Search result for

dah

(80 entries)
(1.1009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dah-, *dah*
English-Thai: Longdo Dictionary
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dah[N] สัญลักษณ์ขีดยาว (ในรหัสวิทยุหรือรหัสมอส), Syn. telegraphic signal, dash
dahlia[N] พืชไม้ดอกคล้ายรักเร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dahlia(แดล'เลีย) n. พืชไม้ดอกคล้ายรักเร่,ดอกของพืชดังกล่าว
houdahn. กบบนหลังช้าง
howdahn. กบบนหลังช้าง
kjeldahl(คเจล'ดาห์ล) n. แก้วกลมคอยาวที่ใช้ทดลองชนิดหนึ่ง
verandah(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch

English-Thai: Nontri Dictionary
dahlia(n) ดอกรักเร่
howdah(n) กูบบนหลังช้าง
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dah.ได้ The Innkeepers (2011)
Among the Dahlias I often dailyฉันมักเชยชมดอกดาเลีย The Little Prince (1974)
- Dahmer.-ดาห์เมอร์ Extreme Aggressor (2005)
I think I just saw Dahlia's daughter.ชั้นคิดว่าชั้นเห็นลูกสาวของดาห์เลีย Silent Hill (2006)
Trust us, Dahlia. Have faith in our virtue.เชื่อใจพวกเราเถอะ ดาห์เลีย จงศรัทธาคุณธรรมในพวกเรา Silent Hill (2006)
You may leave, Dahlia.เธอไปได้แล้ว ดาเลีย Silent Hill (2006)
Now you know why Dahlia is broken.ตอนนี้เธอรู้แล้ว ทำไมดาเลียถึงหัวใจสลาย Silent Hill (2006)
- Dah. Ah.- ที่รัก โอ้ย Awake (2007)
Dah!นี่แน่ะ! Ratatouille (2007)
Dah, dah, dah, dah.ดา, ดา, ดา, ดา. The Visitor (2007)
Now make the library the sky terrace, the ranunculus dahlias,ทีนี้ก็ทำห้องสมุดให้เป็น ระเบียงท้องฟ้า Never Been Marcused (2008)
You smell like Jeffrey Dahmer.กลิ่นตัวก็เหม็นเหมือนขี้ Gamer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักเร่[N] Dahlia rosea, Thai definition: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Dahlia indica Cad. ในวงศ์ Compositae ดอกใหญ่ มีสีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda = verandah ; balcony   FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ดาโฮเมย์[n. prop.] (Dāhōmē) EN: Dahomey   FR: Dahomey
จังหวัดมุกดาหาร[n. prop.] (Jangwat Mukdāhān) EN: Mukdahan province   FR: province de Mukdahan [f]
โจม[n.] (jōm) EN: tent ; canopy ; howdah   FR: tente [f] ; camp [m]
กันดะฮาร์[n. prop.] (Kandahā) FR: Kandahar
มุกดาหาร[n. prop.] (Mukdāhān) EN: Mukdahan (Northeast)   FR: Mukdahan (Nord-Est)
พุดน้ำบุษย์ [n. exp.] (phut nām but) EN: Kedah gardenia   
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿng nøn) EN: porch ; verandah   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAH    D AH1
DAHN    D AE1 N
DAHN    D AA1 N
DAHL    D AA1 L
DAHM    D AE1 M
DAHLE    D AA1 AH0 L
DAHMS    D AA1 M Z
DAHER    D AA1 ER0
DAHILL    D AA1 HH IH2 L
DAHLER    D AA1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dahmer    (n) (d aa1 m @ r)
dahlia    (n) (d ei1 l i@)
dahlias    (n) (d ei1 l i@ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
daheim(adv) ที่บ้าน เช่น Am Sonntag bin ich wieder daheim. ผมจะอยู่บ้านอีกทีวันอาทิตย์, See also: zu Hause
daherด้วยเหตุนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dahlie {f} [bot.]dahlia [Add to Longdo]
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
daherfrom there [Add to Longdo]
daherhence [Add to Longdo]
daherthence [Add to Longdo]
daherumthereabouts [Add to Longdo]
dahingehendto that effect [Add to Longdo]
dahinfließend; dahinplätschernd; sich kräuselndrippling [Add to Longdo]
dahinjagen | dahinjagendto skitter | skittering [Add to Longdo]
dahinrollen; entlangrollento roll along [Add to Longdo]
dahinscheidento pass away [Add to Longdo]
dahinschlendern | dahinschlenderndto mosey | moseying [Add to Longdo]
dahinschwindendevanescent [Add to Longdo]
dahinschwindend {adv}evanescently [Add to Longdo]
dahinsiechen; siechen | dahinsiechend; siechend | dahingesiecht; gesiechtto waste away | wasting away | wasted away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカイダ;アルカーイダ;アルカイーダ[, arukaida ; aruka-ida ; arukai-da] (n) Al Qaeda; al-Qaeda; Al Qaida; al-Qaida; al-Qa'idah [Add to Longdo]
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
ジャーン[, ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah! [Add to Longdo]
ダール[, da-ru] (n) Dahl [Add to Longdo]
ダリヤ;ダリア;ダーリア;ダーリヤ[, dariya ; daria ; da-ria ; da-riya] (n) dahlia (Dahlia pinnata) [Add to Longdo]
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P) [Add to Longdo]
ポンポンダリア[, ponpondaria] (n) pompon dahlia [Add to Longdo]
ワンダホー[, wandaho-] (n) (obsc) wonderful (ger [Add to Longdo]
猿田彦[さるたひこ;さるだひこ;さるたびこ;さるだびこ(ok), sarutahiko ; sarudahiko ; sarutabiko ; sarudabiko (ok)] (n) Sarutahiko (Shinto god); Sarudahiko; Sarutabiko; Sarudabiko [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大丽花[dà lì huā, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄚ, / ] dahlia [Add to Longdo]
天竺牡丹[tiān zhú mǔ dān, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˊ ㄇㄨˇ ㄉㄢ, ] dahlia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] dahintreiben, umhertreiben, schweben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dah
      n 1: the longer of the two telegraphic signals used in Morse
           code [syn: {dash}, {dah}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top