Search result for

digitize

(27 entries)
(0.0951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digitize-, *digitize*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digitize; digitiseแปลงเป็นดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digitizer; digitiser๑. ตัวแปลงเป็นดิจิทัล๒. เครื่องอ่านพิกัด, ตัวแปลงเป็นเลข [มีความหมายเหมือนกับ data tablet; tablet] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitizeแปลงเป็นเลข การเปลียนแปลงภาพบนกระดาษให้เป็นสัญญาณเลข สำหรับบันทึก เก็บ และนำมาแสดงผลได้ [คอมพิวเตอร์]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลข
มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it's since been digitized, but it is seriously degraded.ถูกแปลงเป็นดิจิตอลแล้ว แต่ก็ยังคุณภาพต่ำ The Big Wheel (2009)
Logan: we digitized all our archives last year.เราปรับเป็นระบบดิจิตอล หมดแล้วในปลายปีก่อน You're Undead to Me (2009)
You're also charged with being in violation of university policy, on distribution of digitized images.แล้วก็ยังถูกกล่าวหาว่า ละเมิดนโยบายของมหาลัย ในการเผยแพร่รูปภาพทางดิจิตอลด้วย The Social Network (2010)
17 years ago he sounded like background noise, but when I digitized them, you could hear every word.สิบเจ็ดปีก่อนเขาฟังเหมือน/Nเสียงแบ็กกราวด์ แต่เมื่อฉันแปลงเป็นดิจิตอล คุณจะสามารถได้ยินทุกคำ Remembrance of Things Past (2010)
More than once. They're all digitized.เราต้องประมวลผลทุกคน What Happens at Home... (2010)
Plus photo I.D. I can get you any public records from the back, but all personal information was digitized, and without proof that you're related to the person you're researching,บวกกับ รูปภาพ ไอ.ดี ฉันถึงจะให้ ทะเบียนประชาชนกลับไปได้ แต่หากข้อมูลส่วนตัวถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล Fire/Ice (2012)
I digitized my entire movie collection.ฉันแปลงคอลเล็คชั่นหนังทั้งหมดของฉัน ให้อยู่ในรูปดิจิทอล Contemporary Impressionists (2012)
Most medical records over 20 years old aren't digitized anywhere.บันทึกทางการแพทย์ส่วนใหญ่/Nที่มีอายุเกิน 20 ปี ไม่มีที่ไหนที่เก็บในรูปแบบดิจิตอล Identity Crisis (2012)
Over the past four years, the Jeffersonian has digitized all available missing persons data.นานกว่า4ปีแล้วที่เจฟเฟอร์โซเนี่ยนรวบรวม ข้อมูลของบุคคลสูญหายเท่าที่ทำได้ The Patriot in Purgatory (2012)
I digitized the actual footage taken from the night.ผมเอาวิดีโอคืนนั้น มาแปลลงคอมพิวเตอร์ Insidious: Chapter 2 (2013)
Turns out the truth is nearly impossible to calculate, to digitize, but there are some tells, obviously, like holding a steady gaze... or keeping a steady arm.กลายเป็นว่า ความจริงนี่แทบจะคำนวณ ออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้เลย แต่ว่า มันจะมีบางอย่างที่บอกได้ เหมือนเวลาที่จับจ้อง Enemy of My Enemy (2013)
But if Renautas has digitized her power, they may be after the same answers.พลังเธอ พวกเขาอาจอยากรู้ คำตอบเดียวกัน Under the Mask (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digitizeI also digitized it and made a desktop image.

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGITIZE    D IH1 JH AH0 T AY2 Z
DIGITIZED    D IH1 JH AH0 T AY2 Z D

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディジタライズ[, deijitaraizu] (n,vs) {comp} digitize [Add to Longdo]
デジタイザ[, dejitaiza] (n) {comp} digitizer [Add to Longdo]
デジタイザー[, dejitaiza-] (n) digitizer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
デジタイザ[でじたいざ, dejitaiza] digitizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 digitize \dig"i*tize\ (d[i^]j"[i^]*t[imac]z), v. t. [Digit +
   -ize.]
   1. To finger; as, to digitize a pen. [R.] --Sir T. Browne.
 
   2. (Computers) To convert (information, a signal, an image)
    into a form expressible in numbers or in binary notation.
    The original signal before digitization is usually in
    {analog} form.
 
   Note: Digitization allows convenient storage, accurate
      reproduction, modification and other manipulations by
      digital computers.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digitize
   v 1: put into digital form, as for use in a computer; "he bought
      a device to digitize the data" [syn: {digitize},
      {digitise}, {digitalize}, {digitalise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top