Search result for

eos

(60 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eos-, *eos*, eo
English-Thai: Longdo Dictionary
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
rheostat(รี'อะสแทท) n. เครื่องปรับกระแสไฟฟ้า, See also: rheostatic adj.
stereoscope(สเทอ'รีโอสโคพ) n. เครื่องมองภาพ 3 มิติหรือมองส่วนลึกของวัตถุ
stereoscopic(สเทอรีโอสคอพ'พิค) adj. เกี่ยวกับภาพสามมิติ,เกี่ยวกับกล้องมองภาพสามมิติ,เกี่ยวกับstereoscopy (ดู), Syn. stereoscopical, See also: stereoscopically adv.
stereoscopy(สเทอรีออส'โคพี) n. การศึกษาเกี่ยวกับ stereoscope,ภาพสามมิติ

English-Thai: Nontri Dictionary
rheostat(n) เครื่องบังคับกำลังกระแสไฟฟ้า
stereoscope(n) เครื่องดูภาพสามมิติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eosinอีโอซิน [การแพทย์]
Eosineสีอีโอซิน [การแพทย์]
Eosinophil Cellsเซลล์อีโอซินโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophil Count, Differentialการนับแยกอีโอสิโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟีเลีย [TU Subject Heading]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟิล,ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก,อีโอซิโนฟีเลีย,อีโอสิโนฟีเลีย,เม็ดเลือดบางชนิดลดน้อยลง,อีโอซิโนฟิลในเลือดสูง,อีโอสิโนฟิลสูง [การแพทย์]
Eosinophilicติดสีแดง,สารติดสีกรด,มีสีแดง [การแพทย์]
Eosinophilic Abscessอีโอสิโนฟิลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปและรวมตัวอยู [การแพทย์]
Eosinophilic Cellsอีโอซิโนฟิลิคเซลล์ [การแพทย์]
Eosinophilic Globuleอีโอซิโนฟิลิคโกลบูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The growths are eosinophilic granulomas.ผมจะให้สเตียรอยด์กับเธอดู ภูมิแพ้อะไร? Alone (2007)
We think it might be Eosinophilic pneumonia.We think it might be Eosinophilic pneumonia. 97 Seconds (2007)
Eosinophilic pneumonia.Eosinophilic pneumonia. 97 Seconds (2007)
Eosinophilic pneumonitis.Eosinophilic pneumonitis. House Divided (2009)
It's not eosinophilic pneumonitis.มันไม่ใช่eosinophilic pneumontitis House Divided (2009)
Eosinophilic pneumonitis could actually make sense.eosinophilic pneumontitis มันสมเหตุสมผล House Divided (2009)
It wasn't eosinophilic pneumonitis, was it?มันไม่ได้เป็น eosinophilic pneumonitis House Divided (2009)
Attrahendum eos...Attrahendum eos... Swap Meat (2010)
...Ad ligandum eos pariter...Ad ligandum eos pariter Swap Meat (2010)
Eos coram me!Eos coram me! Swap Meat (2010)
We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.เราก็น่าจะเห็นไข่มัน ตอนที่ตรวจอุจจาระแล้วสิ ไม่ก็มีผลเลือดผิดปกติ Out of the Chute (2011)
Like I said, uh, Bobby's got some ideas. Et ad congregandum eos coram me. Hello, boys.อย่างที่ฉันบอกไป บ๊อบบี้มีความคิดบางอย่าง สวัสดี เด็กๆ There Will Be Blood (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat sām miti) EN: stereoscopic television   FR: télévision en 3D [f]
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wongkhōjøn khāng fā) EN: geostationary orbit   FR: orbite géostationnaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EOS    IY1 AA0 S
EOS'S    IY1 AA0 S AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーオーエス[, i-o-esu] (n) {comp} EOS [Add to Longdo]
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
エオシン[, eoshin] (n) eosine [Add to Longdo]
クレオソート(P);ケレオソート[, kureoso-to (P); kereoso-to] (n) creosote; (P) [Add to Longdo]
クレオソート油[クレオソートゆ, kureoso-to yu] (n) creosote oil [Add to Longdo]
ジオシンセティックス[, jioshinseteikkusu] (n) geosynthetic [Add to Longdo]
ステレオスコープ[, sutereosuko-pu] (n) stereoscope [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ヌクレオシド[, nukureoshido] (n) nucleoside [Add to Longdo]
ヌクレオソーム[, nukureoso-mu] (n) nucleosome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜酸性粒细胞[shì suān xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] eosinophil (type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
イーオーエス[いーおーえす, i-o-esu] EOS [Add to Longdo]
ビオーエス[びおーえす, bio-esu] BeOS [Add to Longdo]
ビデオシーディー[びでおしーでいー, bideoshi-dei-] VideoCD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eos \E"os\, n. [L., fr. Gr. 'Hw`s.] (Gr. Myth.)
   Aurora, the goddess of morn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eos
   n 1: (Greek mythology) the winged goddess of the dawn in ancient
      mythology; daughter of Hyperion; identified with Roman
      Aurora

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EOS
     Electrical OverStress
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EOS
     Extended Operating System (OS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Eos [ejɔs]
   Eos
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top