจับเรื่องที่ขัดแย้งกันเองของเขา Drag Me to Hell (2009)
And, uh, no problem... just a... just a few errors.แล้วมัน เอ่อ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอก แค่มีข้อผิดพลาดบางจุด It's a Terrible Life (2009)
I found two errors in the application for a client. This practice had now been closed for some time.ฉันพบจุดบกพร่องสองจุดบนใบสมัครจากผู้ร้องขอ ซึ่งการฝึกนี้ได้ถูกปิดในเวลาต่อมา Saw VI (2009)
The ones who find errors on policies.ผู้คนเหล่านั้นพบความผิดพลาดของโปรแกรม Saw VI (2009)
Now you must apply your "analysis" to them and be able to find their errors.เป็นเวลาที่คุณจะใช้วิเคราะห์ เพื่อหาข้อผิดพลาดของพวกเค้า Saw VI (2009)
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ The International (2009)
.187 batting average, zero home runs, and 146 errors.ค่าเฉลี่ยในการลงแข่ง .187 ไม่เคยตีโฮมรัน และตีพลาด 146 ครั้ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Have you noticed any errors in the high voltage grid in Dovre?คุณมีปัญหากระแสไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องที่ Dovre รึเปล่า Trollhunter (2010)
Those with no eyes to read readily are doomed to the worst errors...คนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีตาไว้เพื่อการอ่าน จะถึงวาระแห่งความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุด Dentist of Detroit (2011)
"Fuckup One" and "Fuckup Two"-- you have made egregious errors.ซวยซ้ำ ซวยซ้อน แกได้ทำความผิดพลาดที่เลวร้าย Authority Always Wins (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errorsBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
errorsHer composition is very good except for a few errors in spelling.
errorsThere is a certain pleasure in pointing out other people's errors.
errorsHer composition was entirely free from grammatical errors.
errorsFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
errorsHe feels no reluctance in acknowledging errors.
errorsHe pointed out some spelling errors to her.
errorsThere's a certain pleasure in pointing out other people's errors.
errorsFatal errors arise from carelessness.
errorsHe reflected on his errors.
errorsHe served without any serious errors until he reached retirement age.
errorsThere are several spelling errors in your essay.

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRORS    EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errors    (n) (e1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrtum vorbehalten!Errors excepted! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
誤脱[ごだつ, godatsu] (n) errors and omissions [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
非を悟る[ひをさとる, hiwosatoru] (exp,v5r) to realize one's error; to realize one's errors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top