Search result for

elements

(56 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elements-, *elements*, element
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elements[N] สภาพอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementsเอลีเมนท์,เซลล์,ธาตุ,ส่วนสำคัญ [การแพทย์]
Elements, Acid Formingแร่ธาตุสร้างกรด [การแพทย์]
Elements, Acid-Formingสภาพกรด [การแพทย์]
Elements, Essentialโลหะที่จำเป็น,แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย,แร่ธาตุที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Essential Traceแร่ธาตุพวกที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Heavyธาตุหนัก [การแพทย์]
Elements, Inertธาตุเฉื่อย [การแพทย์]
Elements, Majorแร่ธาตุหลัก [การแพทย์]
Elements, Multivalentธาตุมัลติวาเลนต์ [การแพทย์]
Elements, Non-Essentialแร่ธาตุที่ไม่จำเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trust the elements that are at your command.จงใจเชื่อใจในพลังของธาตุที่เจ้าควบคุมได้ The Mark of Nimueh (2008)
Elements?พลังธาตุ? The Mark of Nimueh (2008)
- A book on elements.หนังสือเรื่องธาตุ The Mark of Nimueh (2008)
- Elements?- ธาตุ? The Mark of Nimueh (2008)
Most of them. The study of base elements is at the heart of scientific process.เกือบทั้งหมดแหละ เรื่องการศึกษาธาตุพื้นฐานเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว The Mark of Nimueh (2008)
- that's two of the 4 base elements.นั่นคือ 2 ใน 4 ของธาตุหลัก The Mark of Nimueh (2008)
Because we need the 3-d elements to moveเพราะเราต้องการให้สิ่งของที่เป็น 3 มิติ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And on the night of my senior prom, these two elements came together to make one perfect wish come true.และในคืนงานเลี้ยงจบการศึกษาของผม เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ก็ทำให้ความฝันหนึ่งกลายเป็นจริงขึ้นมา New York, I Love You (2008)
/The Emperor's mystics taught him /mastery over the five elements,ราชครูทูลฮ่องเต้ให้ใช้อำนาจแห่งธาตุทั้งห้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
High above Five Elements Mountain.บนยอดเขาเบญจคีรี The Forbidden Kingdom (2008)
To the Five Elements Mountains, land of the Immortals.เข้าไปถึงเขาคุนลุ้น ดินแดนแห่งผู้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
You must return the staff to Five Elements Mountain.นายต้องนำพลองนั่นไปที่เขาเบญจคีรี The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementsA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
elementsHe doesn't even know the elements of education.
elementsIron and oxygen are elements.
elementsMan is a more dangerous foe to man than the elements of nature or animals in the wild.
elementsThis liquid can be resolved into three elements.
elementsWe braved the elements to walk to the station.
elementsWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beūangton) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge   FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements   FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEMENTS    EH1 L AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elements    (n) (e1 l i m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements [Add to Longdo]
エレメント[, eremento] (n) element; elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
ハロゲン族元素[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements [Add to Longdo]
化学記号[かがくきごう, kagakukigou] (n) chemical symbols (for the elements) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements [Add to Longdo]
記述子要素[きじゅつしようそ, kijutsushiyouso] descriptor elements [Add to Longdo]
制御要素[せいぎょようそ, seigyoyouso] control elements [Add to Longdo]
属性要素[ぞくせいようそ, zokuseiyouso] attribute elements [Add to Longdo]
要素数[ようそすう, yousosuu] number of elements (e.g. in a matrix) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elements
   n 1: violent or severe weather (viewed as caused by the action
      of the four elements); "they felt the full fury of the
      elements"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top