Search result for

disturbance

(64 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturbance-, *disturbance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disturbance[N] การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There's some sort of inexplicable disturbance.เราพบว่ามีอะไรมารบกวนคลื่น Yomigaeri (2002)
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก Yomigaeri (2002)
OK, sometimes people with emotional and mental disturbances can have psychic moments.และจิตใจแปรปรวน อาจมีพลังจิตได้ Just Like Heaven (2005)
- I'm sure Kate Batts is at the root of these disturbances.-ฉันว่าเคท เบทส์ต้องเป็นตัวการ เรื่องนี้แน่ -ใช่ An American Haunting (2005)
No word on what caused the initial disturbance, but sources with the...ไม่มีรายงานถึงสาเหตุของเรื่องวุ่นวายแต่... Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
There's a minor disturbance in cell block.เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยในห้องขัง Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Like I said, it's a minor disturbance.อย่างที่บอก เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Minor disturbance? My brother's in Gen Pop, give it to me straight.เล็กน้อย น้องชายฉันอยู่ในนั้น บอกฉันมาตรงๆ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
It's, uh, totally locked off from the disturbance.มัน... ถูกปิดจากบริเวณที่มีความวุ่นวาย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Disturbance? That's what you're calling a riot nowadays?วุ่ยวาย เดี๋ยวนี้คุณเรียกการจราจลว่าวุ่นวายเหรอ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturbanceThe police intervened in the disturbance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
การกวน[N] disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)
เสียงรบกวน[N] disturbance sound, See also: distortion, feedback, unwanted sound, Syn. เสียงดังรบกวน, Example: เกณฑ์ในการออกแบบห้องสตูดิโอสำหรับระบบเสียงและภาพนั้นต้องควบคุมเสียงรบกวนให้มีน้อยมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wunwāi) EN: cause a disturbance   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURBANCE    D IH2 S T ER1 B AH0 N S
DISTURBANCES    D IH2 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbance    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s)
disturbances    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedächtnisstörung {f} | Gedächtnisstörungen {pl}disturbance of memory | disturbances of memory [Add to Longdo]
Gleichgewichtsstörung {f} | Gleichgewichtsstörungen {pl}disturbance of equilibrium | disturbances of equilibrium [Add to Longdo]
Ruhestörung {f} | öffentliche Ruhestörung {f} [jur.] | jdn. wegen Ruhestörung (bei der Polizei) anzeigendisturbance | breach of the peace; disturbance of the peace | to report sb. (to the police) for disturbing of the peace [Add to Longdo]
Störgröße {f}disturbance variable [Add to Longdo]
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation [Add to Longdo]
Störung {f}; Durcheinanderbringen {n} | Störungen {pl}disturbance | disturbances [Add to Longdo]
Störverhalten {n}disturbance reaction [Add to Longdo]
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance) [Add to Longdo]
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, ] disturbance; incident [Add to Longdo]
[rǎo, ㄖㄠˇ, / ] disturbance [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; agitation; turmoil [Add to Longdo]
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; uproar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturbance \Dis*turb"ance\, n. [OF. destorbance.]
   1. An interruption of a state of peace or quiet; derangement
    of the regular course of things; disquiet; disorder; as, a
    disturbance of religious exercises; a disturbance of the
    galvanic current.
    [1913 Webster]
 
   2. Confusion of the mind; agitation of the feelings;
    perplexity; uneasiness.
    [1913 Webster]
 
       Any man . . . in a state of disturbance and
       irritation.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent agitation in the body politic; public commotion;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The disturbance was made to support a general
       accusation against the province.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The hindering or disquieting of a person in the
    lawful and peaceable enjoyment of his right; the
    interruption of a right; as, the disturbance of a
    franchise, of common, of ways, and the like. --Blackstone.
 
   Syn: Tumult; brawl; commotion; turmoil; uproar; hubbub;
     disorder; derangement; confusion; agitation;
     perturbation; annoyance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturbance
   n 1: activity that is a malfunction, intrusion, or interruption;
      "the term `distress' connotes some degree of perturbation
      and emotional upset"; "he looked around for the source of
      the disturbance"; "there was a disturbance of neural
      function" [syn: {perturbation}, {disturbance}]
   2: an unhappy and worried mental state; "there was too much
     anger and disturbance"; "she didn't realize the upset she
     caused me" [syn: {disturbance}, {perturbation}, {upset}]
   3: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   4: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
     {ruffle}]
   5: the act of disturbing something or someone; setting something
     in motion
   6: (psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion;
     a more neutral term than mental illness [syn: {mental
     disorder}, {mental disturbance}, {disturbance},
     {psychological disorder}, {folie}]
   7: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top