Search result for

darke

(68 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darke-, *darke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darken[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VI] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken[VI] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro

English-Thai: Nontri Dictionary
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
They're darker than us!พวกมันดำกว่าเราอีก Blazing Saddles (1974)
I was shown into a darkened room\ NI ถูกแสดงเข้าไปในห้องที่การทำให้มืด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's a hot dog. The yellow mustard or the darker one?มัสตาร์ดสีเหลืองหรือสีเข้ม หนึ่ง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Darker. That's important.เข้ม มันสำคัญ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Darker.เข้ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eavesdrop on real people... telling their innermost secrets, darkest desires.ลึกลงไปในใจคน บอกเล่าความลับและเรื่องดำมืด The Lawnmower Man (1992)
The thicker the better, the darker the better. No whites. Can't use 'em.หนาดีกว่าเข้มที่ดีกว่า ไม่มีคนผิวขาว ไม่สามารถใช้ 'em Pulp Fiction (1994)
If this was all for nothin' don't think about darkenin' my door ever again.ถ้าทั้งหมดไม่มีความหมาย ไม่ต้องคิดมาเหยียบบ้านนี้อีกเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา Jumanji (1995)
"A hunter from the darkest wild... makes you feel just like a child.""พรานไพรจากป่าลึก... ...นำความคึกมาให้เจ้า" Jumanji (1995)
- Wow, You darked your hair.ว้าว... คุณย้อมผมเหรอ The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkeAs time went on, the sky grew darker and darker.
darkeDon't you ever darken my door again!
darkeHer eyes darkened.
darkeIt is getting darker and darker.
darkeIt is getting darker. It may rain soon.
darkeIt's always darkest before the dawn.
darkeIt's getting darker little by little.
darkeIt's getting darker outside now.
darkeNancy is a shade darker than Helen.
darkeNancy is a shade darker than Helen is.
darkeThe clouds are getting darker.
darkeThe clouds are getting darker, it's going to rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำ[V] become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
อ่ำ[ADJ] darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai definition: มืดคลุ้ม
สีเข้ม[ADJ] darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai definition: สีที่แก่หรือจัดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
มืดมาก[X] (meūt māk) EN: darkened   
มืดมิด[X] (meūt mit) EN: darkened   
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
สีเข้ม[adj.] (sī khem) EN: darkened colour ; dark   FR: foncé ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKE    D AA1 R K
DARKEN    D AA1 R K AH0 N
DARKER    D AA1 R K ER0
DARKEST    D AA1 R K AH0 S T
DARKENED    D AA1 R K AH0 N D
DARKENING    D AA1 R K AH0 N IH0 NG
DARKENING    D AA1 R K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Darkey    (n) (d aa1 k ii)
darken    (v) (d aa1 k @ n)
darker    (j) (d aa1 k @ r)
Darkeys    (n) (d aa1 k i z)
darkens    (v) (d aa1 k @ n z)
darkest    (j) (d aa1 k i s t)
darkened    (v) (d aa1 k @ n d)
darkening    (v) (d aa1 k @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look [Add to Longdo]
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken [Add to Longdo]
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm [Add to Longdo]
遮光[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken [Add to Longdo]
焼け野の鴉[やけののからす, yakenonokarasu] (exp) (id) (something originally dark in color appearing even darker) blacker than black [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]
暮れ行く[くれゆく, kureyuku] (v5k-s,vi) to darken; to wane [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, / ] darken [Add to Longdo]
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, / ] darken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top