Search result for

dezember

(56 entries)
(1.36 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dezember-, *dezember*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dezember มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dezember*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Through the efforts of Sergeant Edward A. Ramirez the heroic actions of Major Willard on December 7th, 1941 have finally been recognized.Dank der Bemühungen von Sergeant Edward A. Ramirez erhält Major Willards heldenhaften Verhalten am 7. Dezember 1941 endlich die gebührende Anerkennung. The Medal (1980)
You've got a lot of time before December comes along.Ihr habt noch Zeit bis DezemberMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
On December 22, 1966 I was in a reform school.Am 22. Dezember 1966 war ich in einem Heim für Schwererziehbare. Solo Sunny (1980)
Councilor, you met Mrs. Eckhert on December 20th, with a huge, huge, huge load of stocks.Herr Notar, Sie trafen Frau Eckhert am 20. Dezember mit einem sehr, sehr großen Aktienpaket. The Lady Banker (1980)
- What about next December, on the snow?Wie wäre es dann im Dezember in Cortina? The Taming of the Scoundrel (1980)
- I must work to bottle the wine.Im Dezember muss der Wein auf Flaschen gezogen und die Oliven gepresst werden. The Taming of the Scoundrel (1980)
December 7, 1941... a date which will live in infamy...Dezember 1941, ein Datum der Schande! Im Gedächtnis der Menschheit unauslöschlich eingebrannt... The Final Countdown (1980)
"December nine."9. DezemberThe Fog (1980)
"December 11."11. DezemberThe Fog (1980)
In accordance with Clause 2 of the law of December 31, 1842, and Clause 3 of the law relating to freedom of movement dating from November 1, 1867, as well as laws dating from June 12, 1889,Demgemäss habe ich auf grund der mir nach Paragraph 2 des Gesetzes vom 31. Dezember 1842 und nach Paragraph 3 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 sowie nach den Gesetzen vom 12. Juni 1889 und 13. Juni 1900 zustehenden Befugnis beschlossen, Sie von Landespolizei wegen aus Die Strafe beginnt (1980)
I got a telegram saying you were killed December 7th, 1941.In einem Telegramm hieß es, du seist am 7. Dezember 1941 gefallen. The Tempest (1981)
You know what happened here in December of 1970.Ihr wisst, was im Dezember 1970 hier passierte. Man of Iron (1981)
The order imposing police curfew. December 15, 1970.Verordnung über die Einführung der polizeilichen Sperrstunde am 15. Dezember 1970. Man of Iron (1981)
- Titled, "December's Victims."- Titel:" Den Opfern vom Dezember"! Man of Iron (1981)
Taking part in forming the free trade unions... and organizing celebrations to honor the victims of December, '70.für Mitarbeit bei der Gründung der Freien Gewerkschaften, für Veranstaltung eines Festes zu Ehren der Opfer von Dezember '70. Man of Iron (1981)
And... December 1928.Und Dezember 1928. The Final Conflict (1981)
No angels appearingDann blüh'n im Dezember The Great Muppet Caper (1981)
No angels appearingDann blüh'n im Dezember The Great Muppet Caper (1981)
We have until December 31 st to make the announcement of the best of American fiction for the year.Wir haben bis zum 31. Dezember Zeit, um das beste amerikanische Buch des Jahres bekannt zu geben. Rich and Famous (1981)
Today's date is December 30th.Heute ist der 30. DezemberRich and Famous (1981)
The final vote is December 31 st, as promised.Die Abstimmung ist am 31. Dezember, wie versprochen. Rich and Famous (1981)
The trouble with December is there's no strawberries.Das Problem im Dezember ist, dass es keine Erdbeeren gibt. Rich and Famous (1981)
- If that's the way it is... there's a chance we might want to close Edgehill primary at the end of the year...- Wenn der Fall so liegt, wie Sie sagen, wir werden vielleicht die Mittelschule in der Edgehill Road im Dezember schließen. The Middle-Class Rip-Off (1982)
As of December 20th, do you know how much over budget we are? Two billion.Am 20. Dezember überziehen wir das Budget um zwei Milliarden. Godard's Passion (1982)
Using it, we could for example check what the weather on December the 12th will be in Kamenice.Z.B. wie wird das Wetter in Kamenice am 12. DezemberPo nás potopa (1983)
MURDOCK: On 16 December, 1982, this establishment sold... 10 cases of dynamite to the Parker Construction Company.Am 16. Dezember 1982 verkaufte dieses Ladengschäft 10 Kisten Dynamit an das Bauunternehmen Parker. Diamonds 'n Dust (1983)
December 3, '77, they relieved Col. Lynch... of one executive jet belonging to the military.Am 3. Dezember 1977 erleichterten sie Col. Lynch um einen Militärjet. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
"Born December 5, 1959, in Toulon.""Geboren am 5. Dezember 1959 in Toulon." Le battant (1983)
And it's December now.Außerdem haben wir DezemberL'Africain (1983)
Then, there was that 23rd of December.Und dann kam der berühmte 23. DezemberMy Other Husband (1983)
My cousin's name is Cynthia, and she'll be back December 21st.Und sie kommt am 21. Dezember wieder. The Man Who Loved Women (1983)
(VOICE OF MARIANNA) On the 21st of December, I received a post card.Am 21. Dezember erhielt ich eine Postkarte. The Man Who Loved Women (1983)
December 8, 1981, at 4:00 a.m... an all-night supermarket was held up.Am 8. Dezember 1981 wurde um vier Uhr morgens ein Supermarkt überfallen. The Star Chamber (1983)
MURDOCK: On 16 December, 1982, this establishment sold... 10 cases of dynamite to the Parker Construction Company.Am 16. Dezember 1982 verkaufte dieses Geschäft 10 Kisten Dynamit an das Bauunternehmen Parker. Curtain Call (1984)
December 4, 1884."4. Dezember 1884." Maltese Steele (1984)
I've got a slot open in Finland next December.Nächsten Dezember wird eine Stelle in Finnland frei werden. The Mole (1984)
JACK: December the 17th, 1885.(Jack) 17. Dezember 1885. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Even though he hasn't washed since last December.Auch wenn er sich seit letztem Dezember nicht gewaschen hat. Once Upon a Time in America (1984)
It is a little warm for December.- Ja. Ist ein bisschen warm für DezemberDancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Despite martial law, you all wanted to live.Trotz des Kriegszustandes vom 13. Dezemberwollt ihr leben. No End (1985)
Isn't it true that during the week of December 7, 1984 you called Jack Forrester, at his office, on eight separate occasions?Ist es nicht wahr, dass Sie Jack Forrester in der zweiten Dezemberwoche 1984... wiederholt im Büro angerufen haben, und zwar achtmal? Jagged Edge (1985)
December 7: 9:40 AM and 4:23 PM.Am 7. Dezember um 9.40 Uhr und um 16.23 Uhr. Jagged Edge (1985)
December 8: 10:15 AM and 3:45 PM.Am 8. Dezember um 10.15 Uhr und um 16.00 Uhr. Jagged Edge (1985)
Between July and December of 1983 what was your relationship?Was hatten Sie zwischen Juli und Dezember '83 für eine Beziehung? Jagged Edge (1985)
Do you know in December The sun rises after 6:23Wussten Sie, dass im Dezember die Sonne um 6:23 Uhr aufgeht? Police Story (1985)
- December 25th.- Der 25. DezemberRocky IV (1985)
It's December.Es ist DezemberEmpty Quarter: A Woman in Africa (1985)
It was a cold, snowy day in early December.Es war ein kalter, verschneiter Tag Anfang DezemberYoung Sherlock Holmes (1985)
If the evolutionary span of life on Earth is represented by a year of 365 days, then man made his first appearance on the evening of the 31st of December, just as the daylight was fading.Wenn man die Entwicklung des Lebens auf der Erde mit einem Jahr mit 365 Tagen vergleicht, dann tauchte der Mensch zum ersten Mal am Abend des 31. Dezember auf, bei Einbruch der Dunkelheit. A Zed & Two Noughts (1985)
December.DezemberMuzzy in Gondoland (1986)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezember {m}December [Add to Longdo]
Im Dezember sind wir völlig ausgebucht.We are full up for December. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dezember [deːtsɛmbr] (n) , s.(m )
     December
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top