หรือคุณหมายถึง crystal glaß?
Search result for

crystal glass

(6 entries)
(0.8784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystal glass-, *crystal glass*, crystal glas
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystal glassแก้วผลึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
some crystal glass pumps and no more stress!แก้วคริสตอล และจะไม่มีความทุกข์ใจ! Shrek 2 (2004)
In a crystal glass?ด้วยแก้วคริสตัล? The Chase (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスタルガラス;クリスタルグラス[, kurisutarugarasu ; kurisutarugurasu] (n) crystal glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flint glass \Flint" glass`\ (Chem.)
   A soft, heavy, brilliant glass, consisting essentially of a
   silicate of lead and potassium. It is used for tableware, and
   for optical instruments, as prisms, its density giving a high
   degree of dispersive power; -- so called, because formerly
   the silica was obtained from pulverized flints. Called also
   {crystal glass}. Cf. {Glass}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The concave or diverging half on an achromatic lens is
      usually made of flint glass.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glass \Glass\ (gl[.a]s), n. [OE. glas, gles, AS. gl[ae]s; akin
   to D., G., Dan., & Sw. glas, Icel. glas, gler, Dan. glar; cf.
   AS. gl[ae]r amber, L. glaesum. Cf. {Glare}, n., {Glaze}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A hard, brittle, translucent, and commonly transparent
    substance, white or colored, having a conchoidal fracture,
    and made by fusing together sand or silica with lime,
    potash, soda, or lead oxide. It is used for window panes
    and mirrors, for articles of table and culinary use, for
    lenses, and various articles of ornament.
    [1913 Webster]
 
   Note: Glass is variously colored by the metallic oxides;
      thus, manganese colors it violet; copper (cuprous),
      red, or (cupric) green; cobalt, blue; uranium,
      yellowish green or canary yellow; iron, green or brown;
      gold, purple or red; tin, opaque white; chromium,
      emerald green; antimony, yellow.
      [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Any substance having a peculiar glassy appearance,
    and a conchoidal fracture, and usually produced by fusion.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything made of glass. Especially:
    (a) A looking-glass; a mirror.
    (b) A vessel filled with running sand for measuring time;
      an hourglass; and hence, the time in which such a
      vessel is exhausted of its sand.
      [1913 Webster]
 
         She would not live
         The running of one glass.     --Shak.
    (c) A drinking vessel; a tumbler; a goblet; hence, the
      contents of such a vessel; especially; spirituous
      liquors; as, he took a glass at dinner.
    (d) An optical glass; a lens; a spyglass; -- in the
      plural, spectacles; as, a pair of glasses; he wears
      glasses.
    (e) A weatherglass; a barometer.
      [1913 Webster]
 
   Note: Glass is much used adjectively or in combination; as,
      glass maker, or glassmaker; glass making or
      glassmaking; glass blower or glassblower, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bohemian glass}, {Cut glass}, etc. See under {Bohemian},
    {Cut}, etc.
 
   {Crown glass}, a variety of glass, used for making the finest
    plate or window glass, and consisting essentially of
    silicate of soda or potash and lime, with no admixture of
    lead; the convex half of an achromatic lens is composed of
    crown glass; -- so called from a crownlike shape given it
    in the process of blowing.
 
   {Crystal glass}, or {Flint glass}. See {Flint glass}, in the
    Vocabulary.
 
   {Cylinder glass}, sheet glass made by blowing the glass in
    the form of a cylinder which is then split longitudinally,
    opened out, and flattened.
 
   {Glass of antimony}, a vitreous oxide of antimony mixed with
    sulphide.
 
   {Glass cloth}, a woven fabric formed of glass fibers.
 
   {Glass coach}, a coach superior to a hackney-coach, hired for
    the day, or any short period, as a private carriage; -- so
    called because originally private carriages alone had
    glass windows. [Eng.] --Smart.
    [1913 Webster]
 
       Glass coaches are [allowed in English parks from
       which ordinary hacks are excluded], meaning by this
       term, which is never used in America, hired
       carriages that do not go on stands.  --J. F.
                          Cooper.
 
   {Glass cutter}.
    (a) One who cuts sheets of glass into sizes for window
      panes, ets.
    (b) One who shapes the surface of glass by grinding and
      polishing.
    (c) A tool, usually with a diamond at the point, for
      cutting glass.
 
   {Glass cutting}.
    (a) The act or process of dividing glass, as sheets of
      glass into panes with a diamond.
    (b) The act or process of shaping the surface of glass by
      appylying it to revolving wheels, upon which sand,
      emery, and, afterwards, polishing powder, are applied;
      especially of glass which is shaped into facets, tooth
      ornaments, and the like. Glass having ornamental
      scrolls, etc., cut upon it, is said to be engraved.
 
   {Glass metal}, the fused material for making glass.
 
   {Glass painting}, the art or process of producing decorative
    effects in glass by painting it with enamel colors and
    combining the pieces together with slender sash bars of
    lead or other metal. In common parlance, glass painting
    and glass staining (see {Glass staining}, below) are used
    indifferently for all colored decorative work in windows,
    and the like.
 
   {Glass paper}, paper faced with pulvirezed glass, and used
    for abrasive purposes.
 
   {Glass silk}, fine threads of glass, wound, when in fusion,
    on rapidly rotating heated cylinders.
 
   {Glass silvering}, the process of transforming plate glass
    into mirrors by coating it with a reflecting surface, a
    deposit of silver, or a mercury amalgam.
 
   {Glass soap}, or {Glassmaker's soap}, the black oxide of
    manganese or other substances used by glass makers to take
    away color from the materials for glass.
 
   {Glass staining}, the art or practice of coloring glass in
    its whole substance, or, in the case of certain colors, in
    a superficial film only; also, decorative work in glass.
    Cf. Glass painting.
 
   {Glass tears}. See {Rupert's drop}.
 
   {Glass works}, an establishment where glass is made.
 
   {Heavy glass}, a heavy optical glass, consisting essentially
    of a borosilicate of potash.
 
   {Millefiore glass}. See {Millefiore}.
 
   {Plate glass}, a fine kind of glass, cast in thick plates,
    and flattened by heavy rollers, -- used for mirrors and
    the best windows.
 
   {Pressed glass}, glass articles formed in molds by pressure
    when hot.
 
   {Soluble glass} (Chem.), a silicate of sodium or potassium,
    found in commerce as a white, glassy mass, a stony powder,
    or dissolved as a viscous, sirupy liquid; -- used for
    rendering fabrics incombustible, for hardening artificial
    stone, etc.; -- called also {water glass}.
 
   {Spun glass}, glass drawn into a thread while liquid.
 
   {Toughened glass}, {Tempered glass}, glass finely tempered or
    annealed, by a peculiar method of sudden cooling by
    plunging while hot into oil, melted wax, or paraffine,
    etc.; -- called also, from the name of the inventor of the
    process, {Bastie glass}.
 
   {Water glass}. (Chem.) See {Soluble glass}, above.
 
   {Window glass}, glass in panes suitable for windows.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top