Search result for

dex

(102 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dex-, *dex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dex[N] ยาแอมเฟตามีน (คำสแลง), Syn. dextroamphetamine
dexter[ADJ] ขวามือ, See also: ด้านขวา, Syn. right-hand, right, Ant. sinister, left-hand
dextro-[PRF] ขวามือ, See also: ด้านขวามือ, Syn. dextral, dexter
dextrose[N] น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์, See also: น้ำตาลเด็กซ์โตรส, Syn. dextroglucose
dexterity[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว
dexterous[ADJ] คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dexterous[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexabbr. right
dexteradj. ทางขวา,ด้านขวา
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
dextro(เดคซฺ'โทร) adj. ซึ่งหันลำแสงไปทางขวา
dextro-Pref. " ขวา"
dextrorotation(เดคซโทรโรเท'เชิน) adj. การหันแสงไปทางขวาของพื้นราบแห่งขั้ว
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dexter; dextr(o)-ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextr(o)-; dexterขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextr(o)-; dexterขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextradไปทางขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextral๑. -ขวา๒. -ถนัดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextralityความถนัดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextraural-ฟังชัดหูขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocardiaหัวใจอยู่ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกขวา๒. -สมองซีกขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextroclination; dextrotorsionการบิดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dexamethasoneเดกซาเมทาโซน [TU Subject Heading]
Dexamethasoneเดกซาเมทาโซน,ยา,เด็กซามีธาโซน [การแพทย์]
Dextranเด็กซ์แทรน [TU Subject Heading]
Dextransเดกซ์แทรน,สาร [การแพทย์]
Dextrans, Clinicalคลินิเคลเดกซ์แตรน [การแพทย์]
Dextrins, Schardingerซาร์ดินเจอร์เดกซ์ทริน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dexter (slang ) คนขยันเรียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dex.เด็ก Hello, Dexter Morgan (2009)
I need dexamethasoneผมต้องการ "ยาเด็กซาเมทาโซล" Last Resort (2008)
The dexamethasone is making Thirteen's kidneys fail,ยาเด็กซาเมทาโซนทำให้ไตของ 13 วาย Last Resort (2008)
My name's carol Dexter; What's yours?ฉันชื่อ คารอล เด็กซ์เตอร์ เธอหล่ะ Changeling (2008)
Tell me that didn't save Dexter-Carr a bundle.บอกฉันทีว่ามันไม่ได้ช่วย ให้ประหยัดเงินในกองทุน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
All that stuff mixed up in my head. That's Jeb Dexter.นายรู้จักหมอนั่นด้วยหรอ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm Jeb Dexter. This is Devil Twist.ผม เจบ เด็กสเตอร์ คุณกำลังรับชมรายการ เดวิล ทวิส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
On Dexter's body?ฉันว่านี่เป็นกล Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
It's- It's all fake. Jeb Dexter strung up.มันก็เป็นแค่ภาพลวงตา แค่กลลวง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- And that Jeb Dexter.แล้วยังเจบ เด็กสเตอร์ อะไรนั่น Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You killed Vance and Jeb Dexter. What, you think this is a parlor game?นายฆ่าแวนซ์ และ เจบ เด็กสเตอร์ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Previously on Dexter...ก่อนหน้านี้ในเด็กซ์เตอร์... Living the Dream (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องตัว[ADJ] dextrous, Example: งานนี้เอาไปแต่เสื้อผ้าคล่องตัวนะ, Thai definition: ที่เคลื่อนไหวไปได้สะดวก
เดกซ์โทรส[N] dextrose, Syn. กลูโคส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate ; list   FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m] ; liste [f]
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEX    D EH1 K S
DEXTRO    D EH1 K S T R OW0
DEXTER    D EH1 K S T ER0
DEXTRA    D EH1 K S T R AH0
DEXTRAN    D EH1 K S T R AE2 N
DEXTROSE    D EH1 K S T R OW0 S
DEXTER'S    D EH1 K S T ER0 Z
DEXTROUS    D EH1 K S T R AH0 S
DEXHEIMER    D EH1 K S HH AY0 M ER0
DEXTERITY    D EH0 K S T EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dextrose    (n) (d e1 k s t r ou z)
dextrous    (j) (d e1 k s t r @ s)
dexterity    (n) (d e2 k s t e1 r i t ii)
dexterous    (j) (d e1 k s t r @ s)
dexterously    (a) (d e1 k s t r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
インデキシング[, indekishingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクサ[, indekusa] (n) {comp} indexer [Add to Longdo]
インデクシング[, indekushingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクセーション[, indekuse-shon] (n) (See 指数化方式) indexation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地塞米松[dì sāi mǐ sōng, ㄉㄧˋ ㄙㄞ ㄇㄧˇ ㄙㄨㄥ, ] dexamethasone [Add to Longdo]
德兴[Dé xīng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ, / ] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi [Add to Longdo]
德兴市[Dé xīng shì, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi [Add to Longdo]
糊精[hú jīng, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄥ, ] dextrin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top