Search result for

diseases

(43 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diseases-, *diseases*, disease
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diseases and pestsโรคและศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Diseases, Dyingโรคซึ่งไม่มีการรักษา [การแพทย์]
Diseases, Vector-Borneโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Metabolic diseases specialize.โรคระบบเผาผลาญพิเศษ Not Cancer (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
The other kind, from all these bad diseases.ประเภทอื่น ตายด้วยโรคร้ายทั้งหมด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You, you're gonna go off and become a doctor... and cure cancer or whatever new diseases there are.you're gonna go off and become a doctor... and cure cancer or whatever new diseases there are. I Love You, Beth Cooper (2009)
And this time he's pushing for total control over genetic diseases.แล้วคราวนี้ มันก็กำลังพยายาม.. Nเข้ามาควบคุมโรคทางพันธุกรรมทั้งหมด Gamer (2009)
Incurable diseases, war, hatred...รู้มั้ยสิ่งนั้นคืออะไร Goemon (2009)
Bryden University has been funding some studies on prion diseases.มหาวิทยาลัยไบรเดนได้ทุนทำการวิจัย เรื่องโรคตัวนี้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Cures high blood when you boil it, cures sugar, diabetes, all diseases.ใช้ต้มกินรักษาความดันได้ รักษา โรคเบาหวาน รักษาได้ทุกโรค District 9 (2009)
Preaching the good news for you and healing the diseases of sick.เทศน์บอกข่าวดีสำหรับท่าน และรักษาอาการเจ็บป่วย Agora (2009)
Couldn't there be diseases in there or something?ลูกสีชมพู สีที่คุณชอบ ใช่มั้ย? แล้วไงต่อ? The Rhodes Not Taken (2009)
"Who heals all your diseases,ผู้เยียวยารักษาโรคร้าย New World in My View (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diseasesCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
diseasesDesperate diseases require desperate remedies.
diseasesImpure drinking water can be a carrier of diseases.
diseasesInfants are subject to diseases.
diseasesIt's possible, though rare, for humans to catch diseases from animals.
diseasesLike most diseases, it has its own symptoms.
diseasesMan, being of flesh, is subject to diseases of the mind and after death, to worms.
diseasesMany diseases result from poverty.
diseasesParents can pass many diseases on to their offspring.
diseasesPatients often die simply because they yield to their diseases.
diseasesThe doctor is a great authority on children's diseases.
diseasesThese are common diseases of children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงพยาบาลโรคจิต[n. exp.] (rōngphayābān rōk jit) EN: mental diseases hospital   FR: hôpital psychiatrique [m]
โรงพยาบาลโรคติดต่อ[n. exp.] (rōngphayābān rōk tittø) EN: contagious diseases hospital   
สัญจรโรค[n.] (sanjønrōk) EN: venereal diseases   FR: maladie vénérienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISEASES    D IH2 Z IY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diseases    (n) (d i1 z ii1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten {pl} [med.]diseases of the ear, nose, and throat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence [Add to Longdo]
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases [Add to Longdo]
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases) [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan [Add to Longdo]
耳疾[じしつ, jishitsu] (n) infections or diseases of the ear [Add to Longdo]
小児病[しょうにびょう, shounibyou] (n) childhood diseases; (P) [Add to Longdo]
成人病[せいじんびょう, seijinbyou] (n) adult diseases; (P) [Add to Longdo]
適応症[てきおうしょう, tekioushou] (n) diseases for which a particular medicine is indicated [Add to Longdo]
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top