Search result for

deceived

(35 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceived-, *deceived*, deceiv, deceive
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are not to blame! No more than I, or Mr Darcy or anyone else deceived by Wickham.เธอไม่สมควรโดนตำหนิ ไม่ทั้งฉันและคุณดาร์ซี่ด้วย หรือใครอื่นที่ได้เคยโดนหลอกลวงโดยวิคแฮม Episode #1.5 (1995)
"I hope, at least, he has not deceived us". Let us all hope so."พี่หวังว่าอย่างน้อยเขาก็คงไม่โป้ปดต่อพวกเรา" พวกเรามาหวังอย่างนั้นกันเถอะ Episode #1.6 (1995)
You deceived me.เธอหลอกฉัน Pola X (1999)
But you deceived me!แต่แกหลอกฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
But they were all of them deceived.แต่พวกเขาก็หาได้ทราบไม่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I am deceived?ข้าถูกหลอกหรือเนี่ย ? Millennium Actress (2001)
"Do not be deceived. God is not mocked.อย่าเป็นคนลวงโลก พระเจ้าไม่ได้ล้อเลียนนะ A Walk to Remember (2002)
-Stupid. Deceived.- เหมือนคนโง่ ถูกหลอก Mona Lisa Smile (2003)
I don 't really think I'm being deceivedผมไม่คิดว่าตัวเองถูกหลอกอยู่ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
They deceived me.ฉันถูกพวกมันหลอก Silent Hill (2006)
You have deceived us.แกหลอกพวกเรา Apocalypto (2006)
So you admit you have deceived me.เซา เฟ็ง ข้ารับรองได้เลยว่า เราไม่มีเจตนาร้ายซักนิด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceivedChildren are to be deceived with comfits and men with oaths.
deceivedDon't be deceived by appearances.
deceivedHe deceived her, but even now she loves him.
deceivedHe deceived her into buying a precious jewel.
deceivedHe has entirely deceived us.
deceivedHe took advantage of my ignorance and deceived me.
deceivedHe was deceived by her apparent friendliness.
deceivedHe was deceived by her innocent appearance.
deceivedHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
deceivedHe was easily deceived and gave her some money.
deceivedHe was to all intents and purposes deceived.
deceivedHis appearance deceived me.

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEIVED    D AH0 S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceived    (v) (d i1 s ii1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一杯食う[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
遣られる[やられる, yarareru] (v1) (uk) to suffer damage; to be deceived [Add to Longdo]
狐に化かされる[きつねにばかされる, kitsunenibakasareru] (exp,v1) to be deceived by a fox [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, ] deceived by a pretence of reason (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceive \De*ceive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deceived}; p. pr. &
   vb. n. {Deceiving}.] [OE. deceveir, F. d['e]cevoir, fr. L.
   decipere to catch, insnare, deceive; de- + capere to take,
   catch. See {Capable}, and cf. {Deceit}, {Deception}.]
   1. To lead into error; to cause to believe what is false, or
    disbelieve what is true; to impose upon; to mislead; to
    cheat; to disappoint; to delude; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       Evil men and seducers shall wax worse and worse,
       deceiving, and being deceived.    --2 Tim. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What can 'scape the eye
       Of God all-seeing, or deceive his heart? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To beguile; to amuse, so as to divert the attention; to
    while away; to take away as if by deception.
    [1913 Webster]
 
       These occupations oftentimes deceived
       The listless hour.          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive by fraud or stealth; to defraud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Plant fruit trees in large borders, and set therein
       fine flowers, but thin and sparingly, lest they
       deceive the trees.          --Bacon.
 
   Syn: {Deceive}, {Delude}, {Mislead}.
 
   Usage: Deceive is a general word applicable to any kind of
      misrepresentation affecting faith or life. To delude,
      primarily, is to make sport of, by deceiving, and is
      accomplished by playing upon one's imagination or
      credulity, as by exciting false hopes, causing him to
      undertake or expect what is impracticable, and making
      his failure ridiculous. It implies some infirmity of
      judgment in the victim, and intention to deceive in
      the deluder. But it is often used reflexively,
      indicating that a person's own weakness has made him
      the sport of others or of fortune; as, he deluded
      himself with a belief that luck would always favor
      him. To mislead is to lead, guide, or direct in a
      wrong way, either willfully or ignorantly.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top