Search result for

distinguishing

(29 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinguishing-, *distinguishing*, distinguish
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about other distinguishing features?ไม่ ไม่เป็นไรครับ Grilled (2009)
They're the kind of rocks that you clear awaywhen you're plowing a field, so there's nothing distinguishing about them whatsoever, except for the awe-inspiring passage of time thing.นั่นเป็นชนิดของหิน ซึ่งคุณจะพบเห็นมัน เมื่อ... คุณทำการกลับผิวดิน ซึ่งนั่นไม่มีอะไรแตกต่าง เกี่ยวกับมัน ไม่ว่าอะไรก็ตาม The Plain in the Prodigy (2009)
Thus distinguishing him from those she calls "sweetie,"นั้นแยกเขาออกจากกลุ่มคนที่เธอเรียกว่า เพื่อน The Pirate Solution (2009)
Perhaps our leaders feel it's a more efficient way of distinguishing us.บางทีผู้นำของเรารู้สึกว่า มันมีประสิทธิภาพมากกว่าในการแยกแยะเรา Grievous Intrigue (2010)
Any distinguishing marks?ฉันกำลังส่งข้อความอยู่ Solitary Man (2010)
There's nothing weird with our family using one room without distinguishing sex.ครอบครัวของเราไม่เห็นว่าชายกับหญิงแชร์ห้องกันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไร ไม่เห็นแปลก Episode #1.5 (2010)
I worked on an algorithm distinguishing lies from truths.ผมเคยพัฒนาโปรแกรม จับคำพูดเท็จออกจากความจริง Enemy of My Enemy (2013)
Long enough for the fungus to eat away any distinguishing characteristics.นานพอสำหรับ ให้เชื้อราขึ้น และทำลายรูปพรรณ สัณฐานของเหยื่อ Amuse-Bouche (2013)
No tattoos, distinguishing marks?ไม่มีรอยสัก มีเครื่องหมายอะไรมั้ย? City of Heroes (2013)
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง Deep Throat (1993)
Any distinguishing marks? Tattoos, scars, birthmarks?มีตำหนิอะไรแตกต่างชัดเจนไหม รอยสัก, แผลเป็น, ตำหนิตั้งแต่เกิด? Gattaca (1997)
So... he didn't have any distinguishing marks,any scars or tattoos?ดังนั้น เขาไม่มีรอยแผลเป็นหรือรอยสักอะไรที่เด่นเป็นพิเศษเลยหรือ All in the Family (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะนิสัย[N] characteristic (of one's personality), See also: distinguishing quality, property, trait, Example: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น, Thai definition: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepthīep) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature   
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nisai) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINGUISHING    D IH2 S T IH1 NG G W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinguishing    (v) (d i1 s t i1 ng g w i sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unveränderliche Kennzeichendistinguishing marks; distinguishing features [Add to Longdo]
Merkmal {n}distinguishing mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] (n) {comp} distinguishing feature [Add to Longdo]
是非判断[ぜひはんだん, zehihandan] (n) discrimination of right and wrong; distinguishing between right and wrong [Add to Longdo]
徴表[ちょうひょう, chouhyou] (n) distinguishing mark [Add to Longdo]
頭角[とうかく, toukaku] (n) distinguishing oneself; standing out; top of the head; (P) [Add to Longdo]
標徴[ひょうちょう, hyouchou] (n) distinguishing mark; diagnostic character (biology) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguish \Dis*tin"guish\, v. t. [imp. & p. p.
   {Distinguished}; p. pr. & vb. n. {Distinguishing}.] [F.
   distinguer, L. distinguere, distinctum; di- = dis- +
   stinguere to quench, extinguish; prob. orig., to prick, and
   so akin to G. stechen, E. stick, and perh. sting. Cf.
   {Extinguish}.]
   1. Not set apart from others by visible marks; to make
    distinctive or discernible by exhibiting differences; to
    mark off by some characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Not more distinguished by her purple vest,
       Than by the charming features of her face. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Milton has distinguished the sweetbrier and the
       eglantine.              --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate by definition of terms or logical division of
    a subject with regard to difference; as, to distinguish
    sounds into high and low.
    [1913 Webster]
 
       Moses distinguished the causes of the flood into
       those that belong to the heavens, and those that
       belong to the earth.         --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or discern by marks, signs, or characteristic
    quality or qualities; to know and discriminate (anything)
    from other things with which it might be confounded; as,
    to distinguish the sound of a drum.
    [1913 Webster]
 
       We are enabled to distinguish good from evil, as
       well as truth from falsehood.     --Watts.
    [1913 Webster]
 
       Nor more can you distinguish of a man,
       Than of his outward show.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To constitute a difference; to make to differ.
    [1913 Webster]
 
       Who distinguisheth thee?       --1 Cor. iv.
                          7. (Douay
                          version).
    [1913 Webster]
 
   5. To separate from others by a mark of honor; to make
    eminent or known; to confer distinction upon; -- with by
    or for."To distinguish themselves by means never tried
    before." --Johnson.
 
   Syn: To mark; discriminate; differentiate; characterize;
     discern; perceive; signalize; honor; glorify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguishing \Dis*tin"guish*ing\, a.
   Constituting difference, or distinction from everything else;
   distinctive; peculiar; characteristic.
   [1913 Webster]
 
      The distinguishing doctrines of our holy religion.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   {Distinguishing pennant} (Naut.), a special pennant by which
    any particular vessel in a fleet is recognized and
    signaled. --Simmonds.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top