Search result for

dest

(156 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dest-, *dest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine[VT] กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destiny[N] ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
destroy[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy[VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
destined[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined[ADJ] ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destruct[N] การทำลาย, See also: การทำลายล้าง, Syn. demolishment, ruin
destruct[VI] ถูกทำลายลง, See also: ถูกล้างลง, Syn. ruin
destruct[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ผลาญ, Syn. ruin, demolish, exterminate, devastate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, Syn. design, See also: destinedadj.
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
destruct(ดิสทรัคทฺ') adj. เป็นการทำลาย n. การทำลายขีปนาวุธอย่างตั้งใจ vi. ทำลาย, See also: destructible adj. ซึ่งถูกทำลายได้
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
destructor(ดิสทรัค'เทอะ) n. เตาเผา,อุปกรณ์ทำลายตัวเองในจรวดขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destainถอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination codeรหัสปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination fileแฟ้มปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destructionการทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructionการทำลาย, ความเสื่อมสลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive dilemmaทวิบถหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dest Duttererเรื่องจำไม่ชำนาญ [การแพทย์]
Destructionการสลายตัว,ถูกทำลาย [การแพทย์]
Destruction, Increaseการทำลายเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Destruction, Localทำลายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Destruction, Presynapticการทำลายก่อนจุดประสานประสาท [การแพทย์]
Destructiveการกลั่นทำลาย [TU Subject Heading]
Destructiveการหักล้างกัน [การแพทย์]
destructive distillationการกลั่นทำลาย, การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยหรือสลายตัวออกเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่น การกลั่นทำลายถ่านหิน จะได้แก๊สถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seduce and destroy.ล่อลวง และ ทำลาย Chuck in Real Life (2008)
She needs to be destroyed.เธอต้องโดนทำลาย! Chuck in Real Life (2008)
You have to help me destroy chuck bass. ooh.เธอต้องช่วยฉันจัดการชํค แบส โอ้ Pret-a-Poor-J (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
The one person in the whole wide world that we were destined to be with, which is I guess why you can't take a 10-year-old...ออกไปจากที่นี่กันเถอะ ... พรหมลิขิตบรรดาลชักพา ...ทำให้เราพบกันทันใด, Committed (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
But with the fortress destroyed, you'll have to do it without Jor-El's guidance.แต่เมื่อป้อมถูกทำลาย คุณคงจะไม่ได้รับคำแนะนำจากโจเอลแล้วนะ Odyssey (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
- must be destroyed.จะต้องถูกทำลายทิ้ง จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
And I'm not going to allow you, or anyone else, to destroy the artifact.และ ผมจะไม่ยอมให้คุณ หรือหน้าไหนก็ตาม มาทำลายสิ่งประดิษฐ์นั้น Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destWe've destroyed the enemy flagship!
destThe ship reached its destination in safety.
destMany animals have been destroyed by men.
destMost houses were destroyed to pieces.
destThe town was destroyed by the flood after the storm.
destWe think nuclear weapons will destroy our earth.
destSuspicion is destructive of friendship.
destThey were destined never to meet.
destThe big ugly tree destroys the beauty of the house.
destHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destThe slave was anxious to alter his destiny.
destThe destruction of the environment is appalling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
วินาศกรรม[N] sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วิบัติ[N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อำนาจวาสนา[N] destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
ตัดช่องทาง[V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ความย่อยยับ[N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal   
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
DEST    D EH1 S T
DESTIN    D EH1 S T IH2 N
DESTEC    D EH1 S T EH2 K
DESTINY    D EH1 S T AH0 N IY0
DESTROY    D AH0 S T R OY1
DESTROYS    D AH0 S T R OY1 Z
DESTRUCT    D AH0 S T R AH1 K T
DESTINED    D EH1 S T AH0 N D
DESTINIES    D EH1 S T AH0 N IY0 Z
DESTROYED    D AH0 S T R OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine    (v) (d e1 s t i n)
destiny    (n) (d e1 s t i n ii)
destroy    (v) (d i1 s t r oi1)
destined    (v) (d e1 s t i n d)
destines    (v) (d e1 s t i n z)
destroys    (v) (d i1 s t r oi1 z)
destinies    (n) (d e1 s t i n i z)
destining    (v) (d e1 s t i n i ng)
destitute    (j) (d e1 s t i t y uu t)
destroyed    (v) (d i1 s t r oi1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
mindestensอย่างน้อยที่สุด
zumindestอย่างน้อย
je..desto..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: S. je..umso.., Related: je
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Destillat {n} | Destillate {pl}distillate | distillates [Add to Longdo]
Destillation {f}distillation [Add to Longdo]
Destillierapparat {m}still [Add to Longdo]
desto besserso much the better [Add to Longdo]
destillieren | destillierend | destilliertto distil; to distill [Am.] | distilling | distilled [Add to Longdo]
destruktiv {adj} | destruktiver | am destruktivstendestructive | more destructive | most destructive [Add to Longdo]
destruktiv {adv}destructively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash [Add to Longdo]
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; wreck [Add to Longdo]
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging [Add to Longdo]
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] destructive; crushing (defeat) [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top