หรือคุณหมายถึง critical maß?
Search result for

critical mass

(12 entries)
(1.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critical mass-, *critical mass*, critical mas
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ. Fantastic Four (2005)
I am telling you, Lila, this is going to create a critical mass for you.ฉันต้องขอบอกเลยนะ ไลล่า นี่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างแน่ That Night, a Forest Grew (2007)
It's gotten jumbled, like file cards knocking around a shoebox, except with you, the cards are doused in plutonium, piling up to a critical mass.นายล่องหนกับฉัน นายบินได้ อ่านใจคนได้ ใช่,นั่นทำให้ผมโคม่าไป 2 อาทิตย์ ร่างกายของนายไม่รู้ว่า จะทำยังไงดีกับสิ่งนั้นทั้งหมด Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
"to really draw the attention and gain the critical mass necessaryพอจะดึงความสนใจ จากผู้คนจำนวนมาก The Social Network (2010)
Well, looks like your inbox is about to reach critical mass, Detective.นี่ ดูสิ ดูเหมือนว่าในกล่องเอกสารของคุณ มันจะล้นออกมาอยู่แล้วนะ คุณนักสืบ Cyber Threat (2011)
Imagine it expanding to the point of critical mass, taking over your whole personality, making you an uncontrollable monster.นึกดูว่ามันขยายตัวถึงจุดมวลวิกฤต ครอบงำบุคลิกภาพของคุณโดยสิ้นเชิง ทำให้คุณเป็นสัตว์ประหลาดที่ควบคุมไม่ได้ Contemporary Impressionists (2012)
We've got two of them in our sights right now-- three, counting Brody-- that's a critical mass.มีแค่ 2คนของทั้งหมดที่อยู่ในสายตาของเราตอนนี้ 3 รวมโบรดี้ด้วย นั่นเป็นส่วนสำคัญ I'll Fly Away (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臨界量[りんかいりょう, rinkairyou] (n) critical mass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] critical mass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critical mass
   n 1: the minimum amount (of something) required to start or
      maintain a venture; "the battle for the computer market has
      now reached critical mass"; "there is now a critical mass
      of successful women to take the lead"; "they sold the
      business because it lacked critical mass"
   2: the minimum mass of fissionable material that can sustain a
     chain reaction

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 critical mass
  n.
 
   In physics, the minimum amount of fissionable material required to sustain
   a chain reaction. Of a software product, describes a condition of the
   software such that fixing one bug introduces one plus {epsilon} bugs. (This
   malady has many causes: {creeping featurism}, ports to too many disparate
   environments, poor initial design, etc.) When software achieves critical
   mass, it can never be fixed; it can only be discarded and rewritten.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top