Search result for

ellen

(79 entries)
(0.1141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellen-, *ellen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
hellene(เฮล'ลีน) n. ชาวกรีก
hellenic(ฮีเลน'นิค) adj. เกี่ยวกับกรีกโบราณ n. ภาษากรีกโบราณ
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
panhellenicadj. เกี่ยวกับชาวกรีกทั้งหมด
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
Hellenic(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก,ของกรีก,แบบกรีกโบราณ
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ellen.เอลเลน Your Secrets Are Safe (2010)
Ellen, never. You're not born here, you're not an Islander. That's it.เอลเลนไม่มีวันหรอก คุณไม่ได้เกิดที่นี่ คุณไม่ใช่ชาวเกาะ ก็เเต่นั้น Jaws (1975)
You know, Ellen, people don't even know how old sharks are.รู้มั้ย เอลเลน คนเราไม่รู้ด้วยซํ้า ว่าฉลามอายุเท่าไร Jaws (1975)
Oh, hi. Ellen Brody.- สวัสดีต่ะ ฉันเฮเลนโบรดี้ Jaws (1975)
Right there. Mary Ellen Moffit.ตรงนั้น เเมรื่ เอลเลน มอฟฟิท Jaws (1975)
Ellen, fetch the men.แอลเลน ตามคนมา Wuthering Heights (1992)
You're right, Ellen.เธอพูดถูก แอลเลน Wuthering Heights (1992)
Good night, Ellen.ราตรีสวัสดิ์ แอลเลน Wuthering Heights (1992)
Take care, Ellen.แล้วเจอกันนะ แอลเลน Wuthering Heights (1992)
Ellen...แอลเลน Wuthering Heights (1992)
Ellen has already told me, Catherine.แอลเลนบอกพ่อแล้ว แคทเธอรีน Wuthering Heights (1992)
Ellen!แอลเลน Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ellenEllen does not speak English.
ellenEllen likes to play tennis, too.
ellenEllen was so tired that she went to bed early.
ellenEllen was white with shock.
ellenHe is liked by Ellen.
ellenThe truth is, Ellen liked you a whole lot.
ellenWe are going to invite Jane and Ellen.
ellenWere you younger than Ellen?
ellenYesterday I wrote to Ellen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[n.] (bøwøn = bøwøra) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme   FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
ดีเด่น[X] (dīden) EN: excellent   FR: excellent
ดีเลิศ[adj.] (dīloēt) EN: excellent ; fine ; fantastic   FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLEN    EH1 L AH0 N
ELLENA    EH0 L EH1 N AH0
ELLENE    EH1 L IY2 N
ELLEN'S    EH1 L AH0 N Z
ELLENSON    EH1 L AH0 N S AH0 N
ELLENDER    EH1 L EH0 N D ER0
ELLENBURG    EH1 L AH0 N B ER0 G
ELLENWOOD    EH1 L AH0 N W UH2 D
ELLENBERG    EH1 L AH0 N B ER0 G
ELLENPORE    EH1 L AH0 N P AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ellen    (n) (e1 l @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
den Wecker stellenตั้งนาฬิกาปลุก เช่น Hast du den Wecker schon auf sieben Uhr gestellt? เธอตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเจ็ดโมงหรือยังจ๊ะ
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellenbogen {m} | Ellenbogen {pl}elbow | elbows [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
ギリシャ共和国;ギリシア共和国[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共和国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共和国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic [Add to Longdo]
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
バッチグー[, bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent! [Add to Longdo]
ヘレニズム[, herenizumu] (n) Hellenism; (P) [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article [Add to Longdo]
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent animal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ellen [ɛlən] (n) , pl.
     cubits; ulnas
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top