Search result for

dealings

(30 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealings-, *dealings*, dealing
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you saying you believe that your divorce had something to do with business dealings with Darren Ripley?คุณจะบอกว่า คุณหย่ากับเขา เพราะเขาทำธุรกิจกับริปลีย์? Hostile Takeover (2009)
Now tell me about your dealings with Senator Clovis.งั้นตอนนี้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้า กับวุฒิสมาชิกโคลวิสให้ข้าฟังที Senate Spy (2009)
He's an alias used as a front for all of Ming Che's financial dealings.เขาใช้นามแฝง ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กับร้านหมิง เช ทั้งหมด Snakehead (2009)
In my capacity as physician I have dealings with many people. They hear things, Sire, and they see things.หน้าที่ของข้าพเจ้าคือหมอ ข้าต้องต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก พวกเค้ารู้บางอย่าง ฝาบาท The Witch's Quickening (2009)
it says the college expects all students to be honest and forthcoming in their dealings with members in this community.ได้กล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษา ซื่อสัตย์และเตรียมพร้อม ที่จะรับมือกับนักศึกษา ในชุมชนแห่งนี้ The Social Network (2010)
When we had previous dealings with our mutual friends, you had more trepidation about letting us I.D. you.เราเคยทำข้อตกลงก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ \ N กับเพื่อนเก่าของนาย ก็นายมีชื่อเสียงโด่งดังมากนี่นา \ N ใ้ห้ชั้นเอา I.D ให้นายดูดีกว่า Chuck Versus the Fake Name (2010)
I'm gonna give you all my files of my dealings with him.ฉันจะบอกนายทั้งหมดที่ฉันรู้ ตอนที่ทำการค้ากับเขา Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I would advise you to keep our dealings private.ผมขอแนะนำคุณให้เก็บข้อตกลงของเราเป็นความลับ Kill Jill (2010)
I've been involved in many death dealings in focus-al moments.ข้าได้เคยเกี่ยวข้อง กับความตายที่ต้องมีช่วงเวลาที่ใจจดจ่อมากมาย Your Highness (2011)
We believe he had illicit financial dealings prior to his death.เราเชื่อว่าเขา กระทำผิดทางการเงิน ก่อนเขาจะเสียชีวิต Veiled Threat (2011)
Maybe they had some business dealings?บางทีพวกเค้า อาจจะทำธุรกิจร่วมกัน? Shut Up, Dr. Phil (2011)
He's had some dealings with these people before.เขาเคยติดต่อคนพวกนี้มาก่อน Thor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealingsI keep a daily record of my business dealings.
dealingsThe minister was in a fix over illegal dealings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān khā) EN: commerce ; trade ; business ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEALINGS    D IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dealings    (n) (d ii1 l i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバンク取引[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
掛かり合う;かかり合う[かかりあう, kakariau] (v5u) to have dealings with; to be involved in [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
取引(P);取り引き;取引き[とりひき, torihiki] (n,vs) transactions; dealings; business; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
寝技;寝業[ねわざ, newaza] (n) (1) (in wrestling or judo) pinning technique; (2) underhanded dealings [Add to Longdo]
代表取締社長[だいひょうとりしまりしゃちょう, daihyoutorishimarishachou] (n) company president, with responsibility to represent the company in its dealings with the outside world [Add to Longdo]
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world) [Add to Longdo]
別立て[べつだて, betsudate] (n) separate dealings or charges [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dealings
   n 1: social or verbal interchange (usually followed by `with')
      [syn: {dealings}, {traffic}]
   2: mutual dealings or connections or communications among
     persons or groups [syn: {relations}, {dealings}]
   3: the act of transacting within or between groups (as carrying
     on commercial activities); "no transactions are possible
     without him"; "he has always been honest is his dealings with
     me" [syn: {transaction}, {dealing}, {dealings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top