Search result for

congestion

(52 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congestion-, *congestion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congestion[N] ความแออัด

English-Thai: Nontri Dictionary
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congestionการคั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injection ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestion, Chronic Passiveเลือดคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]
Congestion, Reboundขณะที่ยังใช้ยาอยู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope someone's paid the Congestion Charge.ผมหวังว่าคงมีคนจ่ายค่าความแออัดนะ Episode #3.5 (2009)
Due to severe traffic congestion, even emergency vehicles are unable to move about.เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรง แม้แต่รถฉุกเฉินก็ยังเคลื่อนตัวไม่ได้นะคะ Summer Wars (2009)
Okay, if he was left upside dowlong enough, congestion of the head and brain would lead to asphyxiation.โอเค ถ้าเขาถูกแขวนตีลังกานาน ๆ เลือดจะไหลไปคั่งที่หัวและสมอง ทำให้หมดสติ The Bond in the Boot (2009)
This Web site collects all traffic violations to analyze traffic flow and congestion.เวบไซต์นี้รวมรวมเอา ความรุนแรงทางจราจรทั้งหมดวิเคราะห์มา สภาพทางจราจรที่ไหลลื่นและความแออัด The Method in the Madness (2012)
But he must use the oxygen more, and he has to call us at the onset of congestion.แต่เขาจะต้องใช ออกซิเจนมากขึ้น และเขามีจะโทรห​​าเรา ที่เริ่มจากความแออัด. Paranoia (2013)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
Would he predict the traffic congestion?เขาต้องมาทำนายเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหม? Paranormal Activity (2007)
Do you see things in advance? Although traffic congestion?รู้ทุกอย่างก่อนมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า? Paranormal Activity (2007)
Hacking all the financial data of the whole country would take weeks, unless you eliminated the congestion.ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แฮ็กข้อมูลทางการเงินของทั้งประเทศทั้งหมด แล้วก็ยังกำจัดพวกขยะที่แหลืออีก Live Free or Die Hard (2007)
Close down the road until the ambulance crew arrives, whereupon we should open a single lane of traffic and ease congestion.ปิดถนนจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง เปิดไว้หนึ่งเลนให้รถวิ่งได้สะดวก Hot Fuzz (2007)
Needs a focused headquarters free from the congestion of auxiliary personnel.ผมต้องการให้ศูนย์บัญชาการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ให้มันดูแออัดเกินไป Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congestionIn spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.
congestionOur delay was due to traffic congestion.
congestionWe know how to get around traffic congestion.
congestionWe were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแออัด[N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง
การคั่ง[N] congestion, Example: การคั่งของเลือดในสมองส่งผลให้เขาต้องถูกผ่าตัดสมองอย่างด่วนที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestion
ปอดชื้น [n. exp.] (pøt cheūn) EN: pulmonary congestion   FR: congestion pulmonaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGESTION    K AH0 N JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congestion    (n) (k @1 n jh e1 s ch @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] (n) {comp} traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] (n) {comp} port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P) [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock [Add to Longdo]
交通地獄[こうつうじごく, koutsuujigoku] (n) traffic hell, traffic congestion [Add to Longdo]
混雑[こんざつ, konzatsu] (n,vs) confusion; congestion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
堵塞费[dǔ sè fèi, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ ㄈㄟˋ, / ] congestion charge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
輻輳[ふくそう, fukusou] congestion [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congestion \Con*ges"tion\ (?; 106), n. [L. congestio: cf. F.
   congestion.]
   1. The act of gathering into a heap or mass; accumulation.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The congestion of dead bodies one upon another.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Overfullness of the capillary and other blood
    vessels, etc., in any locality or organ (often producing
    other morbid symptoms); local hyper[ae]mia, active or
    passive; as, arterial congestion; venous congestion;
    congestion of the lungs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congestion
   n 1: excessive accumulation of blood or other fluid in a body
      part
   2: excessive crowding; "traffic congestion" [syn: {congestion},
     {over-crowding}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 congestion [kõʒɛstjõ]
   congestion
   congestion; rush
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top