หรือคุณหมายถึง ducheß?
Search result for

duchess

(28 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duchess-, *duchess*, duches
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duchess[N] ภรรยาของท่านดยุค, See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง, Syn. archduke, margrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duchess(ดัช'ชิส) n. ภรรยา (หรือหญิงม่าย) ของท่านดยุค
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could be a happy duchess.และข้าก็จะกลายเป็นดัสเชสที่มีความสุขมากๆคนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
Well, it will make her the future Duchess of Northumberland.ก็เพราะนางจะได้เป็นถึง ดัชเชสแห่งนอร์ธธัมเบอร์แลนด์ไงล่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
Bosola brutally slays the Duchess.บาโซล่าเป็นคนโหดร้าย ที่เข่นฆ่าดัสเชส Reckoner (2009)
Jacobean tragedy called "The Duchess of Malfi."ละครโศกเศร้าสมัยจาโคเบียน ชื่อ ดัสเชส ออฟ มัลฟี่ Reckoner (2009)
If he smells a fed, I'm gonna end up like the Duchess.ถ้าเขาได้กลิ่นตำรวจ ฉันคงมีจุดจบเหมือนดัชเชส Reckoner (2009)
Their Royal Highnesses the Duke and Duchess of York.ยุ่งเรื่องอะไร The King's Speech (2010)
Duchess satine of mandalore,ดัชเชสซาทีนแห่งแมนดาลอร์ The Mandalore Plot (2010)
These claims. the duchess awaits you,การกล่าวอ้างนี้ ท่านดัชเชสกำลังรอท่านอยู่ The Mandalore Plot (2010)
Duchess waiting. general kenobi.ท่านดุชเชสรอหรอกนะ นายพลเคโนบี The Mandalore Plot (2010)
The duchess satine values peaceท่านดัชเชสซาทีนให้ความสำคัญกับสันติสุข The Mandalore Plot (2010)
Duchess' views.มุมมองของท่านดัชเชส The Mandalore Plot (2010)
Personal wrongdoing, duchess.เรื่องความผิดส่วนตัว ท่านดัชเชส The Mandalore Plot (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม่อม[n.] (mǿm) EN: Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCHESS    D AH1 CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duchess    (n) (d uh1 ch i s)
duchesses    (n) (d uh1 ch i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Margarethenlori {m} [ornith.]Duchess Lorikeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッチェスポテト[, dacchiesupoteto] (n) duchess potatoes [Add to Longdo]
公爵夫人[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) princess; duchess [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公爵夫人[gōng jué fū rén, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, ] duchess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duchess \Duch"ess\, n. [F. duchesse, fr. duc duke.]
   The wife or widow of a duke; also, a lady who has the
   sovereignty of a duchy in her own right.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duchess
   n 1: the wife of a duke or a woman holding ducal title in her
      own right

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top