Search result for

cost of

(70 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cost of-, *cost of*
English-Thai: Nontri Dictionary
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cost of completionค่าทดแทนความเสียหายโดยสิ้นเชิง (ในกรณีผิดสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of insuranceค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of livingค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost ofค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cost of goods manufacturedต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ [การบัญชี]
Cost of goods soldต้นทุนสินค้าขาย [การบัญชี]
Cost of livingค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living adjustmentการปรับค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living indexดัชนีค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of operationค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [TU Subject Heading]
Cost of productionต้นทุนการผลิต [การบัญชี]
Cost of salesต้นทุนขาย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that's the cost of your mistake.ความผิดพลาดของนายก่อให้เกิดความเสียหาย Pilot (2008)
At the cost of women and children, fathers and sons!ต้องแลกด้วย ผู้หญิงและเด็กพ่อและลูก! To Kill the King (2008)
Is the cost of the war.มันเป็นแบบนี้เพราะสงคราม Quantum of Solace (2008)
Not counting my labor and the cost of the dildo.ไม่รวมค่าแรง และค่าดิลโด้ด้วย Burn After Reading (2008)
And the cost of living is dirt cheap, right?และค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสกปรกราคาถูกใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
Look,I want scofield dead as much as you, but not at the cost of an uprising.ฟังนะ ฉันก็อยากให้มันตายไม่น้อยไปกว่าแก แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ Dirt Nap (2008)
20% of the world's population consumes 80% of its resources The cost of our actions is high.20% ของประชากรโลก บริโภค 80% ของทรัพยากรทั้งหมด โลกใช้จ่ายไปกับ การพัฒนาอาวุธทางทหาร มากกว่าการช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาถึง 12 เท่า Home (2009)
barely enough to cover the cost of the food, but who cares?แทบไม่พอจ่ายต้นทุน แต่ใครจะสนล่ะ Julie & Julia (2009)
So you wonder, in this ever-changing world if the cost of a man's life remains the same.คุณก็เลยสงสัยว่า ในโลกเดียวกันนี้ ค่าหัวของคนยังคงมีอัตราคงที่ Ninja Assassin (2009)
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน Seven Thirty-Seven (2009)
It's the cost of business, yo.มันเป็นต้นทุนของธุรกิจ โย่ว Breakage (2009)
We pay four large. Cost of business. Take it out of his payroll.เราจ่ายเงินก้อนใหญ่ ต้นทุนของธุรกิจ หักเงินจากค่าเดินยาของเขา Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cost ofAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
cost ofAre you sure about the cost of that car?
cost ofBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
cost ofCan you work out the total cost of the trip?
cost ofGeorge calculated the cost of the trip.
cost ofHe became rich at the cost of his health.
cost ofHe did his duty at the cost of his health.
cost ofHe rescued the little girl at the cost of his life.
cost ofHe saved her at the cost of his own life.
cost ofHe saved his daughter from the fire at the cost of his own life.
cost ofHe saved the baby at the cost of his life.
cost ofHe saved the boy from drowning, but only at the cost of his own life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำค่าไฟ[N] cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
ค่าย้ายถอน[N] cost of removal
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่ายังชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Syn. ค่าครองชีพ, Example: รัฐบาลจะจ่ายเงินค่ายังชีพให้ผู้ว่าราชการเมืองอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีพเพื่อมิให้เสื่อมเสียเกียรติ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่ารักษา[N] cost of medical care, See also: medical treatment costs, Syn. ค่ารักษาพยาบาล, Example: หมอไม่เอาค่ารักษาจากคนป่วยที่ยากจน แต่รักษาให้แบบไม่คิดเงิน, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการรักษาพยาบาล
ค่าเหนื่อย[N] service charge, See also: cost of labour, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: เขานึกถึงค่าเหนื่อยที่จะได้รับจากนายแล้วก็เลิกคิดเรื่องความถูกต้อง, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ให้ตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī khā khrøngchīp) EN: cost of living index   
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance   FR: frais de repas [mpl]
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khā khrøngchīp) EN: cost of living ; living expenses   FR: coût de la vie [m]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs   FR: coût des réparations [m]
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material   
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[n. exp.] (ngoen phoēm khā khrøngchīp) EN: cost of living subsidy   
งบต้นทุนการผลิต[n. exp.] (ngop tonthun kān phalit) EN: cost of goods manufacturing statement   
ราคาใบละ ... บาท[xp] (rākhā bai la ... bāt) EN: at the cost of ... baht each   FR: au prix unitaire de ... bahts
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท[xp] (rūam pen ngoen thangsin ... bāt) EN: for a total cost of ... bahts   FR: pour un moment total de ... bahts

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.] [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture [Add to Longdo]
Lebenshaltungskosten {pl}cost of living [Add to Longdo]
Sachkosten {pl}cost of materials; material costs [Add to Longdo]
Selbstkosten {pl} [econ.]cost of sales; cost of goods sold; total production cost [Add to Longdo]
Wareneinsatz {m}cost of sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原料費[げんりょうひ, genryouhi] (n) cost of raw materials; raw material cost [Add to Longdo]
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P) [Add to Longdo]
最低生活費[さいていせいかつひ, saiteiseikatsuhi] (n) minimum cost of living [Add to Longdo]
材料費[ざいりょうひ, zairyouhi] (n) cost of materials [Add to Longdo]
支度金[したくきん, shitakukin] (n) money to cover the cost of preparations or arrangements [Add to Longdo]
社会保障費[しゃかいほしょうひ, shakaihoshouhi] (n) cost of social security; social welfare spending [Add to Longdo]
取得原価[しゅとくげんか, shutokugenka] (n) cost of acquisition; acquisition cost [Add to Longdo]
修理代[しゅうりだい, shuuridai] (n) cost of repairs [Add to Longdo]
食い扶持[くいぶち, kuibuchi] (n) cost of one's food [Add to Longdo]
食事代[しょくじだい, shokujidai] (n) cost of a meal (or meals) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top