Search result for

coronary

(52 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coronary-, *coronary*
English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coronary[N] การอุดตันของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ, Syn. coronary thrombosis
coronary[ADJ] เกี่ยวกับเส้นโลหิตซึ่งหล่อเลี้ยงหัวใจ
coronary[ADJ] ซึ่งหล่อเลี้ยงหัวใจ
coronary[N] ภาวะหัวใจล้มเหลว, Syn. heart attack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coronary(คอ'ระเนอรี) adj. เกี่ยวกับการล้อมรอย,เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ,เกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์,เกี่ยวกับมงกุฎ
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coronary care unit (CCU)หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronary circulationการไหลเวียนเลี้ยงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronary insufficiencyภาวะเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronary thrombosisภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronary angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยรังสี [TU Subject Heading]
Coronary Arteriesหลอดเลือดแดงโคโรนารี่,เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ,การเปรียบเทียบแบบควบคุม,หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ,หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ,หลอดเลือดโคโรนารี,หลอดเลือดหัวใจ,หลอดเลือดของหัวใจ [การแพทย์]
Coronary Arteries, Anomalousหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ผิดปกติ [การแพทย์]
Coronary arteriosclerosisหลอดเลือดแดงของหัวใจแข็ง [TU Subject Heading]
Coronary artery bypassศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coronary artery bypassการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส [TU Subject Heading]
Coronary Artery Bypassการผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ [การแพทย์]
Coronary artery diseaseโรคหลอดเลือดแดงของหัวใจ [TU Subject Heading]
Coronary Artery Diseaseโรคของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ,โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ [การแพทย์]
Coronary Artery Obstruction, Intramuscularการอุดตันของหลอดเลือดแดงเล็กๆภายในกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coronary calcification (n ) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moak wrote that paper On retrograde coronary sinus perfusion, right?มัวร์เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับ "retrograde coronary sinus perfusion" ใช่ไหมครับ New History (2009)
Okay, let's get into the left coronary tree.โอเคเข้าไปในเส้นเลือด left coronary New History (2009)
The coronary artery is attached to the pulmonary artery not the aorta.coronary artery ติดกับ pulmonary artery ไม่ใช่ aorta New History (2009)
All right, the bleeding's behind the coronary.โอเค เลือดออกตรงหลัง coronary artery anastomosis New History (2009)
Uh, not all by myself, But Altman did let me do the coronary artery anastomosis. Wow.เออ ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ แต่อัลท์แมนให้ฉัน ทำการเชื่อมต่อหลอดเลือดโคโลนารี New History (2009)
Jesus. He's gonna have a coronary, for Christ's sake.พระเจ้า มันต้องมีเส้นเลือดใหญ่ไว้ให้พระเจ้าแน่เลย X-Men Origins: Wolverine (2009)
Regardless, coronary problems are eminently treatable.ยังไงก็เถอะ ปัญหาโรคหัวใจน่ะรักษาได้ The Engagement Reaction (2011)
Martha Elkin, 75, multi-vessel coronary disease confirmed by an angiography.มาธ่า เิอลคิ้น อายุ75 โรคเส้นเลือดหัวใจ ยืนยันจากการทำ angiography (ฉีดสี) Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Someone told him and bam, massive coronary.มีบางคนบอกเค้าแล้วก็ หัวใจล้มเหลว Sins of the Fathers (2011)
- he'll have a coronary.- เขาต้องจุกอกตายแน่ Little Red Book (2011)
Well, if she's having a coronary reading about my history, then I can help her.ถ้าเธอมีประวัติเรื่องหลอดเลือดหัวใจ Con-Heir (2012)
The man had a coronary after the death of his daughter.ชายผู้เป็นโรคหัวใจ หลังจากการตายของลูกสาว It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORONARY    K AO1 R AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coronary    (n) (k o1 r @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzkranzgefäß {n} [anat.] | Herzkranzgefäße {pl}coronary vessel; coronary artery | coronary vessels; coronary arteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠状[かんじょう, kanjou] (n,adj-no) coronary [Add to Longdo]
冠状静脈[かんじょうじょうみゃく, kanjoujoumyaku] (n) coronary vein [Add to Longdo]
冠状動脈[かんじょうどうみゃく, kanjoudoumyaku] (n,adj-no) coronary artery [Add to Longdo]
冠状動脈血栓症[かんじょうどうみゃくけっせんしょう, kanjoudoumyakukessenshou] (n) coronary thrombosis [Add to Longdo]
冠状動脈疾患[かんじょうどうみゃくしっかん, kanjoudoumyakushikkan] (n) coronary-artery disease [Add to Longdo]
冠動脈[かんどうみゃく, kandoumyaku] (n) coronary artery [Add to Longdo]
冠不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency [Add to Longdo]
急性冠症候群[きゅうせいかんしょうこうぐん, kyuuseikanshoukougun] (n) acute coronary syndrome; ACS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, ] coronary heart disease, #11,182 [Add to Longdo]
冠状动脉[guān zhuàng dòng mài, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] coronary artery, #13,915 [Add to Longdo]
冠脉[guān mài, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ, / ] coronary; coronary artery [Add to Longdo]
冠脉循环[guān mài xún huán, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] coronary circulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coronary \Cor"o*na*ry\, n.
   1. A small bone in the foot of a horse.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Informal shortening of {coronary thrombosis}, also used
    informally to mean {heart attack}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coronary \Cor"o*na*ry\ (k?r"?-n?-r?), a. [L. coronarius: cf. F.
   coronaire.]
   1. Of or pertaining to a crown; forming, or adapted to form,
    a crown or garland. "Coronary thorns." --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
       The catalogue of coronary plants is not large in
       Theophrastus.             --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Resembling, or situated like, a crown or circlet;
    as, the coronary arteries and veins of the heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coronary
   adj 1: surrounding like a crown (especially of the blood vessels
       surrounding the heart); "coronary arteries"
   n 1: obstruction of blood flow in a coronary artery by a blood
      clot (thrombus) [syn: {coronary thrombosis}, {coronary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top