Search result for

cobalt

(45 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobalt-, *cobalt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobalt[N] โคบอลต์, See also: กัมมันตภาพรังสีโคบอลต์
cobalt blue[N] สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
cobalt blue[N] สีน้ำเงินเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobalt(โค'บอลทฺ) n. ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cobaltโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobaltโคบอลท์,โคบอลต์ [การแพทย์]
cobaltโคบอลต์, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะสีขาวเงิน จุดหลอมเหลว 1,480°C ใช้ทำโลหะผสม ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cobalt (II) chlorideโคบอลต์ (II) คลอไรด์, สารเคมีชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นสูงจะให้มีสีชมพู และเมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นต่ำจะมีสีน้ำเงินม่วง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cobalt alloysโลหะผสมโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt Bromideสารละลายโคบอลท์โบรไมด์ [การแพทย์]
Cobalt catalystตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt Compoundsสารประกอบโคบอลท์ [การแพทย์]
Cobalt lsotopesโคบอลต์ไอโซโทป,รังสีโคบอล์ท [การแพทย์]
Cobalt Radioisotopesโคบอลต์ไอโซโทปรังสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of cobalt alloy hard plate.ซึ่งทำจากโลหะผสมโคบอล Safe and Sound (2008)
Down to the cobalt.ถึงโลหะผสมโคบอลแล้ว Safe and Sound (2008)
I love it. you know, cobalt's my favorite color.ผมชอบมัน คุณรู้มั้ย โคบอลล์เป็นสีโปรดของผม Enough About Eve (2009)
He's using cobalt and magnesium.เขากำลังใช้โคบอลท์ และแมกนีเซียม Peter (2010)
We have intel that Anatoli is meeting with him, or her, at the Cobalt Hotel and Spa tonight.เรารู้มาว่าอนาโทลีจะพบกับเขาหรือเธอ ที่โรงแรมโคบอลต์ ในสปาคืนนี้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Sok-cho Sea is coral blue. Kang-leung is cobalt.ทะเลซอกโช เป็นสีฟ้าปะการัง ส่วนคังลุงเป็นสีน้ำเงิน Cyrano Agency (2010)
Sok-cho Sea is coral blue. Kang-Ieung is cobalt.ทะเลซอกโชเป็นสีฟ้าปะการัง ส่วนคังลุงเป็นสีน้ำเงิน Cyrano Agency (2010)
IMF's been looking for an emerging extremist, code name, Cobalt.หน่วย IMF กำลังตามล่าตัวพวกตัวแสบนี้อยู่, ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
But if Moreau has nuclear launch codes, you can bet Cobalt's gone from a person of interest to enemy number one.แต่ถ้ามอโรมีรหัสยิงระเบิดนิวเคลียร์ พนันได้เลยว่าโคบอลท์ จะไม่ใช่แค่บุคคลต้องสงสัย แต่เป็นศัตรูอันตรายอันดับหนึ่งทันที Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.ระหว่างที่คุณหายไป IMF ทราบแล้วว่า โคบอล คือ ผู้เชียวชาญด้านนิวเคลียร์ อันดับหนึ่ง ของหน่วยราชการลับรัสเซีย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity.เราเชื่อว่า โคบอลท์ จะทำทุกสิ่งที่เขาสามารถทำได้ เพื่อที่จะลบประวัติของเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly-secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it.เป็นภารกิจที่คุณต้องทำ ที่ต้องเจาะเข้าไปในห้องเก็บข้อมูล ซึ่งมีระบบความปลอดภัยขั้นสูง ภายในพระราชวังเครมลิน และเอาประวัติของโคบอลท์ออกมา ก่อนที่เขาจะทำลายมัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคบอลต์[N] cobalt, Example: สารจำพวกสังกะสี ทองแดง ปรอท โคบอลต์ หากมีจำนวนมากก็อาจเป็นพิษแก่ปลาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบอลต์[n.] (khøbøn) EN: cobalt   FR: cobalt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBALT    K OW1 B AO2 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobalt    (n) (k ou1 b oo l t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kobaltkarbonat {n}cobalt carbonate [Add to Longdo]
Cobalt (Kobalt) {n} [chem.]cobalt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
コバルト[, kobaruto] (n,adj-no) cobalt (Co); (P) [Add to Longdo]
コバルト60;コバルト六〇[コバルトろくじゅう, kobaruto rokujuu] (n) cobalt-60 [Add to Longdo]
コバルトグリーン[, kobarutoguri-n] (n) cobalt green [Add to Longdo]
コバルトブルー[, kobarutoburu-] (n) cobalt blue; (P) [Add to Longdo]
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher [Add to Longdo]
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy [Add to Longdo]
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb [Add to Longdo]
塩化コバルト[えんかコバルト, enka kobaruto] (n) cobalt chloride (esp. CoCl2, but also CoCl3) [Add to Longdo]
塩化コバルト紙[えんかコバルトし, enka kobaruto shi] (n) cobalt chloride paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] cobalt Co, transition metal, atomic number 27 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobalt \Co"balt\ (k[=o]"b[o^]lt; 277, 74), n. [G. kobalt, prob.
   fr. kobold, kobel, goblin, MHG. kobolt; perh. akin to G.
   koben pigsty, hut, AS. cofa room, cofgodas household gods,
   Icel. kofi hut. If so, the ending -old stands for older
   -walt, -wald, being the same as -ald in E. herald and the
   word would mean ruler or governor in a house, house spirit,
   the metal being so called by miners, because it was poisonous
   and troublesome. Cf. {Kobold}, {Cove}, {Goblin}.]
   1. (Chem.) A tough, lustrous, reddish white metal of the iron
    group, not easily fusible, and somewhat magnetic. Atomic
    weight 59.1. Symbol Co.
    [1913 Webster]
 
   Note: It occurs in nature in combination with arsenic,
      sulphur, and oxygen, and is obtained from its ores,
      smaltite, cobaltite, asbolite, etc. Its oxide colors
      glass or any flux, as borax, a fine blue, and is used
      in the manufacture of smalt. It is frequently
      associated with nickel, and both are characteristic
      ingredients of meteoric iron.
      [1913 Webster]
 
   2. A commercial name of a crude arsenic used as fly poison.
    [1913 Webster]
 
   {Cobalt bloom}. Same as {Erythrite}.
 
   {Cobalt blue}, a dark blue pigment consisting of some salt of
    cobalt, as the phosphate, ignited with alumina; -- called
    also {cobalt ultramarine}, and {Thenard's blue}.
 
   {Cobalt crust}, earthy arseniate of cobalt.
 
   {Cobalt glance}. (Min.) See {Cobaltite}.
 
   {Cobalt green}, a pigment consisting essentially of the
    oxides of cobalt and zinc; -- called also {Rinman's
    green}.
 
   {Cobalt yellow} (Chem.), a yellow crystalline powder,
    regarded as a double nitrite of cobalt and potassium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cobalt
   n 1: a hard ferromagnetic silver-white bivalent or trivalent
      metallic element; a trace element in plant and animal
      nutrition [syn: {cobalt}, {Co}, {atomic number 27}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top