หรือคุณหมายถึง crown princeß?
Search result for

crown princess

(19 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crown princess-, *crown princess*, crown princes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown princess[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring the Crown Princess's most immediate family members to the Justice Department.นำตัวญาติน้องหญิงมาสืบสวนก่อนเลย ไปโถงสอบสวนกัน Episode #1.20 (2012)
Our family is already in sorrow from the Crown Princess' death, and now they think we're murderers.ครอบครัวของเรายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ตั้งแต่พระมเหสีสิ้นพระชนม์ พวกเขาก็คิดว่าบ้านเรามีส่วนเกี่ยวข้อง Episode #1.20 (2012)
A man in our country with much power, and father of the Crown Princess, Lord Hong Man Pil.ในเมืองนี้ใครมีอำนาจสูงสุด แต่บิดาของพระมเหสี ใต้เท้า ฮองมันพิน Episode #1.20 (2012)
My entire family, we have merely been mourning the fact that the Crown Princess has left this world.เป็นครอบครัวหม่อมฉัน พวกเราเพียงรู้ความจริงว่า พระมเหสีได้จากโลกนี้ไปแล้ว Episode #1.20 (2012)
Bu Yong, the Crown Princess' younger sister, right now?บูยง น้องสาวพระมหสี ตอนนี้ Episode #1.20 (2012)
I will reveal the truth behind the murder incident of the Crown Princess.ข้าจะเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรม การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสี Episode #1.20 (2012)
Seven days ago before today, was the day of the Crown Princess's accident.เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน... เป็นวันที่เกิดเหตุร้ายแก่พระชายา Episode #1.20 (2012)
It's from my brother for the Crown Princess.พี่ชายหม่อมฉันให้นำมาถวายแด่พระชายา Episode #1.20 (2012)
Have you given the white powder and the letter to the Crown Princess?นำจดหมายและแป้งให้พระชายาแล้วใช่ไหม? Episode #1.20 (2012)
Crown Princess.ลูกหญิง Episode #1.20 (2012)
Go to Bu Yong and retrieve the letter which I sent to the Crown Princess.เจ้าไปที่ห้องของบูยองแล้วเอาจดหมายคืนมา Episode #1.20 (2012)
Crown Princess...ลูกหญิง... Episode #1.20 (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
王太子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
王太妃[おうたいひ, outaihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
皇太子妃[こうたいしひ, koutaishihi] (n) crown princess; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  crown princess
      n 1: the wife of a crown prince
      2: a female heir apparent to a throne

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top