Search result for

dorn

(63 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorn-, *dorn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell him Mr. Dornhoffer.บอกเขาไปว่า /Nคุณดอนฮอฟเฟอร์ Chuck Versus the First Kill (2009)
Mr. Dornhoffer.คุณดอนฮอฟเฟอร์ Chuck Versus the First Kill (2009)
The whores would go begging from Dorne to Casterly Rock.ตั้งแต่ที่ดอร์นจนไปถึงแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Kingsroad (2011)
Do Dornish girls count?สาวดอร์ทนิชนับหรือเปล่า Lord Snow (2011)
A dozen barrels of Dornish wine?ไวน์ดอร์นนิช หลายถัง The Wolf and the Lion (2011)
There ain't no White Walkers down in Dorne.ที่ดอร์นมันไม่มีพวก ไวท์วอล์กเกอร์หรอก A Golden Crown (2011)
That? Dornish swill.นั่นหรือ น้ำไร้ค่าของดอร์นนิช You Win or You Die (2011)
There's a barrel of Dornish wine on the sledge.มีไวน์จากดอร์นิชมาเป็นถังๆ อยู่บนเลื่อนหิมะโน่น The North Remembers (2012)
Hmm, that's a good red. - Dornish? - You know your wines, my lord.ฮืมม์ ไวน์แดงรสเยี่ยมนัก ดอร์นนิชหรือ The Night Lands (2012)
- to send Myrcella to Dorne.- ที่จะส่งเมเซลล่าไปดอร์น Garden of Bones (2012)
The whole realm denies it, from Dorne to the Wall.ทั่วทั้งอาณาจักรปฏิเสธมัน\ ทั้งแต่ดอร์นไปถึงกำแพง Garden of Bones (2012)
I'm brokering an alliance with House Martell of Dorne.ข้ากำลังเจรจาพันธมิตร กับตระกูลมาร์เทลแห่งดอร์น What Is Dead May Never Die (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok chīo dong hāng sī nāmtān) EN: Large Woodshrike   FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo dong thammadā) EN: Common Woodshrike   FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
ถราดร ศรีชาพันธุ์[n. prop.] (Parādøn Sīchāphan) EN: Paradorn Srichapan   FR: Paradorn Srichapan
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck   FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   

CMU English Pronouncing Dictionary
DORN    D AO1 R N
DORNAK    D AO1 R N AH0 K
DORNAM    D AO1 R N AH0 M
DORNAN    D AO1 R N AH0 N
DORNIN    D AO1 N AH0 N
DORNEY    D AO1 R N IY0
DORNER    D AO1 R N ER0
DORNIER    D AO2 R N IH1 R
DORNBUSH    D AO1 R N B UH2 SH
DORNAN'S    D AO1 R N AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorn {m}mandrel; mandril [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Platinenschichtung) [techn.]stacking mandrel [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Dreharbeiten) [techn.]mandrel [Add to Longdo]
Dorn {m} (für Fräsen, Schleifscheiben, Kreissägen) [techn.]arbor [Add to Longdo]
Dorn {m}; Dorne {f} | Dornen {pl}thorn | thorns [Add to Longdo]
Dorndurchmesser {m}broach diametre [Add to Longdo]
Dornenstrauch; Brombeerstrauch {m} [bot.] | Dornensträucher {pl}; Brombeersträucher {pl}bramble | brambles [Add to Longdo]
Dornigkeit {f}thorniness [Add to Longdo]
Dornpresse {f}arbor press [Add to Longdo]
Dornstrauch {m}; Dornbusch {m}briar; brier [Add to Longdo]
dornig {adv}brambly [Add to Longdo]
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenspiny | spinier | spiniest [Add to Longdo]
dornig {adv}spinily [Add to Longdo]
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenthorny | thornier | thorniest [Add to Longdo]
dornig {adv}thornily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) [Add to Longdo]
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dorn \Dorn\, n. [Cf. G. dorn thorn, D. doorn, and G. dornfisch
   stickleback.] (Zool.)
   A British ray; the thornback.
   [1913 Webster] Dornick

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dorn [dɔrn] (n) , s.(m )
   arbor; thorn
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top