Search result for

darkened

(25 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darkened-, *darkened*, darken, darkene
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky ## # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky # Emancipation (2008)
♪ and darkened my sun. ♪#และบดบังดวงอาทิตย์ของฉัน# Grilled Cheesus (2010)
- Death, for certain. - The garden of darkened souls.ความตาย ตายแน่ๆ สุสานวิญญาณหลงทาง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It's the neurological equivalent of knocking at the door of a darkened house to find out whether anyone is home.มันเทียบเท่าระบบประสาท เคาะประตูบ้านมืด เพื่อหาว่าใครเป็นบ้าน Is There Life After Death? (2011)
While fighting to control the darkened world of Umbara, Anakin Skywalker's battalion is temporarily placed under the command of Jedi General Pong Krell.ในระหว่างการต่อสู้เพื่อควบคุม โลกมืดแห่ง มุมบาร่า กองทหารของ อนาคิน สยากวอร์คเกอร์ ถูกควบคุมชั่วคราวภาย ใต้การบัญชาการของ นายพล เจได พอง เคลว Carnage of Krell (2011)
Every piece of evidence from the first day you darkened my door twenty years ago straight through to the prison murder of Lee Moran last month.หลักฐานทุกอันจากวันแรก ที่คุณเดินเข้าประตูมา 20 ปีที่แล้ว จนวันที่ลี มอแรน ถูกฆาตรกรรมในคุกเมื่อเดือนที่แล้ว Grief (2012)
And once I've darkened her soul, it won't just be you I've destroyed.และเมื่อข้าทำให้ใจนางมืดมนได้ จะไม่เพียงแต่เจ้าที่ถูกข้าทำลาย The Queen Is Dead (2013)
You darkened yourself.ด้านมืดของตัวคุณเอง Welcome to Storybrooke (2013)
As the days went on, Stefan darkened, further consumed by paranoia and vengeance.เป็นวันที่ผ่านไป สเตฟานมืด การบริโภคต่อไปโดย หวาดระแวงและการแก้แค้น Maleficent (2014)
And if it ever darkened their doorstep, they wouldn't know how to protect themselves.และถ้ามันเคยมืดบันไดหน้าประตูของพวกเขา พวกเขาจะไม่ทราบวิธีการป้องกันตัวเอง American Sniper (2014)
A sulfuric acid haze blocked incoming sunlight and darkened the planet.และมืดโลก อุณหภูมิของโลกลดลงไป ด้านล่างศูนย์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Al-Hazen figured out that the key to forming any image-- whether you're talking about an eye or camera obscura-- is a small opening to restrict the light that can enter an otherwise darkened chamber.อัล แฮเสน คิดออกว่ากุญแจ สำคัญที่จะสร้างความภาพใด ๆ ไม่ว่าคุณจะพูดคุย เกี่ยวกับตาหรือกล้อง เป็นช่องเล็ก ๆ ที่จะ จำกัด การแสงที่สามารถป้อน Hiding in the Light (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkenedHer eyes darkened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
สีเข้ม[ADJ] darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai definition: สีที่แก่หรือจัดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มืดมาก[X] (meūt māk) EN: darkened   
มืดมิด[X] (meūt mit) EN: darkened   
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
สีเข้ม[adj.] (sī khem) EN: darkened colour ; dark   FR: foncé ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKENED    D AA1 R K AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darkened    (v) (d aa1 k @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darken \Dark"en\ (d[aum]rk"'n), v. t. [imp. & p. p. {Darkened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Darkening} (-n*[i^]ng).] [AS.
   deorcian. See {Dark}, a.]
   1. To make dark or black; to deprive of light; to obscure;
    as, a darkened room.
    [1913 Webster]
 
       They [locusts] covered the face of the whole earth,
       so that the land was darkened.    --Ex. x. 15.
    [1913 Webster]
 
       So spake the Sovran Voice; and clouds began
       To darken all the hill.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To render dim; to deprive of vision.
    [1913 Webster]
 
       Let their eyes be darkened, that they may not see.
                          --Rom. xi. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To cloud, obscure, or perplex; to render less clear or
    intelligible.
    [1913 Webster]
 
       Such was his wisdom that his confidence did seldom
       darkenhis foresight.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Who is this that darkeneth counsel by words without
       knowledge?              --Job.
                          xxxviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. To cast a gloom upon.
    [1913 Webster]
 
       With these forced thoughts, I prithee, darken not
       The mirth of the feast.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To make foul; to sully; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
       I must not think there are
       Evils enough to darken all his goodness. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 darkened \darkened\ adj.
   overtaken by night or darkness.
 
   Syn: nighted.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darkened
   adj 1: (of fabrics and paper) grown dark in color over time;
       "the darkened margins of the paper"
   2: become or made dark by lack of light; "a darkened house";
     "the darkened theater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top