Search result for

deutschlands

(113 entries)
(1.307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deutschlands-, *deutschlands*, deutschland
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deutschlands มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deutschlands*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Germany?DeutschlandZero Dark Thirty (2012)
Deutschland!! DeutschlandBalls of Fury (2007)
Deutschland!DeutschlandBalls of Fury (2007)
Deutschland!DeutschlandBalls of Fury (2007)
Deutschland!Deutschland Balls of Fury (2007)
- To Germany.- Nach DeutschlandTerror Express (1980)
Well, if I'm not mistaken, then Germany's a foreign country.Na, wenn ich mich nicht irre, zählt Deutschland zum Ausland. Terror Express (1980)
A permanent home in Nazi Germany.Ein fester Wohnsitz in NazideutschlandGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
China and the Soviet Union on one side, against the fascists of Germany, Italy and Japan on the other.China und Sowjetunion auf einer Seite, gegen die Faschisten in Übersee, Deutschland, Japan, Italien. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Time distance coordinates will place Xavier in a small hamlet in a place called Germany, ruled by a group of people called Nazis.Die Zeitdistanzkoordinaten haben ergeben, dass Xavier in einem Gebiet gelandet ist, das Deutschland genannt wird, regiert von Nationalsozialisten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
It was just a diabolical way of uniting all the dissidents in Germany.Es war eine teuflische Absicht, alle Unzufriedenen in Deutschland zu vereinen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And no explanation for how they got here. In the middle of the most guarded bastion in all of Germany.Und sie haben keine Erklärung dafür, wie sie in die am besten bewachte Region Deutschlands eingedrungen sind. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
This is a great pleasure. And a great day for Germany.Es ist eine große Ehre und ein bedeutender Tag für DeutschlandGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
If he succeeded in doing what he tried to do in Germany in 1944, it would have altered the lives of two or three generations of people on Earth.Wenn ihm gelungen wäre, was er 1944 in Deutschland versucht hat, hätte es das Leben von Generationen der Menschen verändert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
That would mean Germany, right?Nach Deutschland, richtig? The Outrage: Part 2 (1980)
Dear John-Boy we're happy that things are winding down in Germany.Lieber John-Boy, wir sind froh, dass es in Deutschland ruhiger wird. The Pledge (1980)
The war with Germany had ended but the fight raged on in the Pacific where our younger brother, Ben, was still serving in a combat zone.Der Krieg gegen Deutschland war vorbei, doch im Pazifik tobte der Krieg weiter und dort war unser jüngerer Bruder Ben noch immer im Kampfgebiet. The Premonition (1980)
Last time I saw you, you were headed towards Germany.Letztes Mal warst du auf dem Weg nach DeutschlandThe Premonition (1980)
One brother was stationed nearby, and three were overseas one of whom, my brother Jason was fighting on the front lines somewhere in Germany.Ein Bruder war in der Nähe stationiert und 3 in Übersee, einer davon, mein Bruder Jason, kämpfte an irgendeiner Front in DeutschlandThe Triumph (1980)
Um, well, my mother was born in Germany so I grew up hearing it.Ähm, meine Mutter wurde in Deutschland geboren, als Kind hörte ich oft Deutsch. The Triumph (1980)
Germany surrendered.Deutschland hat kapituliert. The Triumph (1980)
"In Poland, in Germany, where thousands have been taken among them Yacov Lapinsky and...."In Polen und Deutschland wurden Tausende dorthingebracht, darunter auch Yacov Lapinsky. Und... The Unthinkable (1980)
And yet, from the foxholes of France, in the skies over Germany on the reefs and atolls of the South Pacific wherever the war was to take us we returned to the Mountain in memory over and over again.Und dennoch kehrten wir aus den Schützengräben in Frankreich, dem Himmel über Deutschland, den Atollen im Südpazifik, wohin der Krieg uns auch führte, in Gedanken immer und immer wieder zu diesem Berg zurück. The Valediction (1980)
We have foughtwith the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French and with the French against the Germans and the Italians.Für dieses Ziel kämpften wir mit Holländern gegen Spanien, mit den Deutschen gegen die Franzosen, mit Frankreich und Italien gegen die Deutschen und gegen Italien und Deutschland mit den Franzosen. The Writing on the Wall (1980)
Set the Germans against the French, the Italians against the Dutch...Wir hetzen Frankreich auf Italien, und Deutschland auf Frankreich. Italien auf Holland. The Writing on the Wall (1980)
Germany is through singing for Adolf Hitler.Deutschland hat genug für Adolf Hitler gesungen. The Big Red One (1980)
A Japanese diplomat, on an unofficial mission in Paris... falls in love with a German striptease dancer.Ein japanischer Diplomat, in amtlicher Mission in Paris, verliebt sich aufs Schwerste in eine Striptease-Tänzerin aus DeutschlandThe Umbrella Coup (1980)
Not only in Germany, but here:Nicht nur in DeutschlandThe Last Metro (1980)
They sent him to another stalag... but he can´t tell me where it is...Er wurde in ein anderes Lager versetzt. Ich habe eine Deutschlandkarte. The Last Metro (1980)
At the time of the VUE, Anteo Fallaspy was in Germany.Zum Zeitpunkt des GUE befand sich Anteo Fallaspy in DeutschlandThe Falls (1980)
One in Rome, one in New York, and the other one in Freiburg, Germany.Eines in Rom, eines in New York, und das dritte in Freiburg in DeutschlandInferno (1980)
This Stefan Zannowich I told you about got hold of money, so much that he could go to Germany with it and be free.Der Stefan Zannowich, von dem Ihr gehört habt, hat also Geld bekommen. Soviel, dass er damit nach Deutschland reisen konnte, und frei war. Die Strafe beginnt (1980)
Greater Berlin Security Service, and former Security Division of the Proprietors' Association of Berlin Landowners,Wachbereitschaft Deutschland! Wachbereitschaft Gross-Berlin ... und ehemalige Wach-Abteilung ... der Wirts- und Liegenschaften Berliner Grundbesitzer ... Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
It pushes Germany deeper into misery than it already is.Das stößt Deutschland noch tiefer ins Unglück, wie es sowieso schon drin sitzt! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
It's a glaring injustice, and it happens to millions every day in Germany.Ist ein Unrecht! Das ist ein schreiendes Unrecht, was da einer Million Menschen täglich in Deutschland geschieht! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Germany for the Germans again! Am I right?Deutschland muss wieder den Deutschen gehören! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
The whole invasion of Germany was only 11 months.Die Invasion Deutschlands dauerte nur 11 Monate. The Last Ten Days (1981)
He was standing between two friends in Germany when they were both killed by sniper fire.Er stand zwischen 2 Freunden in Deutschland, als sie beide durch Scharfschützenfeuer umkamen. The Last Ten Days (1981)
No calls to Germany before 10 o'clock.Keine Anrufe nach Deutschland vor 22.00 Uhr. Das Boot (1981)
But back in Germany, the boy rebelled constantly and was often flogged for it.Wieder in Deutschland rebellierte er ständig und wurde häufig dafür geprügelt. Eye of the Needle (1981)
The US and British Forces have stepped up their daylight bombing of Germany.Angle-amerikanische Bomber fliegen mehr Tagesangriffe auf DeutschlandEye of the Needle (1981)
He must not get back to Germany.Er darf nicht nach Deutschland zurück. Eye of the Needle (1981)
They say he's a defector from East Germany.Man sagt, er sei ein Überläufer, aus OstdeutschlandFor Your Eyes Only (1981)
The war against Germany.Der Krieg gegen DeutschlandGallipoli (1981)
For the last 24 minutes, England has been at war with Germany.Seit 24 Minuten befindet sich England im Kriegszustand mit DeutschlandLady Chatterley's Lover (1981)
- And to Germany, of course.- Aber auch auf Deutschland, Anton. Lady Chatterley's Lover (1981)
- To Germany.- Auf DeutschlandLady Chatterley's Lover (1981)
- Germany.- DeutschlandLady Chatterley's Lover (1981)
Robert told me I could come in an emergency.Wann hat er das gesagt? Bevor er nach Deutschland fuhr. Lili Marleen (1981)
It's the right city for an artist. Germany is where you'll get ahead.Man kann nur in Deutschland etwas werden. Lili Marleen (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEUTSCHLAND    D OY1 CH L AE0 N D

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany) [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Reichstag {m} (in Deutschland)Reichstag [Add to Longdo]
heutig; modern {adj} | das heutige Deutschlandpresent-day; of the present day | present-day Germany [Add to Longdo]
reisen | reisend | gereist | mit dem Flugzeug reisen | viel gereist sein | durch ganz Deutschland reisento travel | traveling; travelling | travelled | to travel by air | to have travelled a lot | to travel all over Germany; to travel throughout Germany [Add to Longdo]
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany [Add to Longdo]
Deutschland {m} [geogr.]Germany (de) [Add to Longdo]
Bundesrepublik Deutschland [geogr.]Federal Republic of Germany [Add to Longdo]
OstdeutschlandEast Germany; Estern Germany [Add to Longdo]
WestdeutschlandWest Germany; Western Germany [Add to Longdo]
Essen (Stadt in Deutschland)Essen (city in Germany) [Add to Longdo]
Berlin (Hauptstadt von Deutschland)Berlin (capital of Germany) [Add to Longdo]
Stuttgart (Stadt in Deutschland)Stuttgart (city in Germany) [Add to Longdo]
Hamburg (Stadt in Deutschland)Hamburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Frankfurt am Main (Stadt in Deutschland)Frankfurt am Main (city in Germany) [Add to Longdo]
Köln (Stadt in Deutschland)Cologne (city in Germany) [Add to Longdo]
Mannheim (Stadt in Deutschland)Mannheim (city in Germany) [Add to Longdo]
Düsseldorf (Stadt in Deutschland)Düsseldorf (city in Germany) [Add to Longdo]
Nürnberg (Stadt in Deutschland)Nuremberg (city in Germany) [Add to Longdo]
Hannover (Stadt in Deutschland)Hannover; Hanover (city in Germany) [Add to Longdo]
Münster (Stadt in Deutschland)Münster (city in Germany) [Add to Longdo]
München (Stadt in Deutschland)Munich (city in Germany) [Add to Longdo]
Dortmund (Stadt in Deutschland)Dortmund (city in Germany) [Add to Longdo]
Bremen (Stadt in Deutschland)Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]
Duisburg (Stadt in Deutschland)Duisburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Dresden (Stadt in Deutschland)Dresden (city in Germany) [Add to Longdo]
Leipzig (Stadt in Deutschland)Leipzig (city in Germany) [Add to Longdo]
Bochum (Stadt in Deutschland)Bochum (city in Germany) [Add to Longdo]
Wuppertal (Stadt in Deutschland)Wuppertal (city in Germany) [Add to Longdo]
Bielefeld (Stadt in Deutschland)Bielefeld (city in Germany) [Add to Longdo]
Bonn (Stadt in Deutschland)Bonn (city in Germany) [Add to Longdo]
Gelsenkirchen (Stadt in Deutschland)Gelsenkirchen (city in Germany) [Add to Longdo]
Karlsruhe (Stadt in Deutschland)Karlsruhe (city in Germany) [Add to Longdo]
Halle (Stadt in Deutschland)Halle (city in Germany) [Add to Longdo]
Wiesbaden (Stadt in Deutschland)Wiesbaden (city in Germany) [Add to Longdo]
Mönchengladbach (Stadt in Deutschland)Mönchengladbach (city in Germany) [Add to Longdo]
Chemnitz (früher: Karl-Marx-Stadt) (Stadt in Deutschland)Chemnitz (formerly Karl-Marx-Stadt) (city in Germany) [Add to Longdo]
Augsburg (Stadt in Deutschland)Augsburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Braunschweig (Stadt in Deutschland)Braunschweig (city in Germany) [Add to Longdo]
Aachen (Stadt in Deutschland)Aachen (city in Germany) [Add to Longdo]
Krefeld (Stadt in Deutschland)Krefeld (city in Germany) [Add to Longdo]
Magdeburg (Stadt in Deutschland)Magdeburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Kiel (Stadt in Deutschland)Kiel (city in Germany) [Add to Longdo]
Lübeck (Stadt in Deutschland)Lübeck (city in Germany) [Add to Longdo]
Rostock (Stadt in Deutschland)Rostock (city in Germany) [Add to Longdo]
Hagen (Stadt in Deutschland)Hagen (city in Germany) [Add to Longdo]
Erfurt (Stadt in Deutschland)Erfurt (city in Germany) [Add to Longdo]
Freiburg (Stadt in Deutschland)Freiburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Kassel (Stadt in Deutschland)Kassel (city in Germany) [Add to Longdo]
Saarbrücken (Stadt in Deutschland)Saarbrücken (city in Germany) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
日独[にちどく, nichidoku] Japan_und_Deutschland, japanisch-deutsch [Add to Longdo]
[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
独逸[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top