Search result for

ellert

(57 entries)
(2.4812 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellert-, *ellert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ellert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ellert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gellert Grindelwald.เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The door to the cellar is locked.Die Kellertür ist geschlossen. Les tricheurs (1958)
Propeller temperatures are normal.Propellertemperaturen normal: Thunderbirds Are GO (1966)
We caught him on the cellar stairs, he wanted to flee!Man griff ihn auf der Kellertreppe auf, er wollte flüchten! The Zombie Walks (1968)
- On the cellar stairs?- Kellertreppe? The Zombie Walks (1968)
Cell'd deep within the vinous soil of spain Wrench'd thence from fiery regions of the sun...Eingekellert in den weinigen Erden Spaniens... entrissen den feurigen Strahlen der Sonne. Dennis Moore (1973)
I opened that door and went down to the basement.Ich öffnete diese Türe, ging die Kellertreppe hinunter... From the Life of the Marionettes (1980)
So we have to leave the basement door open.Zum Lüften halten wir die Kellertür auf. From the Life of the Marionettes (1980)
And lionel, He opened up that cellar door And he says:Und Lionel er öffnete die Kellertür und sagte: The Beast Within (1982)
In our hall, next to the door to the closet I built myself, I see a nail pounded very low in the wall, and hanging on that nail is a small fluffy fur coat, with a tiny pair of felt boots on the floor beneath it, and a pair of galoshes, as tiny.In unserer Diele, neben der Kellertür, den ich gebastelt habe, ist ganz niedrig der Nagel eingeschlagen, und daran hängt der kleine Pelzmantel, und darunter stehen winzige Winterschuhe und auch so winzige Gummischuhe. Bez svideteley (1983)
Yesterday I was thinking again about that horrible night when you and Dimka broke down the door to the closet.Gestern erinnerte ich mich wieder an diese schreckliche Nacht, als du und Dimka die Kellertür zerbrechen mussten. Bez svideteley (1983)
Decay starts accelerating here.Der Abbau verschnellert sich hier. The Hunger (1983)
My cellar steps were dry this morning. There'll be no storm if the steps are dry.(Mathias) Mei Kellertrepp heut morge war trocke, da gibts kei Gewitter, wenn die trocke is. Fernweh - 1919-28 (1984)
I can depend on my cellar steps.Aber auf mei Kellertrepp kann ich mich verlasse. Fernweh - 1919-28 (1984)
You and your steps!(Marie-Goot) Du mit deiner Kellertrepp. Man könnt fast meinen, du wärst de Kellertrepp runtergefalle. Fernweh - 1919-28 (1984)
Which way might that be? Uh, right down here;- Und wo ist die Kellertreppe? Bedazzled (1988)
- Right through the kitchen you'll see the basement stairs.Durch die Küche und dann die Kellertreppe runter. Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)
I thought maybe you were over this bad luck thing.Genau so in Ordnung wie bei den ersten 4 Malen, als ich die Kellertreppe runtergefallen bin. Superstition (1989)
"Downstairs door."Kellertür. The People Under the Stairs (1991)
The door to the outside cellar got left open.Die Kellertür ist jetzt nicht mehr verschlossen. The People Under the Stairs (1991)
One night, my father discovered our hideout and barred the door to the cellar.Dann entdeckte mein Vater unser Versteck und nagelte die Kellertür zu. Léolo (1992)
That's not it. That's the basement.Nein, das ist die Kellertür. Patriot Games (1992)
Now, I know Peg wants me to fix the basement steps, so I need a favor.Aber Peg will, dass ich die Kellertreppe repariere. Assault and Batteries (1994)
"Fix basement step.""Repariere die Kellertreppe." Assault and Batteries (1994)
Well, honey, now you can fix the basement step.Jetzt kannst du die Kellertreppe reparieren. Assault and Batteries (1994)
We think he sat on the basement steps for 15 or 20 minutes before calling it in.Er saß wohl erst noch 20 Minuten auf der Kellertreppe, bevor er anrief. Covenant (1997)
Okay, where am I giving birth in a hospital or a big box under the stairs? Ha, ha.Im Krankenhaus oder in einer Kiste unter der Kellertreppe? The One with the Embryos (1998)
"Reunion of veterans at the Gellert Hotel."Veteranentreffen im Hotel Gellert Sunshine (1999)
I'd hate to say goodbye to a basement door.Ich will mich nicht von einer Kellertür verabschieden. Stuart Little (1999)
Where? At the basement entranceAn der Kellertreppe. Another Heaven (2000)
Basement?Kellertreppe? Another Heaven (2000)
There are frog, bleating calf, and goldfinch melodies. Even a melody for over-eating! There are lark, snail, and barking melodies.Die FFÖSCH', die Kälber-‚ die Stieglitzweis' die abgeschiedne Vielfraßweis' der Lerchen-‚ der Schneckenq der Bellerton Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
- Yes, in front of the cellar door.- Ja, direkt vor der Kellertür. Sleepless (2001)
What's "cellar door"?Warum "Kellertür"? Donnie Darko (2001)
This famous linguist once said that of all the phrases in the English language, of all the endless combinations of words in all of history, "cellar door" is the most beautiful.Ein berühmter Linguist sagte mal, von allen Ausdrücken im Englischen, von den endlosen Kombinationen aller Wörter in der ganzen Geschichte, sei "Kellertür" die allerschönste. Donnie Darko (2001)
"Cellar door."Kellertür... Donnie Darko (2001)
"Cellar door."Kellertür. Donnie Darko (2001)
The lock in the basement door has to be changed!Das Schloss in der Kellertür wird bitte ausgewechselt! The Experiment (2001)
If you guys die and the crazy plate lady dies...Wenn ihr tot seid und diese ausgeflippte Tellertante auch stirbt, The One with Rachel's Other Sister (2002)
Lock the cellar doorVerriegle die Kellertür My Heavy Meddle (2002)
Cellar stairs.Kellertreppe. Whoever Did This (2002)
Sometimes they fell off the stairs, understand?Sie fielen zu Hause oft die Kellertreppe hinunter. Sie verstehen? The Memory of a Killer (2003)
South side basement door's open.Die Kellertür auf der Südseite ist offen. The Cautionary Tale of Numero Cinco (2003)
We taking the basement stairwell?Agenten unterwegs. Nehmen wir die Kellertreppe? Bête Noire (2004)
You close the cellar door when you came up?Hast du die Kellertür hinter dir geschlossen? Two Tonys (2004)
And then, then outside through the basement door.Und dann, dann durch die Kellertür hinaus. Psychotica (2006)
Prefab, no foundations.Fertigbauweise und nicht unterkellertThe Lake House (2006)
Y-you might think about cutting down on the, um, desserts and the beer.Die Kellertür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. A Prairie Home Companion (2006)
-This building doesn't have a basement.- Dieses Haus ist nicht unterkellertNo Exit (2006)
It only took two years until I could walk up the basement stairs on my own, and only another three until my mama let me.Es hat nur 2 Jahre gedauert, bis ich allein die Kellertreppe raufgehen konnte, und nur noch mal drei Jahre mehr, ehe Mama mich ließ. Girth (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLERT    EH1 L ER0 T
GELLERT    G EH1 L ER0 T
ELLERTSON    EH1 L ER0 T S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.] [Add to Longdo]
eingekellertlaid in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top