Search result for

dilate

(45 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilate-, *dilate*
English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilate[VT] ทำให้กว้างขึ้น, See also: ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้ขยายออก, Syn. expand, enlarge, widen
dilate[VI] ทำให้กว้างขึ้น, See also: ใหญ่ขึ้น, ขยายออก, Syn. expand, enlarge, widen
dilate[VI] พูดหรือเขียนยืดยาว
dilate on[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
dilate upon[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilate(ไดเลท') vt. ทำให้กว้างออก,พูดหรือบรรยายเสียยืดยาว. vi. ขยายออก,ถ่างออก
dilatern. ดูdilator

English-Thai: Nontri Dictionary
dilate(vt) พอง,ขยาย,ทำให้กว้างออก,ทำให้ยืดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dilated; ampliateขยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dilateขยายตัว [การแพทย์]
Dilateแยกออกจากกัน [การแพทย์]
Dilaterเครื่องมือขยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her pupils are fixed and dilated.ม่านตาเธอเบิกกว้างจนไม่ขยับแล้ว Hollow Man II (2006)
The doctor said you're not dilated enough.หมอบอกว่าเธอยังขยายไม่พอ Juno (2007)
The pupils are fully dilated.ม่านตาขยายเต็มที่ ไม่ตอบสนองต่อแสง I Am Legend (2007)
She's fully dilated.ปากมดลูกเธอเปิดเต็มที่แล้ว Alpine Fields (2008)
Her pupils are fully dilated.ไม่เหมือนกันแผนกฆาตกรรม Power Trip (2008)
Blocks the eyes' muscular receptors, dilates the pupils.คดีเมื่อหลายปีก่อน เหยื่อที่ชื่อ แอลลิสัน หรืออะไรเนี่ย? Power Trip (2008)
Instead, he fully dilated her pupils so that she was sensitive to the light.ชั้นเป็นคนตรวจเอง เกิดอะไรขึ้น? Power Trip (2008)
Well, anyway, her pupils were dilatedin the same matter.ถูกแทงแล้วนำมาทิ้ง เดือนตุลาคม ปีที่แล้ว ใช่ แต่เธอถูกแทง Power Trip (2008)
Her eyes were dilated with a tool of your trade.That happen when you tried to subdue the girl in our morgue? Power Trip (2008)
Now, as soon as I saw those dilated pupils,I found the man's print on the Novell girl! Power Trip (2008)
He saw the autopsy photos, recognized the dilated pupils... no big deal.Yeah, but if he's so passionate about it, why give Jessica Davis the brush-off Power Trip (2008)
The eyes don't lie. They dilate.ดวงตาไม่โกหก มันจะขยายตัว 52 Pickup (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป่ง[V] swell, See also: dilate, inflate, puff out, Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน, Ant. แฟบ, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดลงร่องน้ำหน้าบ้านเป็นฟองโป่งขาวลอยฟ่อง, Thai definition: พองออกเพราะมีลมหรือเหมือนมีลมอยู่ภายใน
ถ่างตา[V] dilate the eyes, See also: keep the eyes open, stay awake, open one's eyes wide, Syn. เบิกตา, Example: เมื่อคืนทำอย่างไรเธอก็ไม่หลับต้องนอนถ่างตาทั้งคืน, Thai definition: พยายามเบิกตาให้กว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge   FR: dilater
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended   FR: gonfler ; enfler ; se dilater
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir
ถ่างตา[v. exp.] (thāng tā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide   

CMU English Pronouncing Dictionary
DILATE    D AY0 L EY1 T
DILATED    D AY0 L EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilate    (v) (d ai1 l ei1 t)
dilated    (v) (d ai1 l ei1 t i d)
dilates    (v) (d ai1 l ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海茸貝;海筍貝;海笋貝[うみたけがい;ウミタケガイ, umitakegai ; umitakegai] (n) (uk) dilate piddock (Barnea dilatata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使膨胀[shǐ péng zhàng, ㄕˇ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, 使 / 使] dilate; expand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilate \Di*late"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Dilated}; p.
   pr. & vb. n. {Dilating}.] [L. dilatare; either fr. di- = dis-
   + latus wide, not the same word as latus, used as p. p. of
   ferre to bear (see {Latitude}); or fr. dilatus, used as p. p.
   of differre to separate (see {Delay}, {Tolerate}, {Differ},
   and cf. {Dilatory}): cf. F. dilater.]
   1. To expand; to distend; to enlarge or extend in all
    directions; to swell; -- opposed to {contract}; as, the
    air dilates the lungs; air is dilated by increase of heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To enlarge upon; to relate at large; to tell copiously or
    diffusely. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Do me the favor to dilate at full
       What hath befallen of them and thee till now.
                          --Shak.
 
   Syn: To expand; swell; distend; enlarge; spread out; amplify;
     expatiate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilate \Di*late"\, v. i.
   1. To grow wide; to expand; to swell or extend in all
    directions.
    [1913 Webster]
 
       His heart dilates and glories in his strength.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak largely and copiously; to dwell in narration; to
    enlarge; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       But still on their ancient joys dilate. --Crabbe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilate \Di*late"\, a.
   Extensive; expanded. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilate
   v 1: become wider; "His pupils were dilated" [syn: {dilate},
      {distend}]
   2: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top