Search result for

crown prince

(40 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crown prince-, *crown prince*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown prince[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Crown Princeมกุฎราชกุมาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต Excalibur (2008)
So how does it feel to be servant to the Crown Prince of Camelotรู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นผู้รับใช้ของเจ้าฟ้าชาย Excalibur (2008)
You are Crown Prince.เจ้าคือเจ้าฟ้าชาย Excalibur (2008)
Just pull out. You're the crown prince.แค่ถอนตัว ท่านคือเจ้าฟ้าชาย Excalibur (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Your duty is to protect and support the Crown Prince.เจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องรักษา และดูแลราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
Should I need to sacrifice my own body, if I can support the Crown Prince,แม้จะต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของข้า ถ้ามันสามารถช่วยองค์รัชทายาทได้ The Kingdom of the Winds (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
We must convince more lords, if we are to help the Crown Prince.พวกเรามั่น The Kingdom of the Winds (2008)
Everything went according to the Crown Prince's plans.ทุกๆสิ่งขึ้นอยู่กับแผนการของผู้เป็นกษัตริย์ The Kingdom of the Winds (2008)
- We have the Crown Prince.- เรามีองค์รัชทายาท Dong Yi (2010)
But it's worrisome that Qing's recognition of the Crown Prince is so delayed.แต่ก็น่ากังวลใจนะ ทำไมการรับรองจากชิงถึงได้ช้านัก Dong Yi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crown princeThe crown prince is the one who is to succeed to the throne.
crown princeThe opera was graced with the august presence of the Crown Prince and Princess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มกุฎราชกุมาร[N] crown prince, Syn. องค์รัชทายาท, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจจะทรงหลีกทางให้เจ้าชายวิลเลี่ยมขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนพระองค์, Count unit: พระองค์, Thai definition: อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป
ธงเยาวราชน้อย[N] crown prince's flag, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
ธงเยาวราชใหญ่[N] crown prince's flag, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช

Japanese-English: EDICT Dictionary
王太子[おうたいし, outaishi] (n) crown prince [Add to Longdo]
王太子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
王太妃[おうたいひ, outaihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother [Add to Longdo]
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.) [Add to Longdo]
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo) [Add to Longdo]
皇嗣[こうし, koushi] (n) Crown Prince; Imperial Heir [Add to Longdo]
皇子の尊;皇子の命[みこのみこと, mikonomikoto] (n) (arch) (hon) crown prince [Add to Longdo]
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) crown prince; (P) [Add to Longdo]
皇太子殿下[こうたいしでんか, koutaishidenka] (n) the Crown Prince [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, / ] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture [Add to Longdo]
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, / ] Crown Prince; heir to throne [Add to Longdo]
皇储[huáng chǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, / ] crown prince [Add to Longdo]
皇太子[huáng tài zǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, ] crown prince [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crown \Crown\ (kroun), n. [OE. corone, coroun, crune, croun, OF.
   corone, corune, F. couronne, fr. L. corona crown, wreath;
   akin to Gr. korw`nh anything curved, crown; cf. also L.
   curvus curved, E. curve, curb, Gael. cruinn round, W. crwn.
   Cf. {Cornice}, {Corona}, {Coroner}, {Coronet}.]
   1. A wreath or garland, or any ornamental fillet encircling
    the head, especially as a reward of victory or mark of
    honorable distinction; hence, anything given on account
    of, or obtained by, faithful or successful effort; a
    reward. "An olive branch and laurel crown." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They do it to obtain a corruptible crown; but we an
       incorruptible.            --1 Cor. ix.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Be thou faithful unto death, and I will give thee a
       crown of life.            --Rev. ii. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. A royal headdress or cap of sovereignty, worn by emperors,
    kings, princes, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Nobles wear coronets; the triple crown of the pope is
      usually called a tiara. The crown of England is a
      circle of gold with crosses, fleurs-de-lis, and
      imperial arches, inclosing a crimson velvet cap, and
      ornamented with thousands of diamonds and precious
      stones.
      [1913 Webster]
 
   3. The person entitled to wear a regal or imperial crown; the
    sovereign; -- with the definite article.
    [1913 Webster]
 
       Parliament may be dissolved by the demise of the
       crown.                --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       Large arrears of pay were due to the civil and
       military servants of the crown.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Imperial or regal power or dominion; sovereignty.
    [1913 Webster]
 
       There is a power behind the crown greater than the
       crown itself.             --Junius.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything which imparts beauty, splendor, honor, dignity,
    or finish.
    [1913 Webster]
 
       The hoary head is a crown of glory, if it be found
       in the way of righteousness.     --Prov. xvi.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       A virtuous woman is a crown to her husband. --Prov.
                          xvi. 4.
    [1913 Webster]
 
   6. Highest state; acme; consummation; perfection.
    [1913 Webster]
 
       Mutual love, the crown of all our bliss. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. The topmost part of anything; the summit.
    [1913 Webster]
 
       The steepy crown of the bare mountains. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. The topmost part of the head (see Illust. of {Bird}.);
    that part of the head from which the hair descends toward
    the sides and back; also, the head or brain.
    [1913 Webster]
 
       From toe to crown he'll fill our skin with pinches.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Twenty things which I set down:
       This done, I twenty more-had in my crown. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   9. The part of a hat above the brim.
    [1913 Webster]
 
   10. (Anat.) The part of a tooth which projects above the gum;
     also, the top or grinding surface of a tooth.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) The vertex or top of an arch; -- applied
     generally to about one third of the curve, but in a
     pointed arch to the apex only.
     [1913 Webster]
 
   12. (Bot.) Same as {Corona}.
     [1913 Webster]
 
   13. (Naut.)
     (a) That part of an anchor where the arms are joined to
       the shank.
     (b) The rounding, or rounded part, of the deck from a
       level line.
     (c) pl. The bights formed by the several turns of a
       cable. --Totten.
       [1913 Webster]
 
   14. The upper range of facets in a rose diamond.
     [1913 Webster]
 
   15. The dome of a furnace.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geom.) The area inclosed between two concentric
     perimeters.
     [1913 Webster]
 
   17. (Eccl.) A round spot shaved clean on the top of the head,
     as a mark of the clerical state; the tonsure.
     [1913 Webster]
 
   18. A size of writing paper. See under {Paper}.
     [1913 Webster]
 
   19. A coin stamped with the image of a crown; hence,a
     denomination of money; as, the English crown, a silver
     coin of the value of five shillings sterling, or a little
     more than $1.20; the Danish or Norwegian crown, a money
     of account, etc., worth nearly twenty-seven cents.
     [1913 Webster]
 
   20. An ornaments or decoration representing a crown; as, the
     paper is stamped with a crown.
     [1913 Webster]
 
   {Crown of aberration} (Astron.), a spurious circle around the
    true circle of the sun.
 
   {Crown antler} (Zool.), the topmost branch or tine of an
    antler; also, an antler having a cuplike top, with tines
    springing from the rim.
 
   {Crown bar}, one of the bars which support the crown sheet of
    steam-boiler furnace.
 
   {Crown glass}. See under {Glass}.
 
   {Crown imperial}. (Bot.) See in the Vocabulary.
 
   {Crown jewels}, the jewels appertaining to the sovereign
    while wearing the crown. [Eng.] "She pawned and set to
    sale the crown jewels." --Milton.
 
   {Crown land}, land belonging to the crown, that is, to the
    sovereign.
 
   {Crown law}, the law which governs criminal prosecutions.
    [Eng.]
 
   {Crown lawyer}, one employed by the crown, as in criminal
    cases. [Eng.]
 
   {Crown octavo}. See under {Paper}.
 
   {Crown office}. See in the Vocabulary.
 
   {Crown paper}. See under {Paper}.
 
   {Crown piece}. See in the Vocabulary.
 
   {Crown Prince}, the heir apparent to a crown or throne.
 
   {Crown saw}. See in the Vocabulary.
 
   {Crown scab} (Far.), a cancerous sore formed round the
    corners of a horse's hoof.
 
   {Crown sheet}, the flat plate which forms the top of the
    furnace or fire box of an internally fired steam boiler.
    
 
   {Crown shell}. (Zool.) See {Acorn-shell}.
 
   {Crown side}. See {Crown office}.
 
   {Crown tax} (Eccl. Hist.), a golden crown, or its value,
    which was required annually from the Jews by the king of
    Syria, in the time of the Maccabees. --1 Macc. x. 20.
 
   {Crown wheel}. See in the Vocabulary.
 
   {Crown work}. See in the Vocabulary.
 
   {Pleas of the crown} (Engl. law), criminal actions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crown prince
   n 1: a male heir apparent to a throne

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top